Άρθρο 18 Υφιστάμενο προσωπικό

 

1. Το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), μεταφέρεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος, σε κενή οργανική θέση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχη των τυπικών του προσόντων ή σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται ειδικά για την περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχει οργανική θέση. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό του πρώτου εδαφίου μπορεί να αποσπαστεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη μεταφορά του στην κεντρική υπηρεσία. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, δύνανται να συνεχίσουν να ασκούν καθήκοντα Προϊστάμενων Διεύθυνσης και Τμήματος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία απόσπασης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ..

2. Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου συνεχίζουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με τους ίδιους όρους και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις εν ενεργεία συμβάσεις τους.

3. Οι ωφελούμενοι προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνεχίζουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), υπό τους όρους του προγράμματος με βάση το οποίο απασχολούνται.

 • 2 Νοεμβρίου 2021, 15:31 | Χρήστος Ρουγγέρης

  Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο κεντρικοποίησης προμηθειών 2021-2022, η ΕΚΑΠΥ ήταν μια υποστελεχωμένη υπηρεσία για χρόνια.
  Με την αρ. Γ4β./ΓΠ44146/29-07-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, το Νοέμβριο του 2020, προσλήφθηκαν 31 άτομα ως επικουρικό προσωπικό.
  Τα άτομα αυτά έχουν εκπαιδευτεί και έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΑΑ. Έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 8 εκπαιδεύσεις αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, το δημόσιο λογιστικό, τον δημόσιο-υπαλληλικό κώδικα κτλ. Η πρώτη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τους Προϊσταμένους Δ/νσεων της ΕΚΑΠΥ, η δεύτερη από τη NICO στο πλαίσιο του SRSS I και οι υπόλοιπες από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ.
  Το προσωπικό αυτό από την πρώτη μέρα έχει χωριστεί σε τέσσερεις διευθύνσεις και μέχρι σήμερα έχει αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Το έργο που έχουν παράξει, μέσα σε δύσκολες συνθήκες κατά την περίοδο της καραντίνας, αντικειμενικά είναι σημαντικό και θα ήταν στρατηγικό σφάλμα να μη ληφθεί υπόψιν η προσπάθεια τους στην μετάβαση της ΕΚΑΠΥ σε υπηρεσία Ιδιωτικού Δικαίου.

 • 2 Νοεμβρίου 2021, 12:12 | ΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με μετατροπή των συμβάσεών τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
  ( Οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι ΙΔΟΧ με το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. που εργάζονται στην υπηρεσία από Ιανουάριο του 2018, (4έτη) και με ανανέωση συμβάσεων για ακόμη 2 έτη, προσληφθέντες δε, με έλεγχο Α.Σ.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και, 30 επικουρικοί υπάλληλοι ΙΔΟΧ με προϋπηρεσία ένα έτος, και σύμβαση για άλλο ένα έτος ).

 • 2 Νοεμβρίου 2021, 11:04 | Αναστάσιος Βασιλείου

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017(Α΄74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με μετατροπή των συμβάσεων τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου(Ι.Δ.Α.Χ.).

  Οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. που εργάζονται στην υπηρεσία από Ιανουάριο του 2018, (4έτη) και με ανανέωση συμβάσεων για ακόμη 2 έτη, προσληφθέντες δε, με έλεγχο Α.Σ.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και, 30 επικουρικοί υπάλληλοι ΙΔΟΧ με προϋπηρεσία ένα έτος, και σύμβαση για άλλο ένα έτος.

  Με εκτίμηση

 • 2 Νοεμβρίου 2021, 10:01 | Γιώρας Μαστακουνάς

  Πρόταση:
  Η ΕΚΑΠΥ αυτή τη στιγμή στελεχώνεται κυρίως από προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό αυτό έχει καταρτιστεί, εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν η σύμβαση τους να επεκταθεί , ή/και να μετατραπεί σε ΙΔΑΧ. Δηλαδή να μην λήξουν οι συμβάσεις στο αρχικό χρονικό διάστημα που προβλεπόταν. Μια υπηρεσία σε μεταβατικό στάδιο από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ το τελευταίο που χρειάζεται είναι να αποστελεχωθεί.

 • 2 Νοεμβρίου 2021, 07:20 | Βασίλειος Παγούρας

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με μετατροπή των συμβάσεών τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

  ( Οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι ΙΔΟΧ με το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. που εργάζονται στην υπηρεσία από Ιανουάριο του 2018, (4έτη) και με ανανέωση συμβάσεων για ακόμη 2 έτη, προσληφθέντες δε, με έλεγχο Α.Σ.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και, 30 επικουρικοί υπάλληλοι ΙΔΟΧ με προϋπηρεσία ένα έτος, και σύμβαση για άλλο ένα έτος)

  Με εκτίμηση,

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 22:33 | Βασίλειος Παγούρας

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με μετατροπή των συμβάσεών τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

  ( Οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι ΙΔΟΧ με το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. που εργάζονται στην υπηρεσία από Ιανουάριο του 2018, (4έτη) και με ανανέωση συμβάσεων για ακόμη 2 έτη, προσληφθέντες δε, με έλεγχο Α.Σ.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και, 30 επικουρικοί υπάλληλοι ΙΔΟΧ με προϋπηρεσία ένα έτος).

  Με εκτίμηση,

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 22:54 | Βασίλειος Παγούρας

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με μετατροπή των συμβάσεών τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
  ( Οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι ΙΔΟΧ με το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. που εργάζονται στην υπηρεσία από Ιανουάριο του 2018, (4έτη) και με ανανέωση συμβάσεων για ακόμη 2 έτη, προσληφθέντες δε, με έλεγχο Α.Σ.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και, 30 επικουρικοί υπάλληλοι ΙΔΟΧ με προϋπηρεσία ένα έτος. )
  Με εκτίμηση,

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 11:00 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ

  Άρθρο 18 Υφιστάμενο προσωπικό

  Πρόταση για ομαλή μετάβαση και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας από ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ.

  Σύμφωνα με

  I. τους βραχυπρόθεσμους στόχους που θέτει η νέα νομοθετική ρύθμιση, «η πρόσληψη α) ειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, β) στελεχών με αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια», και

  II. το αρ.40 τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, «Καθώς πρόκειται για μετατροπή ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ., θα αξιοποιηθεί το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. και θα κινηθούν διαδικασίες προσέλκυσης έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.»

  Προτείνεται η αξιοποίηση του λοιπού επικουρικού προσωπικού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την επερχόμενη ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ, μετά τη λήξη των συμβάσεών τους τον Νοέμβριο του 2022.

  Βάσει της με αρ. Γ4β./ΓΠ.44146/29-07-2020 έγκριση του Υπουργού Υγείας, η ΕΚΑΠΥ ΝΠΔΔ έχει ήδη στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό που έχει εκπαιδευτεί και διαθέτει την εμπειρία στο ανάλογο αντικείμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

  Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία προσφέρει θετικό πρόσημο στην ομαλή μετάβαση και αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας από ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ.

  Με εκτίμηση,

  Στυλιανός Γιαμούρης
  Λάμπρος Στεφανής
  Σμαράγδα Βασταρδή
  Αγγελική Διονυσοπούλου
  Αικατερίνη Νικολάου
  Διονυσία Ζωγόγιαννη
  Ευάγγελος Κολοβός

 • 25 Οκτωβρίου 2021, 07:27 | αρτεμις παπακωνσταντινου

  Nα παραμείνει το υφιστάμενο προσωπικό της ε.κ.α.π.υ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες

 • 25 Οκτωβρίου 2021, 07:19 | zoi

  Nα παραμείνει το υφιστάμενο προσωπικό της ε.κ.α.π.υ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 12:23 | Παναγιώτα Μουλαρά

  Να ληφθεί υπ όψιν ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή στελεχώνεται κυρίως από προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, το προσωπικό αυτό έχει καταρτιστεί, εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν μεριμνηθεί η σύμβαση τους να επεκταθεί και να μην λήξει στο αρχικό χρονικό διάστημα που προβλέποταν ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα του αρθ. 17 και παρ. 4 του παρόντος και να γίνει είτε αορίστου είτε τουλάχιστον 3ετής. Μια υπηρεσία σε μεταβατικό στάδιο απο Δ.Δ. σε Ι.Δ. το τελευταίο που χρειάζεται είναι να αποστελεχωθεί ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:04 | Παναγιώτης Παπασπανούδης

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

  Καλύπτονται διαρκείς & πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας από τους εν λόγω υπαλλήλους.

  Για του λόγου το αληθές, οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 7 & οι Ι.Δ.Ο.Χ. είναι 30.

  Με εκτίμηση,

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:10 | Σταυριανή Παπασπανούδη

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

  Καλύπτονται διαρκείς & πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας από τους εν λόγω υπαλλήλους.

  Για του λόγου το αληθές, οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 7 & οι Ι.Δ.Ο.Χ. είναι 30.

  Με εκτίμηση,

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:30 | Ισίδωρος Παπασπανούδης

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

  Καλύπτονται διαρκείς & πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας από τους εν λόγω υπαλλήλους.

  Με εκτίμηση,

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:39 | Σταυρούλα Παπασπανούδη

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:58 | Σιδέρης Παπασπανούδης

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:22 | Αικατερίνη Νταγιόγλου

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:13 | Κωνσταντίνος Παπασπανούδης

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 10:57 | Γεώργιος Παπασπανούδης

  Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με μετατροπή της σύμβασης τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.