• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 23 Οκτωβρίου 2021, 12:57

    Άρθρο 16 Διάρθρωση υπηρεσιών Οι Αναδυόμενες τεχνολογίες ή νέες τεχνολογίες είναι γενικά τεχνικές, η τεχνολογίες ή προϊόντα τα οποία μπορούν να μεταβάλουν μια προηγούμενη τεχνική ή προϊόν και συνήθως αποτελούν εξελικτικό βήμα ή παράλληλη εξέλιξη μιας τεχνολογίας ή τεχνικής. Κατά κύριο λόγο στην περίπτωση μας, (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) εμφανίζεται μέσα από την ένταξη νέων υλικών στο «Παρατηρητήριο Τιμών», του αρχείου «Τεχνικών Προδιαγραφών» ή από το νέο αρχείο «Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών» και πολύ σπάνια μέσω άλλων μεθόδων. Άρα αν θα υπάρξει τμήμα «Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών» αυτό θα ήταν πιο ευέλικτο και θα ταίριαζε καλύτερα να αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης «Μητρώου Προμηθειών» και όχι της «Διεύθυνση Προμηθειών» που συνήθως έχει ένα διεκπεραιωτικού χαρακτήρα ρόλο και το κυρίως και γενικό αντικείμενο της είναι η τήρηση των σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια κάθε είδους υλικών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών των φορέων του άρθρου 7 του παρόντος νοσμοσχεδίου. Επίσης το τμήμα «’Έρευνας Αγοράς» ελάχιστη σχέση έχει με τη διεύθυνση «Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής» και σίγουρα πολύ περισσότερη συνάφεια και εξάρτηση με τη Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών στην οποία υπάγονται τα τμήματα: • Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και • Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, από τα οποία θα αντλεί ένα μεγάλο όγκο εργασίας (ένταξη νέων υλικών, τιμή, τεχνικές κ.α.) Πρόταση: Η Διεύθυνση «Μητρώου Προμηθειών» να μετονομαστεί σε Διεύθυνση «Μητρώου Προμηθειών και Αναδυόμενης Τεχνολογίας» με τα κάτωθι τμήματα: i) Τμήμα Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, ii) Τμήμα Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,, iii) Τμήμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών και iv) Έρευνας Αγοράς.