• Σχόλιο του χρήστη 'Λίνα Ευγενή' | 2 Ιουλίου 2022, 14:26

    ‘Η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προσφέρει τους γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάρια δύναται, κατ’ επιλογή των προσώπων αυτών, να είναι ανώνυμη ή μη, ή να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.’ Η ως άνω πρόταση δεν καθιστά απολύτως σαφές σε ποια περίπτωση η ταυτότητα του τρίτου δότη γεννητικού υλικού δύναται να γνωστοποιηθεί στα τέκνα. Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: ‘Η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προσφέρει τους γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάρια δύναται, κατ’ επιλογή των προσώπων αυτών, να είναι ανώνυμη ή μη. Στην περίπτωση που δεν είναι ανώνυμη και μόνο, να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.’ Η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του δότη θα πρέπει να διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του τέκνου στην ΕΑΙΥΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να τεκμηριώνεται η χρήση του σπέρματος του συγκεκριμένου δότη σε προσπάθεια ΙΥΑ από τη μητέρα του τέκνου. 2. Να αποδεικνύεται η βιολογική συγγένεια του τέκνου με το δότη, μέσω ειδικού γενετικού ελέγχου πατρότητας.