• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΚΕΒΑΑ,.Εταιρεία Κλινικής Εμβρυολογίας και Βιολογίας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής' | 3 Ιουλίου 2022, 20:50

    Η διατύπωση: «Σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής» δεν είναι σαφής. Λόγω του ότι ο νόμος δεν αυξάνει αυτόματα και την βιολογική αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, η εν λόγω άδεια από την Εθνική Αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα σαφή κριτήρια αδειοδότησης. Επίσης, είτε απαιτείται, είτε δεν απαιτείται άδεια από την ΕΑΙΥΑ, τα κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζονται και να εφαρμόζονται.