Άρθρο 16 Διάρθρωση υπηρεσιών

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής:
α) μία (1) Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται:
αα) η Διεύθυνση Προμηθειών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
i) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών,
ii) Τμήμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών,
iii) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών και
iv) Τμήμα Συμβάσεων,
αβ) η Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
i) Τμήμα Παρακολούθησης Παραλαβής – Διανομής,
ii) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων και
iii) Τμήμα Έρευνας Αγοράς,
αγ) η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
i) Τμήμα Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και
ii) Τμήμα Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,
αδ) η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
i) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και
ii) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και
αε) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
i) Τμήμα Υποδομών και
ii) Τμήμα Συστημάτων,
β) πέντε (5) Αυτοτελή Γραφεία και Μονάδες:
βα) το Γραφείο Προέδρου,
ββ) το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,
βγ) το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας,
βδ) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) και
βε) το Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.).

 • 29 Οκτωβρίου 2021, 21:34 | Αναστάσιος Βασιλείου

  Σχετικά με την διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η δοθείσα ονοματοδοσία παραπέμπει σε ήδη υπάρχουσα αρχή με την μορφή υπουργείου. Επομένως, η δομή και η λειτουργία της μελλοντικής διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν πρόκεται για παράρτημα του ήδη υπάρχοντος υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης ή να γίνει μια διαφορετική ονομασία για την διεύθυνση αυτή που θα αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες του νέου φορέα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. που θα έχει να κάνει με τα πληροφοριακά της συστήματα, την υποστήριξη σε υλισμικό και λογισμικό. Μιας και τα τμήματα θα είναι: I) Τμήμα υποδομών ΙΙ) Τμήμα συστημάτων, μια πρόταση για τίτλο θα μπορούσε να ήταν: Διεύθυνση υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνίας, κάτι που θα μπορεί να συμπεριλάβει το αυτόνομο γραφείο της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η υπό μελέτη ιστοσελίδα του νεοσύστατου φορέα θα έχει εξωστρεφή χαρακτήρα, άρα η επικοινωνία θα ήταν ωφέλιμη μέσω της διεύθυνσης αυτής.
  Επιπροσθέτως δε, θα ήταν χρήσιμη και μια λεπτομερής ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της μέσα στον νέο φορέα με τρόπο που δεν θα επισκιάζει τις υπόλοιπες διευθύνσεις αλλά να επισημαίνεται η σημαντική της λειτουργία μέσα στον νέο φορέα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ., με την απρόσκοπτη επιτήρηση των πληροφοριακών της συστημάτων π.χ.: εσωτερικό δίκτυο (intranet), διακομιστής (server) που διαχειρίζεται την σύνδεση στο διαδύκτιο που λαμβάνει την γραμμή από τον κόμβο του δικτύου σύζευξις (OTE Syzefxis) κ.λ.π., μια άλλη διαδικασία δηλαδή που θα αποδίδει μέσω της τέχνικής υποστήριξης (IT Support).
  Μέχρι τώρα η διαδικασία της τεχνικής υποστήριξης (IT Support), γίνεται μέσω της διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, πράγμα που δισχεραίνει την άμεση τεχνική υποστήριξη των υπαλλήλων την λήψη αποφάσεων σε τεχνικό και επίπεδο πληροφορικής(ICT).
  Επίσης, χρήσιμη θα ήταν μια μελέτη για το εάν η ιδιότητα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (D.P.O.), μέσα από την διεύθυνση που αφορά τα πληροφοριακά συστήματα είναι χρησιμότερη για λόγους απόδοσης, να υφίσταται σε ξεχωριστό γραφείο.

 • 23 Οκτωβρίου 2021, 12:57 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Άρθρο 16
  Διάρθρωση υπηρεσιών
  Οι Αναδυόμενες τεχνολογίες ή νέες τεχνολογίες είναι γενικά τεχνικές, η τεχνολογίες ή προϊόντα τα οποία μπορούν να μεταβάλουν μια προηγούμενη τεχνική ή προϊόν και συνήθως αποτελούν εξελικτικό βήμα ή παράλληλη εξέλιξη μιας τεχνολογίας ή τεχνικής.
  Κατά κύριο λόγο στην περίπτωση μας, (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) εμφανίζεται μέσα από την ένταξη νέων υλικών στο «Παρατηρητήριο Τιμών», του αρχείου «Τεχνικών Προδιαγραφών» ή από το νέο αρχείο «Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών» και πολύ σπάνια μέσω άλλων μεθόδων.
  Άρα αν θα υπάρξει τμήμα «Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών» αυτό θα ήταν πιο ευέλικτο και θα ταίριαζε καλύτερα να αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης «Μητρώου Προμηθειών» και όχι της «Διεύθυνση Προμηθειών» που συνήθως έχει ένα διεκπεραιωτικού χαρακτήρα ρόλο και το κυρίως και γενικό αντικείμενο της είναι η τήρηση των σχετικών διαδικασιών για την προμήθεια κάθε είδους υλικών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών των φορέων του άρθρου 7 του παρόντος νοσμοσχεδίου.
  Επίσης το τμήμα «’Έρευνας Αγοράς» ελάχιστη σχέση έχει με τη διεύθυνση «Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής» και σίγουρα πολύ περισσότερη συνάφεια και εξάρτηση με τη Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών στην οποία υπάγονται τα τμήματα:
  • Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και
  • Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,
  από τα οποία θα αντλεί ένα μεγάλο όγκο εργασίας (ένταξη νέων υλικών, τιμή, τεχνικές κ.α.)

  Πρόταση:
  Η Διεύθυνση «Μητρώου Προμηθειών» να μετονομαστεί σε Διεύθυνση «Μητρώου Προμηθειών και Αναδυόμενης Τεχνολογίας» με τα κάτωθι τμήματα:
  i) Τμήμα Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών,
  ii) Τμήμα Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,,
  iii) Τμήμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών και
  iv) Έρευνας Αγοράς.