• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 23 Οκτωβρίου 2021, 11:17

    Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες 1. Για να επιτύχουν οι σκοποί και στόχοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι απαραίτητη η ενιαία κωδικοποίηση υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών των φορέων υγείας και η υιοθέτηση ενός σύγχρονου και φιλικού πληροφοριακού συστήματος υγείας, και ιδανικά μια διασύνδεση όλων των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2. α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας, Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει εδώ μια παραπομπή σε μια ελληνική έρευνα που λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό γεωφυσικό τοπίο, την φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας να μας καταδεικνύει τα οφέλη των κεντρικών αποθηκών για ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, από μια πιθανά άκριτη και με ελαφρά την καρδιά υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών ενός άλλου κράτους. 3. Και μια που έχουμε την τάση αντιγράφουμε και υιοθετούμε τεχνικές αι μεθόδους άλλων κρατών τότε αξίζει να αναφερθεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατών σήμερα έχουν επιλύσει τα λειτουργικά τους ζητήματα σε συνεργασία με τους χρήστες τους και το ενδιαφέρον τους πια κινείται στην έρευνα για ακόμα πιο φιλικά προς το χρήστη περιβάλλοντα εργασίας. Ας μην υιοθετήσουμε πληροφοριακά συστήματα με δύσχρηστο και αποτρεπτικό περιβάλλον χρήσης. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, βελτιωθούν και προσαρμοστούν στις ανάγκες του οργανισμού και των χρηστών και όχι να προσαρμοστεί ο οργανισμός στο πληροφοριακό σύστημα.