Άρθρο 01 – Σχέδιο Νόμου

Για να δείτε το σχέδιο νόμου του κώδικα οδοντιάτρων πατήστε εδώ

 • 27 Αυγούστου 2018, 20:17 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

  Άρθρο 2 :Απόκτηση της επαγγελματικής ιδιότητας του οδοντιάτρου

  παρ:1 : να απαιτείται ως απαραίτητο προσόν η κατοχή πτυχίου Οδοντιατρικής Πανεπιστημιακής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής( στη περίπτωση αυτή αναγνωρισμένο)
  παρ 2: Να επεξηγηθεί πλήρως και κατανοητά ο όρος «κύρια επαγγελματική του εγκατάσταση (έδρα)»
  παρ3: Ο οδοντίατρος δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα άλλο επάγγελμα.(όχι μόνο του ιατρού ή φαρμακοποιού )

  Αρθρο 4: Σύσταση

  Παρ. 1: Οι περιφερειακές ενότητες δεν ταυτίζονται πάντα με τις εδαφικές περιφέρειες των νομών. Για τον λόγο αυτό είναι 74 έναντι των 51 νομών ή των 54 νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

  Πρέπει να περιγραφεί τι θα ισχύει στις περιπτώσεις που τα όρια των περιφερειακών αυτοδιοικητικών ενοτήτων δεν συμπίπτουν με τα όρια των νομών όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πχ έχει δύο νομούς, τον νομό Δωδεκανήσου και το νομό Κυκλάδων και ανήκουν σε αυτή 13 περιφερειακές ενότητες. Θα πρέπει να ιδρυθούν 13 Οδοντιατρικοί σύλλογοι; Σύγουρα όχι. Πρέπει να ιδρυθούν δύο Οδοντιατρικοί Σύλλογοι στα όρια των παλαιών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της περιφέρειας αυτής, οι Οδοντιατρικοί σύλλογοι Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

  Παρ. 2. : Να παραληφθεί το εδάφιο 2 της παραγράφου αν μάλιστα συνυπολογιστεί η παρ. 2 του Άρθρου 5.

  Άρθρο 9 : Μητρώα
  Παρ.1: να υποβάλλονται ακόμα: φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλου Οδοντιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Οδοντιατρικών Συλλόγων( ή αν είναι σε ποιούς) ή, σε περίπτωση μεταγγραφής, υπεύθυνη δήλωση σε ποια ειδικά μητρώα άλλων Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι εγγεγραμμένος, καθώς και επίσημη βεβαίωση εγγραφής και μεταβολών του προηγούμενου Οδοντιατρικού Συλλόγου, στον οποίον ήταν εγγεγραμμένος.
  Επίσης επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ , αν οι τίτλοι αν οι τίτλοι προέρχονται από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής.

  Άρθρο 12: Δελτίο ταυτότητας
  Να είναι ενιαίος τύπος ταυτότητας για όλους τους Οδ. Συλλόγους της χώρας. Να φέρει φωτπογραφία του οδοντιατρου , να προβλεφθεί δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού τσιπ ή bar- code που θα δείχνει στοιχεία του οδοντιάτρου σε ειδικά σκάνερ.
  Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου, που ισχύει μέχρι τέλους Μαρτίου του επομένου της έκδοσης έτους.

  Άρθρο 23 : Σύγκληση
  Παρ. 4: Η παράγραφος αυτή περιορίζει την αυτοτέλεια των Ο.Σ. της χώρας. Σε ειδικά τοπικά θέματα να ισχύει η απόφαση της ΓΣ του Ο.Σ..
  Επίσης ο χειριστής της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΟΟ δεν πρέπει να έχει την τεχνική δυνατότητα παρέμβασης στα αρχεία και μητρώα των Οδοντιατρικών Συλλόγων, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας τους. Η ΕΟΟ θα πρέπει να έχει μόνο τη δυνατότητα θέασης σε αυτά. Αν εξασφαλιστεί η παραπάνω τεχνική προϋπόθεση , τότε να είναι υποχρεωτική η διασύνδεση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΟΟ διαφορετικά να μην είναι υποχρεωτική.

  Άρθρο 26 .Εκλογιμότητα- Ανακήρυξη υποψηφίων

  παρ. 1 : Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκπρόσωπος στη ΓΣ της ΕΟΟ πρέπει να έχουν τα μέλη των Συλλόγων που ασκούν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια το οδοντιατρικό επάγγελμα. Τούτο προτείνεται διότι η θέση του εκπροσώπου είναι πολύ σημαντική και απαιτείται ο υποψήφιος να έχει γνώση και πείρα για τη λειτουργία των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

  Άρθρο 28 : Εκλογή κατά τμήματα

  Στη παρ.1 να προβλεφθεί η δυνατότητα εκλογής κατά τμήματα και στους οδοντιατρικούς συλλόγους που έχουν στη περιφέρεια τους νησιά, στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα τουλάχιστον 20 μέλη τους ύστερα από αίτημα του Ο.Σ. και σχετικής απόφασης του ΔΣ της ΕΟΟ. ( είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση των μελών από νησί σε νησί χειμερινούς μήνες)

  Άρθρο 30 Ψηφοφορία
  Στη παράγραφο 1 πρέπει να περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις της επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου. Είναι επισφαλές να αφήνεται σε απόφαση των ΔΣ των Οδοντιατρικών Συλλόγων η περιγραφή της διαδικασίας αυτής.
  Το ΠΔ 225/1986 στο άρθρο 19 για τις εκλογές του Οικονομικού επιμελητηρίου περιγράφει πλήρως τη διαδικασία αυτή και πιστεύω ότι και στον παρόντα νόμο θα πρέπει να περιγράφεται .

  Άρθρο 36. Απώλεια ιδιότητας μέλους Δ.Σ.
  Να προστεθεί παρ. 5 : » Αν κενωθεί θέση συμβούλου, αυτή καταλαμβάνει ο κατά σειρά επιλαχών από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε. Αν είναι μεμονωμένος υποψήφιος χωρίς επιλαχόντα, την έδρα καταλαμβάνει η πλειοψηφούσα παράταξη. »

  Άρθρο 39: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.)
  Στο άρθρο αυτό πρέπει να γίνει σαφές ποια είναι τα μέλη της ΕΟΟ; Είναι μέλη της οι οδοντίατροι της χώρας ή οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι ;

  Άρθρο 44 Σύνθεση
  Οι εκπροσώποι να εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων με την ακόλουθη αναλογία των
  α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 30 μέλη ουδένα εκπρόσωπο.
  β)Σύλλογοι που αριθμούν 31-100 μέλη εκλέγουν ένα εκπροσώπο.
  γ) Σύλλογοι που αριθμούν 101-200 μέλη εκλέγουν δύο εκπροσώπους.
  δ) Σύλλογοι που αριθμούν 201 μέλη και άνω εκλέγουν δύο εκπροσώπους για τα πρώτα 200 μέλη τους και επιπλέον ένα για κάθε 150 .

  Ο τύπος καθορισμού του αριθμού των εκπροσώπων για τους ΟΣ που έχουν αριθμό μελών Ν> 200 θα είναι:
  Αριθ. Εκπρ.= 2 + ( Ν-200/150)
  (Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ακέραιος αριθμός του πιλίκου και όχι οι δεκαδικοί )
  Ο υπολογισμός αυτός θεωρούμε ότι είναι δίκαιος διότι οι μεγάλοι Σύλλογοι καρπούνται το εκλογικό μέτρο καθορισμού των εκπροσώπων των μικρών Συλλόγων και παράλληλα περιορίζεται ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων στη ΓΣ της ΕΟΟ.
  Ο αριθμός των μελών αντανακλά στον αριθμό των ταμειακά ενήμερων μελών κάθε συλλόγου.

  Άρθρο 45
  Εάν ο σύλλογος δεν έχει αποδώσει στην ΕΟΟ τις ετήσιες συνδρομές των οικονομικά ενήμερων μελών του τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τις εκλογές της ΕΟΟ να μη λαμβάνει μέρος στην εκλογική διαδικασία ούτε να εκπροσωπείτε στη ΓΣ της ΕΟΟ.

  Αρθρο 51 : Χρόνος εκλογής
  Παρ. 1 : προτείνουμε η εκλογή του ΔΣ της ΕΟΟ να γίνεται «εντός 2 μηνών από την επικύρωση από τους οικείους Περιφερειάρχες των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων και εκλογή των εκπροσώπων αυτών στην ΕΟΟ.»
  Θεωρούμε ότι είναι λογικό μία νεοεκλεγμένη ΓΣ της ΕΟΟ να εκλέξει το νέο ΔΣ της αμέσως και όχι μετά ένα και πλέον χρόνο. Η καθυστέρηση αυτή δεν ωφελεί ούτε εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή σκοπό. Το ΔΣ της ΕΟΟ θα πρέπει να λογοδοτεί στη ΓΣ που το εξέλεξε . Εξάλου ο ίδιο ισχύει και στο ΠΙΣ (άρθρο 10).

  Άρθρο 59 . Αναστολή αποφάσεων Οδοντιατρικών Συλλόγων

  Παρ.1: Εάν η απόφαση του Ο.Σ. έχει επικυρωθεί με απόφαση της ΓΣ του και αφορά αποδοχή ή όχι συμβάσεων να μην έχει δικαίωμα η ΕΟΟ να την αναστείλει.

  Παρ.2 : Παρ.2 : Να προβλεφθεί η δυνατότητα σύγκλησης της ολομέλειας των προέδρων και του ΔΣ της ΕΟΟ εκτός από τα οριζόμενα στη παράγραφο αυτή. Δηλαδή:

  » Συγκροτείται γνωμοδοτικό όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΟ και τους Προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΕΟΟ, με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΟ και αποφασίζει για θέματα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΟ. »

  Άρθρο 92 Οδοιπορικά-Ημερήσια αποζημίωση

  Τα μέλη της ΓΣ της ΕΟΟ δεν πρέπει να δικαιούνται ημερήσια αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις εφόσο αυτές πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο.

  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ που δεν κατοικούν στην Αττική, να δικαιούνται οδοιπορικών και διανυκτέρευσης/εων ( με προσκόμιση αποδείξεων) για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις , καθώς και ένα πάγιο ποσό ( 30-50 € )ανά ημέρα συνεδρίασης για σίτιση, επειδή βρίσκονται εκτός έδρας.

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:00 | ΤΖΗΚΑ Κ.Π. ΣΟΦΙΑ

  Άρθρ.1
  κρανιογναθοπροσωπικά συστήματα
  Να απαληφθεί ο όρος ομοιοπαθητική μιας και διεθνώς δεν υπάρχει αναγνωρισμένο πρόγραμμα
  Άρθρ.4
  Προυπόθεση η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την άσκηση του οδον/κού επαγγέλματος
  Άρθρ.7,παρ.2
  πληροφορία το θεραπευτικό και οδον/κό σχέδιο που έχει ολοκληρώσει
  Άρθρ.9,παρ.3
  και μόνο με την υποχρεωτική έγγραφη συνέναισή του πριν την έναρξη της θεραπείας
  Άρθρ.10
  ενημερώνεται και συναινεί εγγράφου για τυχόν χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:29 | Παλάσκας Δημήτριος

  ΑΡΘΡΟ 30, παράγραφος 2: Στην πρόταση που ξεκινάει ως «Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο…», να αφαιρεθεί το «παραλειπομένου του κλάσματος» και να αντικατασταθεί ως εξής: «Το πηλίκο της διαίρεσης, μέχρι το δεύτερο δεκαδικό, αποτελεί το εκλογικό μέτρο».

  ΑΡΘΡΟ 46. Επειδή η Γ.Σ. αποτελείται από τους εκλέκτορες και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συγκληθεί ΚΑΙ από τους εκλέκτορες, χωρίς να μεσολαβούν οι Οδοντιατρικοί σύλλογοι, προτείνεται να προστεθεί στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 46 και μετά την πρόταση «…ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4/ του όλου αριθμού των Οδοντιατρικών συλλόγων της Χώρας» η παρακάτω πρόταση «ή από το 1/5 των εκλεκτόρων της Γ.Σ.».

  ΆΡΘΡΟ 59, παράγραφος 2. Δεν είναι δυνατόν να ερωτώνται οι πρόεδροι των Συλλόγων, εν αγνοία των Δ.Σ. για καίρια επείγοντα ζητήματα. Για λόγους προστασίας τόσο των Προέδρων, αλλά και αποτελεσματικότερης Διοίκησης μακριά από αυθαιρεσίες και αστοχίες, προτείνεται η αλλαγή της έκφρασης «Πρόεδροι των οδοντιατρικών συλλόγων» με την έκφραση «…ερωτηθούν εγγράφως τα Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων για θέματα μείζονος σημασίας».

  Άρθρο 60. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να διατυπώνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ, που είναι και το ανώτατο όργανο και αυτό είναι απαραίτητο να αναγραφεί ρητά στην παράγραφο 1.

  AΡΘΡΟ 93. Παράγραφος 2. Ολες οι αποζημιώσεις πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις τόσο των Οδοντιατρικών Συλλόγων, όσο και της ΕΟΟ. Είναι αδιανόητο μόνα τους τα Δ.Σ. να αποφασίζουν για το ύψος της αμοιβής τους από το ταμείο του συλλόγου ή της ΕΟΟ. Έτσι προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 93 ως εξής:
  «Στους Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και ταμίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, μπορεί να καταβάλλονται κατά μήνα, έξοδα παραστάσεως, το ύψος των οποίων προτείνεται από τα Δ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα και επικυρώνονται από τις Γ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα. Τα άνω έξοδα βαρύνουν το ταμείο του οικείου Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας»

  Άρθρο 107. Παράγραφος 3. Να αλλάξει η έκφραση «ο ειδικός οδοντίατρος» στην τελευταία πρόταση με την έκφραση «ο οδοντίατρος στον οποίο παραπέμπεται ο ασθενής», καθώς πολλές φορές ασθενείς δεν παραπέμπονται σε ειδικούς αλλά σε εμπειρότερους οδοντιάτρους.

  Άρθρο 121. Πρέπει να αποσαφηνιστούν αν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα ή με «ή» διαζευκτικό ή με «και» , καθώς το νόημα όλου του άρθρου μπορεί αν οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αντικρουόμενα νοήματα, όπως είναι

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 68, παρ 1
  Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής ως μελών του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχουν τα μέλη των Συλλόγων, και ασκούν τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια
  το οδοντιατρικό επάγγελμα ΑΝΤΙ των 5 που αναφέρεται. (βλέπε αντίστοιχο νόμο δικηγορικών συλλόγων)

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:11 | Παλάσκας Δημήτρης

  ΑΡΘΡΟ 30, παράγραφος 2: Στην πρόταση που ξεκινάει ως «Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο…», να αφαιρεθεί το «παραλειπομένου του κλάσματος» και να αντικατασταθεί ως εξής: «Το πηλίκο της διαίρεσης, μέχρι το δεύτερο δεκαδικό, αποτελεί το εκλογικό μέτρο».

  ΑΡΘΡΟ 46. Επειδή η Γ.Σ. αποτελείται από τους εκλέκτορες και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συγκληθεί ΚΑΙ από τους εκλέκτορες, χωρίς να μεσολαβούν οι Οδοντιατρικοί σύλλογοι, προτείνεται να προστεθεί στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 46 και μετά την πρόταση «…ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4/ του όλου αριθμού των Οδοντιατρικών συλλόγων της Χώρας» η παρακάτω πρόταση «ή από το 1/5 των εκλεκτόρων της Γ.Σ.».

  ΆΡΘΡΟ 59, παράγραφος 2. Δεν είναι δυνατόν να ερωτώνται οι πρόεδροι των Συλλόγων, εν αγνοία των Δ.Σ. για καίρια επείγοντα ζητήματα. Για λόγους προστασίας τόσο των Προέδρων, αλλά και αποτελεσματικότερης Διοίκησης μακριά από αυθαιρεσίες και αστοχίες, προτείνεται η αλλαγή της έκφρασης «Πρόεδροι των οδοντιατρικών συλλόγων» με την έκφραση «…ερωτηθούν εγγράφως τα Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων για θέματα μείζονος σημασίας».

  Άρθρο 60. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να διατυπώνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ, που είναι και το ανώτατο όργανο και αυτό είναι απαραίτητο να αναγραφεί ρητά στην παράγραφο 1.

  Άρθρο 93. Παράγραφος 2. Ολες οι αποζημιώσεςι πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις τόσο των Οδοντιατρικών Συλλόγων, όσο και της ΕΟΟ. Είναι αδιανόητο μόνα τους τα Δ.Σ. να αποφασίζουν για το ύψος της αμοιβής τους από το ταμείο του συλλόγου ή της ΕΟΟ. Έτσι προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 93 ως εξής:
  «Στους Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και ταμίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, μπορεί να καταβάλλονται κατά μήνα, έξοδα παραστάσεως, το ύψος των οποίων προτείνεται από τα Δ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα και επικυρώνονται από τις Γ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα. Τα άνω έξοδα βαρύνουν το ταμείο του οικείου Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας»

  Άρθρο 107. Παράγραφος 3. Να αλλάξει η έκφραση «ο ειδικός οδοντίατρος» στην τελευταία πρόταση με την έκφραση «ο οδοντίατρος στον οποίο παραπέμπεται ο ασθενής», καθώς πολλές φορές ασθενείς δεν παραπέμπονται σε ειδικούς αλλά σε εμπειρότερους οδοντιάτρους.

  Άρθρο 121. Πρέπει να αποσαφηνιστούν αν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα ή με «ή» διαζευκτικό ή με «και» , καθώς το νόημα όλου του άρθρου μπορεί αν οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αντικρουόμενα νοήματα, όπως είναι.

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:42 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Αρθρο 78
  1. Δικαίωμα υποψηφιότητα και εκλογής ως μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου Οδοντιάτρων έχουν όλα τα μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων της
  χώρας, που ασκούν τουλάχιστον δέκαπέντε (15) χρόνια το οδοντιατρικό επάγγελμα ΑΝΤΙ των 10 που αναφέρεται (βλέπε νόλμο λειτουργίας δικηγορικών συλλόγων).

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:50 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 68, παρ 1:
  Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής ως μελών του Πειθαρχικού
  Συμβουλίου έχουν τα μέλη των Συλλόγων, και ασκούν τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια
  το οδοντιατρικό επάγγελμα ΑΝΤΙ ΤΩΝ 5 που αναφέρεται. (βλέπε νόμο λειτουργίας δικηγορικών Συλλόγων)

  Άρθρο 79, παρ 1
  1. Δικαίωμα υποψηφιότητα και εκλογής ως μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού
  Συμβουλίου Οδοντιάτρων έχουν όλα τα μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων της
  χώρας, που ασκούν τουλάχιστον δέκα πέντε (15) χρόνια το οδοντιατρικό επάγγελμα ΑΝΤΙ ΤΩΝ 10 που αναφέρεται. (βλέπε νόμο λειτουργίας δικηγορικών Συλλόγων)

 • 27 Αυγούστου 2018, 13:06 | Παλάσκας Δημήτριος

  ΑΡΘΡΟ 30, παράγραφος 2: Στην πρόταση που ξεκινάει ως «Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο…», να αφαιρεθεί το «παραλειπομένου του κλάσματος» και να αντικατασταθεί ως εξής: «Το πηλίκο της διαίρεσης, μέχρι το δεύτερο δεκαδικό, αποτελεί το εκλογικό μέτρο».

  ΑΡΘΡΟ 46. Επειδή η Γ.Σ. αποτελείται από τους εκλέκτορες και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συγκληθεί ΚΑΙ από τους εκλέκτορες, χωρίς να μεσολαβούν οι Οδοντιατρικοί σύλλογοι, προτείνεται να προστεθεί στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 46 και μετά την πρόταση «…ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4/ του όλου αριθμού των Οδοντιατρικών συλλόγων της Χώρας» η παρακάτω πρόταση «ή από το 1/5 των εκλεκτόρων της Γ.Σ.».

  ΆΡΘΡΟ 59, παράγραφος 2. Δεν είναι δυνατόν να ερωτώνται οι πρόεδροι των Συλλόγων, εν αγνοία των Δ.Σ. για καίρια επείγοντα ζητήματα. Για λόγους προστασίας τόσο των Προέδρων, αλλά και αποτελεσματικότερης Διοίκησης μακριά από αυθαιρεσίες και αστοχίες, προτείνεται η αλλαγή της έκφρασης «Πρόεδροι των οδοντιατρικών συλλόγων» με την έκφραση «…ερωτηθούν εγγράφως τα Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων για θέματα μείζονος σημασίας».

  Άρθρο 60. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να διατυπώνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ, που είναι και το ανώτατο όργανο και αυτό είναι απαραίτητο να αναγραφεί ρητά στην παράγραφο 1.

  Άρθρο 93. Παράγραφος 2. Ολες οι αποζημιώσεςι πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις τόσο των Οδοντιατρικών Συλλόγων, όσο και της ΕΟΟ. Είναι αδιανόητο μόνα τους τα Δ.Σ. να αποφασίζουν για το ύψος της αμοιβής τους από το ταμείο του συλλόγου ή της ΕΟΟ. Έτσι προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 93 ως εξής:
  «Στους Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και ταμίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, μπορεί να καταβάλλονται κατά μήνα, έξοδα παραστάσεως, το ύψος των οποίων προτείνεται από τα Δ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα και επικυρώνονται από τις Γ.Σ. των συλλόγων και της ΕΟΟ αντίστοιχα. Τα άνω έξοδα βαρύνουν το ταμείο του οικείου Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας»

  Άρθρο 107. Παράγραφος 3. Να αλλάξει η έκφραση «ο ειδικός οδοντίατρος» στην τελευταία πρόταση με την έκφραση «ο οδοντίατρος στον οποίο παραπέμπεται ο ασθενής», καθώς πολλές φορές ασθενείς δεν παραπέμπονται σε ειδικούς αλλά σε εμπειρότερους οδοντιάτρους.

  Άρθρο 121. Πρέπει να αποσαφηνιστούν αν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα ή με «ή» διαζευκτικό ή με «και» , καθώς το νόημα όλου του άρθρου μπορεί αν οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αντικρουόμενα νοήματα, όπως είναι.

 • 27 Αυγούστου 2018, 12:16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 30, παράγραφος 2
  Τρίτη πρόταση της παραγράφου να τροποποιηθεί ως εξής
  Προς τούτο, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, προσμετρημένων και των λευκών, διαιρείται δια του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής η δια του
  αριθμού των εκλεγομένων αντιπροσώπων
  Τέταρτη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής
  Το πηλίκο της διαίρεσης, συμπεριλαμβανόμενων 2(δυο) δεκαδικών του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, κάθε δε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες και εκλέγει τόσους υποψηφίους, όσες φορές το εκλογικό μέτρο χωράει στο αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβε.
  ΆΡΘΡΟ 46, παράγραφος 1
  Πρώτη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά εντός του πρώτου τετράμηνου κάθε ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4( ενός τετάρτου) του όλου αριθμού των Οδοντιατρικών Συλλόγων της
  Χώρας η του 1/5( ενός πέμπτου) των εκλεκτόρων-μελών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία
  αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
  ΆΡΘΡΟ 60, παράγραφος 1
  Να προστεθεί η παρακάτω πρόταση μετά τη πρώτη και πριν τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου
  Η Γενική Συνέλευση έχει την ευθύνη διατύπωσης του θέματος η των θεμάτων του δημοψηφίσματος όπως και τον ορισμό του χρόνου και του τόπου του δημοψηφίσματος

 • 27 Αυγούστου 2018, 09:48 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 22:Να προστεθεί στο β)…Οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία γίνεται στο Δ.Σ.
  Συλλόγου ή της ΕΟΟ και καταγράφεται στα πρακτικά αυτόματα παίρνει το
  δρόμο της διερεύνησης από τον αρμόδιο Σύλλογο.
  ΑΡΘΡΟ 26: Παράγραφος 3: Να απαλειφθεί το «Στους Συλλόγους…..αρχαιρεσιών».
  ΑΡΘΡΟ 40: Παράγραφος ια: Να προστεθεί «…και στην υπογραφή συλλογικής
  σύμβασης εργασίας για τους μισθωτούς οδοντιάτρους
  στον ιδιωτικό τομέα.
  ΑΡΘΡΟ 56: Παράγραφος 4: Να απαλειφθεί το» τετραετής».

 • 26 Αυγούστου 2018, 20:46 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Πρόκειται για μια σοβαρά θετική κατάκτηση.
  – Πρέπει να γίνει προσεκτική επαναδιόρθωση στους αριθμούς αναφερόμενων άρθρων, π.χ. την παράγραφο του Άρθρου 122 γίνεται παραπομπή σε άρθρο 30 αντί για το ορθό 123, επίσης αντί για αναφορά στο άρθρο 122 γίνεται σε άρθρο 30, αντί για το 120 σε άρθρο 127 κ.α.
  – Στο ίδιο πλαίσιο, στο Άρθρο 7 παράγραφο 1 απουσιάζει η αρίθμηση κ).

 • 26 Αυγούστου 2018, 19:39 | Αθανάσιος Ζορμπάς

  Άρθρο 4. Παρ 2 εδάφιο 2: Ειδικά στην περιφέρεια Αττικής θα υφίστανται ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής και ο Οδοντιατρικός Σύλογγος Πειραιά ως έχουν.

  Άρθρο 31. Οι ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών από την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, με την δημοσίευση του υπογεγραμμένου από την αρμόδια εφορευτική επιτροπή πρακτικού των εκλογών.

  Άρθρο 54. Στις εκλογές της ΕΟΟ οι ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, με την δημοσίευση του υπογεγραμμένου από την αρμόδια εφορευτική επιτροπή πρακτικού των εκλογών.

  Στις μεταβατικές διατάξεις, θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη σχετικά το νομικό καθεστώς υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές στην ΕΟΟ.

 • 22 Αυγούστου 2018, 01:12 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  Στο άρθρο 113, παράγραφος 4, να προστεθεί τρίτο εδάφιο:
  – όσα επιπλέον στοιχεία τα όργανα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ή των κατά τόπους οδοντιατρικών Συλλόγων αποφασίσουν ως αναγκαία για την άσκηση της δραστηριότητας του οδοντιατρικού τουρισμού.

 • 20 Αυγούστου 2018, 16:24 | Πέτρος Κυρές

  Αρθρο 7 παραγραφος 1 , υποκατηγορία κγ , “Η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού λογαριασμού για τη στήριξη των οικονομικώς αδυνάτων μελών τους. “ να διαγραφεί διότι ο οδοντιατρικός σύλλογος δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά ρυθμιστικό όργανο.

  Αρθρο 96 : “Ο οδοντίατρος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του απολαμβάνει επιστημονικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας και συνεισφέρει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην οδοντιατρική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς, χωρίς καμία διάκριση, ανεξάρτητα από κοινωνικά, οικονομικά, φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή άλλα κριτήρια. “
  Το άρθρο αυτό χρειάζεται εκτεταμένη αλλαγή και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 99 του ίδιου σχέδιου νόμου.
  Το “άλλα κριτήρια” είναι αόριστη αναφορά, και επομένως πρέπει να διαγραφεί.

  Αρθρο 97: Ο οδοντίατρος έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης.
  Η εκπαίδευση και ενημέρωση μπορούν να αποκτηθούν και με άλλα μέσα που δεν είναι πιστοποιημένα, π.χ. Με διάβασμα συγγραμάτων αλλά και παρακολούθηση webinar ή βιντεο που όμως δεν μπορούν να πιστοποιηθούν αλλά είναι έγκυρα και αποτελεσματικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις πιο αποτελεσματικά από τα πιστοποιημένα. Επίσης ο οδοντίατρος δεν είναι υποχρεωμένος να είναι ενημερωμένος για ιατρικά θέματα άσχετα με την οδοντιατρική. Το άρθρο αυτό λοιπόν πρέπει να διαγραφεί στο σύνολο του.

  Αρθρο 114 : Το άρθρο αυτό παραβιάζεται αυτή την στιγμή από σχεδόν τους μισούς οδοντιάτρους της Ελλάδας, αρκεί να ρίξει κανείς μία απλή ματιά στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει υπερπληθωρισμός οδοντιάτρων και επομένως αρκεί να ασχολούμαστε με το σύμπτωμα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αιτία που δεν είναι άλλη από την υπερπληθώρα συναδέλφων στην χώρα που πρέπει να μειωθούν.

  Άρθρο 115: ομοίως παραβιάζεται αυτή την στιγμή από τους μισούς οδοντιάτρους και βάλε της χώρας, αρκεί μία βόλτα σε ένα οποιοδήποτε δρόμο μεγάλης πόλης. Είναι πολύ μικρές αυτές οι διαστάσεις που αναφέρονται.

  Να προστεθεί ένα ακόμα άρθρο που να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη δυνατότητα του οδοντιάτρου στην χώρα του να ειδικευθεί εφόσον το επιθυμεί και σε όποια ειδικότητα επιθυμεί, και όχι όπως ισχύει σήμερα να υπάρχουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απόκτησης μίας εξειδίκευσης μετά από εθνικές εξετάσεις ή μέσω θητείας σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο με δημιουργία εξωπανεπιστημιακής οδού εκπαίδευσης και με ελεύθερη επιλογή του ίδιου του οδοντιάτρου προς αυτήν.

 • 19 Αυγούστου 2018, 23:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

  ΤΟ Παρόν αποτελεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ και Καταγράφεται και αποστέλλεται,
  ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του παρόντος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ.
  19 Αυγούστου 2018.

  1. Επί ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ή άλλης Έκτακτης, ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΣ ή με, ΑΝΕΥ ΔΟΛΟΥ του Συναδέλφου Οδοντιάτρου, Μετατροπής του σε Αδύναμο Οικονομικά ΝΑ Πληρώσει τις Ετήσιες Εισφορές του,»σε ΑΤΟΜΟ- Οικογένεια ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ», στον Οδοντιατρικό Σύλλογο ΑΤΤΙΚΗΣ ή σε οποιονδήποτε άλλο Σύλλογο, το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Υποχρούται ΡΗΤΑ, ΝΑ Μεριμνά, ΝΑ Βρίσκει ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ Κονδύλια από τη κυβέρνηση(υπουργείο Υγείας) ή την Ε.Ε., Για να Καλύπτει Δίκαια, τους Οικονομικά Ευάλωτους ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ και ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ Διαγράφει ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ και μάλιστα χωρίς σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, Αλλά μόνο με ΑΠΟΦΑΣΗ Συναδέλφων??? και
  2. Μάλιστα ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ακόμα και τον Κ.Δ.Δ. Διαδικασίας- με Άμεσο ΤΟΤΕ, Δόλο, Συναδέλφων ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ τους??? και χωρίς ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΟΥΝ, για ΝΑ ΤΟΝ Ακούσουν???
  3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε Συναδέλφους και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των Οδοντιάτρων και των σχετικών Συλλόγων ΝΑ Ακυρώνουν,= ΈΣΤΩ με Κανονισμό Λειτουργίας τους=?, ΑΝΩΤΕΡΗ Διαδικασία, Άδειας Εξάσκησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Οικία ΝΟΜΑΡΧΙΑ, σε ΟΔΟΝΤΑΤΡΟ, Ακυρώνοντας και τα ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ Άρθρα του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανθρωπίνων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ και Ανθρώπινη Ύπαρξη της Ίδιας της ζωής? και της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ και της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ … ΚΑΙ δη σε ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ Βίας, Μετατροπής ΚΑΙ Οδοντιάτρων σε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ και
  4. ΠΟΥ ΤΟΤΕ, Υποχρεούται βέβαια, ΝΑ Μεριμνά και Προβλέπει μάλιστα, σε τέτοιες ως άνωθεν συνθήκες ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΣ =ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ= , να Καλύπτει ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, του Συλλόγου ΚΑΙ ΝΑ Πληρώνει την Ετήσια Υποχρεωτική ΕΙΣΦΟΡΑ των Οικονομικά Αδύναμων ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Οδοντιάτρων, ΑΛΛΩΣ Διενεργείται ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΣ Δόλια ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ Συγκεκριμένη ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ από τους υπουργούς Υγείας προσωπικά ΚΑΙ από τα ΜΕΛΗ του Δ.Σ. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ που επέχουν ΑΣΤΙΚΩΝ και ΠΟΙΝΙΚΩΝ Συγκεκριμένων ΕΥΘΥΝΩΝ μετα Δόλου.
  5. ΕΦΟΣΟΝ Ο Συνάδελφος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, Κληθεί και Υπογράψει στο Σύλλογο, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Σχετική ΟΤΙ ΔΕΝ Ενεργεί με Δόλο του, Ο ΝΟΜΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Προβλέπει ΚΑΙ στις περιπτώσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Συναδέλφου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ Πληρώσει ή ΝΑ Πληρώνει για κάποια Χρόνια, ΩΣ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ, Κατά τα οποία εξάλλου, Ενεργοποιείται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ και το ΔΙΚΑΙΟ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΑ Τακπροποιεί, ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ και ΝΑ μεριμνά ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ή το υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ και ως άνωθεν επίσης αναφέρεται.Καμία ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΕΝ είναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Σύννομη, στις περιπτώσεις Άδολης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Συναδέλφου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ / ΤΡΩΝ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Προβλέπεται και Αναφέρεται σχετικά και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ και στον ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
  6. ΠΡΕΠΕΙ επίσης, ΝΑ Τονίζεται στον ΝΟΜΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, Ότι το Δ.Σ. ΤΟΥ Οδοντιατρικού συλλόγου, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ, σε ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ή και σχετική Επίκληση χωρίς δόλο, του Οδοντιάτρου, ΓΙΑ Ολική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Αδυναμία του (Όταν ΔΕΝ του επαρκούν τα εισερχόμενα ΈΣΟΔΑ του) για ΝΑ Πληρώσει την Ετήσια ή τις Ετήσιες Εισφορές του, ΝΑ Πηρώνει, εξ. Ιδίων ή του υπουργείου Υγείας ή της Ε.Ε. τα όποια ΧΡΕΗ της ετήσιας Εισφοράς του Οδοντιάτρου/τρων.
  7. Σε περίπτωση δε, Αντιδικίας και ΑΓΩΓΗΣ του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ, Κατά του Οδοντιατρικού Συλλόγου ή του Δ.Σ. αυτού, υπάρχει ή και Ενεργοποιείται πλέον και η Ταυτόχρονη δίκαιη Αναμονή σχετικής Δικαστικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ, Χωρίς ΝΑ Υπάρχει η σχετική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του Οδοντιάτρου, ΓΙΑ ΝΑ Πληρώσει Οποιοδήποτε ποσό Χρηματικής Ετήσιας ΕΙΣΦΟΡΑΣ προς τον ΣΥΛΛΟΓΟ.

 • 19 Αυγούστου 2018, 21:22 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΡΑ

  Για το άρθρο 2, παρ. 3 να εξαιρεθούν οι στοματικό και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο 4272/2014 ,πορούν να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο οδοντιατρικό και ιατρικό σύλλογο.

 • 19 Αυγούστου 2018, 21:26 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 3, παραγραφος 3: να προστεθεί εξαίρεση των στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών, που μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο ιατρικό και οδοντιατρικό σύλλογο (Ν4272/2014, άρθρο 22 παρ.4)

 • 17 Αυγούστου 2018, 11:31 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ

  Για την οικονομία της διαβούλευσης 3 προτάσεις επί του συνόλου:
  αρθρ.11: η διαγραφή οδοντιάτρου από τα μητρώα για μη καταβολή της ετησίας εισφοράς να γίνεται αφού έχει προηγηθεί παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για επιβουλή προστίμου και σε κάθε περίπτωση όταν δεν έχει καταβάλει εισφορές επί τριετία(δες αρθ.335 ΠΙΣ) .
  αρθρ.44: Για την αποφυγή δημιουργίας μιας υδροκεφαλικής, Αθηνοκεντρικής ΓΣ αλλά δίκαιης ενίσχυσης της περιφέρειας με φθίνουσα αναλογικότητα ,η κατανομή των εκπροσώπων που εκλέγονται από τις Γ.Σ των Οδοντιατρικών Συλλόγων μετα τον αριθμό 1000, αντί να εκλέγεται ένας ανά 100 μέλη,να εκλέγεται ένας ανά 150 μέλη.(δεςτε αρθρ.276 ΠΙΣ,αρθ 58 Ν.1539/85 για Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο)
  Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπρόσωπους στη Γ.Σ της ΕΟΟ ,αν 30 μέρες πριν τις αρχαιρεσίες δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος.
  αρθ.102: Στην συναίνεση του ασθενούς για την θεραπεία του να περιληφθεί και αντίστοιχη συναίνεση για σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.