• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 23 Οκτωβρίου 2021, 11:02

    Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει μια παραπομπή σε μια ελληνική έρευνα που λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό γεωφυσικό τοπίο, την φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας μας καταδεικνύει τα οφέλη των κεντρικών αποθηκών για ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας από μια πιθανά άκριτη και με ελαφρά την καρδιά υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών άλλου ευρωπαϊκού κράτους.