Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες

 

1. Σκοπός της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι:
α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,
β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας,
γ) ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για λογαριασμό των φορέων του άρθρου 7,
δ) η κατάρτιση, η σύναψη, η παρακολούθηση και η υλοποίηση συμβάσεων, παραγγελιών, παραλαβών και πληρωμών για προμήθειες προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,
ε) η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των προϊόντων, των υλικών και υπηρεσιών υγείας,
στ) η υποστήριξη και ο έλεγχος των προμηθειών υγείας που διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 7,
ζ) η δημιουργία, η τήρηση και η συνεχής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικών με τις προμήθειες, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάλωση υλικών και υπηρεσιών υγείας,
η) ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας,
θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας,
ι) η εκπαίδευση και η παροχή οδηγιών και κατάρτισης σε τμήματα προμηθειών των φορέων του άρθρου 7 και
ια) η διερεύνηση και υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας.

2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν, ιδίως:
α) η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση των ακόλουθων Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας: αα) Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, αβ) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, αγ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και αδ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10,
β) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο της υγείας, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων» (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου οι φορείς του άρθρου 7 εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,
γ) η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 7, καθώς και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγουν οι φορείς αυτοί,
δ) η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 7, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα και
ε) η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 7.

3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:
α) παραδίδονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 7 και το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, και
β) δύνανται να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 • 23 Οκτωβρίου 2021, 11:17 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες
  1. Για να επιτύχουν οι σκοποί και στόχοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι απαραίτητη η ενιαία κωδικοποίηση υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών των φορέων υγείας και η υιοθέτηση ενός σύγχρονου και φιλικού πληροφοριακού συστήματος υγείας, και ιδανικά μια διασύνδεση όλων των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
  2. α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,
  θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας,

  Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει εδώ μια παραπομπή σε μια ελληνική έρευνα που λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό γεωφυσικό τοπίο, την φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας να μας καταδεικνύει τα οφέλη των κεντρικών αποθηκών για ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, από μια πιθανά άκριτη και με ελαφρά την καρδιά υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών ενός άλλου κράτους.

  3. Και μια που έχουμε την τάση αντιγράφουμε και υιοθετούμε τεχνικές αι μεθόδους άλλων κρατών τότε αξίζει να αναφερθεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών σήμερα έχουν επιλύσει τα λειτουργικά τους ζητήματα σε συνεργασία με τους χρήστες τους και το ενδιαφέρον τους πια κινείται στην έρευνα για ακόμα πιο φιλικά προς το χρήστη περιβάλλοντα εργασίας. Ας μην υιοθετήσουμε πληροφοριακά συστήματα με δύσχρηστο και αποτρεπτικό περιβάλλον χρήσης. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, βελτιωθούν και προσαρμοστούν στις ανάγκες του οργανισμού και των χρηστών και όχι να προσαρμοστεί ο οργανισμός στο πληροφοριακό σύστημα.

 • 23 Οκτωβρίου 2021, 11:02 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες
  α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,
  θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας,

  θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει μια παραπομπή σε μια ελληνική έρευνα που λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό γεωφυσικό τοπίο, την φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας μας καταδεικνύει τα οφέλη των κεντρικών αποθηκών για ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας από μια πιθανά άκριτη και με ελαφρά την καρδιά υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών άλλου ευρωπαϊκού κράτους.

 • 22 Οκτωβρίου 2021, 09:22 | ΖΩΗ ΛΑΜΠΗΔΩΝΗ

  Το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ παραδόθηκε στην ΕΚΑΠΥ σύμφωνα με το άρθρο 22 περ. 3.4 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/2017)