• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Παπασπανούδης' | 22 Οκτωβρίου 2021, 10:04

    Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Καλύπτονται διαρκείς & πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας από τους εν λόγω υπαλλήλους. Για του λόγου το αληθές, οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 7 & οι Ι.Δ.Ο.Χ. είναι 30. Με εκτίμηση,