Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

1. Αντικείμενο των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ είναι η αναθεώρηση του βασικού πλαισίου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στη βάση:
α) της αύξησης του ηλικιακού ορίου των γυναικών που δύνανται να προσφύγουν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το πεντηκοστό στο πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης,
β) της, απεριόριστης σε χρονική διάρκεια, δυνατότητας κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, χωρίς τη συναίνεση του ή της συζύγου ή συντρόφου, όταν πρόκειται για κρυοσυντηρημένο μη γονιμοποιημένο γεννητικό υλικό, όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, που συνδέονται με τη διατήρηση της γονιμότητας («κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους»),
γ) της διατήρησης και χρησιμοποίησης του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού από το άτομο στο οποίο αυτό ανήκει, σε περίπτωση διαζυγίου, διάσπασης της ελεύθερης ένωσης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,
δ) της διάθεσης γεννητικού υλικού από δότη ή δότρια σε Τράπεζες Κρυοσυντήρησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο,
ε) της δυνατότητας του δότη ή της δότριας να αποφασίζει ο ίδιος ή η ίδια για την ανωνυμία του ή της.
2. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Ε΄ είναι η διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας των ίντερσεξ ατόμων και του δικαιώματός τους στον σωματικό αυτοκαθορισμό.
3. Αντικείμενο του Μέρους ΣΤ’ είναι η ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την ανάπτυξη, την εποπτεία και τον έλεγχο συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες, τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ Μονάδων Ψυχικής Υγείας, τις θέσεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» την απόσπαση και μεταφορά προσωπικού στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

 • 4 Ιουλίου 2022, 22:46 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα από καιρό πίεζε για την αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πολλές από τις διατάξεις του οποίου είναι σήμερα αναχρονιστικές. Χαιρετίζουμε θετικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η πλειονότητα των οποίων αντανακλά τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

 • 4 Ιουλίου 2022, 22:02 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Ήταν επιτακτική ανάγκη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της εποχής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ικανοποιούν στην πλειονότητα τους τις ανάγκες της κοινωνίας στον τομέα αυτό και θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τον ιατρικό τουρισμό.

 • 4 Ιουλίου 2022, 22:35 | ΕΕΑΙ

  Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής συντάσσεται υπέρ των αλλαγών όπως αυτές προτείνονται στο άρθρο 2. Πρόκειται για αλλαγές τις οποίες η κοινωνία απαιτούσε και οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στηρίζουν. Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας αλλά και οι κοινωνικές τάσεις και οι πραγματικές ανάγκες κατά την εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 • 3 Ιουλίου 2022, 20:50 | ΕΕΚΕΒΑΑ,.Εταιρεία Κλινικής Εμβρυολογίας και Βιολογίας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

  Η διατύπωση: «Σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής» δεν είναι σαφής. Λόγω του ότι ο νόμος δεν αυξάνει αυτόματα και την βιολογική αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, η εν λόγω άδεια από την Εθνική Αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα σαφή κριτήρια αδειοδότησης. Επίσης, είτε απαιτείται, είτε δεν απαιτείται άδεια από την ΕΑΙΥΑ, τα κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζονται και να εφαρμόζονται.

 • 29 Ιουνίου 2022, 14:43 | ΡΕΑ ΓΜΧΘΔ Α.Ε.

  Θα υφίσταται η δυνατότητα κρυοσύντηρησης και εμβρύων από δότες ανεξάρτητα της ύπαρξης ληπτών?

 • 28 Ιουνίου 2022, 13:27 | ΕΛ.Ε.Ι.Υ. Α

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β΄Γ΄ΚΑΙ Δ΄ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ α, β, γ, δ και ε.
  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε’.
  ΤΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.