• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Νικολακοπούλου' | 26 Ιουνίου 2022, 12:22

    Η επίσημη ενημέρωση της Μονάδας προς τον/ την σύντροφο/ σύζυγο για την κρυοσυντήρηση σπέρματος ή ωαρίου παραβιάζει το προσωποπαγές δικαίωμα των προσώπων στην αυτοδιάθεση τους και τον αυτοκαθορισμό τους. Μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω ζητήματα στην οικογενειακή γαλήνη ή σχέση των προσώπων. Ένας δεύτερος προβληματισμός, που αφορά στην ενημέρωση του άλλου προσώπου είναι ο ακόλουθος:νομιμοποιείται η Μονάδα να κοινοποιήσει αυτά τα δεδομένα προσωπικου χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία; Αυτομάτως δεν περιορίζεται το δικαίωμα που παρέχεται; Φρονώ, πως προκειμένου για την κρυοσυντήρηση σπέρματος/ ωαρίου ανεξαρτήτως λόγου θα πρέπει να συγκατατίθενται τα πρόσωπα χωρίς να ακολουθεί καμία ενημέρωση από τη Μονάδα στον/ στην σύζυγο /σύντροφο.