ΜΕΡΟΣ Α – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Για να δείτε το ΜΕΡΟΣ Α – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ πατήστε εδώ

 

 

 • 19 Φεβρουαρίου 2016, 15:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ

  Σχόλια επί του υπό διαβούλευση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

  Αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
  Το ζήτημα της «κεντρικοποίησης» (market aggregation), μέσω συμβάσεων πλαισίου και κεντρικών αναθετουσών αρχών, έχει ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα. Θεωρείται πρόσκομμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), γιατί αυξάνει τις οικονομικές απαιτήσεις των συμβάσεων (εγγυητικές επιστολές, turn over ως κριτήριο επιλογής).
  Οι εμπειρίες που δανειζόμαστε από το εξωτερικό χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να ενσωματώσουν την ελληνική ιδιαιτερότητα.
  Στη Ελλάδα σχεδόν το σύνολο της οικονομίας αποτελείται και στηρίζεται από ΜΜΕ, ενδεικτικά το 84% των δημοσίων συμβάσεων ανατίθεται σε ΜΜΕ και το ποσοστό αυτό μεταφράζεται στο 78% της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων.
  Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτημα της «κεντρικοποίησης» επιστημονικά θεωρείται πρόσκομμα για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, ωστόσο το ελληνικό προβάδισμα, ως άνω, των ΜΜΕ δεν πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη.
  Προτιμητέοι μέθοδοι προς την κατεύθυνση της μη ακύρωσης της υπάρχουσας συμμετοχής των ΜΜΕ είναι: ο χωρισμός σε lot (το οποίο βέβαια είναι δύσκολο για όλες τις συμβάσεις), ευκολία συμπράξεων, συμβάσεις πλαίσιο με περισσότερους, διευκόλυνση υπεργολαβιών, μικρότερα κατώφλια συμμετοχής, μείωση διοικητικού βάρους, e-procurement, κέντρα πληροφοριών, κατάρτιση και καθοδήγηση των αναθετουσών και των ΜΜΕ, αναλογικά κριτήρια επιλογής, περιορισμός διοικητικού φόρτου, συμφέρουσα προσφορά και, βεβαίως, έγκαιρη καταβολή πληρωμών από τις αναθέτουσες αρχές (ΑΑ).
  Το ελληνικό παράδοξο συνίσταται ότι το μεγαλύτερο διοικητικό βάρος το έχουν οι ΑΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 27 χωρών μελών, οι ελληνικές ΑΑ δαπανούν τον διπλάσιο ανθρωποχρόνο τους σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ και, σημειωτέον, ότι η Ελλάδα είναι ως προς αυτή χειρότερη από τη Βουλγαρία. Συνεπώς, η μείωση του διοικητικού βάρους πρέπει να μελετηθεί και για τις ΑΑ.
  Το ΚΗΔΜΗΣ έχει σχεδιαστεί για την Κεντρική Διοίκηση. Ωστόσο, από το μέχρι σήμερα χρόνο λειτουργίας τους, διαπιστώνονται προβλήματα, καθώς έχει κλειδωμένα πεδία που συναρτώνται με το σύστημα Διαύγεια (στο οποίο δεν υπόκεινται όλοι), επίσης ζητείται ΚΑΕ (το οποίο επίσης δεν έχουν όλοι). Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους συμμετέχοντες που έχουν δικό τους SAP.
  Για τη μείωση του διοικητικού βάρους πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ η ελληνική μέχρι τούδε εμπειρία κινείται προς την αντίθετη (π.χ. ο ν. 4281/14, για τις προσφυγές δημιούργησε διαδικασία 60 ημερών αντί για 25 (10+15) του ν. 3886/10, επίσης υπήρχαν αντιφάσεις μεταξύ των διατάξεών του π.χ. με τις επουσιώδεις ελλείψεις – άρ. 160).

  Επίσης, η προτυποποίηση πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Οι νέες οδηγίες αφήνουν σημαντική ευελιξία, η οποία χρειάζεται να διατηρηθεί με την ενσωμάτωσή τους και βέβαια να υιοθετηθεί στα πρότυπα.
  Τέλος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του δαιδαλώδους Ν.4281/14 έστω και για μικρό χρονικό διάστημα (μέχρι την ενσωμάτωση των οδηγιών), αφού μια τόσο γρήγορη εναλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, μόνο προβληματική μπορεί να αποβεί.

 • 1. Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε με τον Ν. 1068/80 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με αναφορά στην αιτιολογική έκθεση για την ίδρυση της Εταιρείας ότι, συστήνεται νέος ενιαίος φορέας ύδρευσης αποχέτευσης που «… θα λειτουργεί υπό μορφήν Ανωνύμου Εταιρείας δια να είναι περισσότερον ευέλικτος…». Δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας του δημόσιου τομέα κρίθηκε λιγότερο ευέλικτος και εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της νέας εταιρείας.
  Το 1999, με την έκδοση του Ν. 2744, η Βουλή ανακήρυξε την βούλησή της να παραμείνει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μια ευέλικτη Επιχείρηση Ιδιωτικού Δικαίου για δεύτερη φορά, μετατρέποντάς την σε μετοχοποιημένη εταιρεία εισηγημένη στο Χ.Α.Α.

  Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι o μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης του νερού στον Ελληνικό χώρο και από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Αττική, αλλά μέσω των υποδομών της υδροδοτεί μία σειρά περιοχών και φορέων (Δήμων και βιομηχανιών) που εκτείνονται σε ένα γεωγραφικό τόξο περίπου 250 χιλιομέτρων. Επίσης, μέσω της θυγατρικής της Εταιρείας, της ΕΥΔΑΠ Νήσων, έχει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων, διαχείρισης αποβλήτων, και συναφών δραστηριοτήτων στη νησιωτική Ελλάδα, ενώ μπορεί, με συμβάσεις που θα συνάπτει με δήμους, οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια, να επεκτείνει την δραστηριότητα της σε περιφέρειες ή δήμους εκτός της Αττικής.

  Εξάλλου δικαιούται να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της, μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εκτειθέμενη έτσι, σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σημειωτέον ότι στις θυγατρικές της εταιρείες εφαρμόζεται το σύνολο του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται και στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τέλος, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση ενέργειας εκμεταλλευόμενη το ενεργειακό δυναμικό των υποδομών της, δραστηριότητα που επίσης είναι εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό.

  Πρόκειται όπως προαναφέρθηκε για εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το έτος 2000 και υπεύθυνο όργανο για τη χάραξη του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού της, είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό της Συμβούλιο, που ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Ως εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρεία, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει οργανωμένες οικονομικές δομές οι οποίες υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους που επιβάλλει η εθνική νομοθεσία (ελέγχους από ορκωτούς λογιστές κλπ), οι κανονισμοί της κεφαλαιαγοράς, και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διατηρεί όλους τους κανόνες καλής εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει ειδική διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής όλων των παραπάνω κανόνων.

  2. Ως Αναθέτων Φορέας, τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.
  Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διενεργεί ετησίως χιλιάδες διαγωνισμούς με ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων, από την προμήθεια αναλωσίμων μέχρι τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
  Το μεγαλύτερο μέρος των διαγωνισμών/συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι εξειδικευμένης τεχνικής φύσεως που απαιτούν ιδιαίτερες συμβατικές προβλέψεις, οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς από αυτές των αντίστοιχων του Δημόσιου Τομέα που μόνο με εμπειρία και απόλυτη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τεχνικό τομέα μπορούν να αντιμετωπιστούν διαγωνιστικά και συμβατικά.
  Ως προς τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που αφορούν δραστηριότητες ύδατος, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως αναθέτων φορέας εφαρμόζει την Οδηγία 2004/17 ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» (ΕΕ L 134 της 30.4.2004) που μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το πδ 59/2007 . Για την σύναψη συμβάσεων γενικού αντικειμένου εφαρμόζει την αντίστοιχη Οδηγία 2004/18 ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών» (ΕΕ L 114 της 30.4.2004) που μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το πδ 60/2007 .
  3. Περαιτέρω οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ διέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών της που εγκρίθηκε με την με αριθμό 13348/2001 απόφαση διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε εφαρμογή εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου της παρ. 12 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999. Η άνω εξουσιοδοτική διάταξη καταργήθηκε με το (σε αναστολή ισχύος) άρθρο 199 του Ν. 4281/2014.
  Ωστόσο, για την ανάθεση και εκτέλεση έργων εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον νόμο 3669/2008 όπως ισχύει.
  Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία και η στρατηγική για ανάθεση συμβάσεων που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, βασίζεται τόσο στις αρχές και κατευθύνσεις της ενωσιακής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει, όσο και στους κανόνες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Τα προαναφερόμενα πρέπει να συνυπάρχουν σε ένα βέλτιστο συνδυασμό, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να παραμένει βιώσιμη και ανταγωνιστική έναντι των ομοειδών της ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.
  4. Ο ενωσιακός νομοθέτης επιφυλάσσει διαχρονικά και μόνιμα διαφορετική αντιμετώπιση στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές από τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
  Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών διαφοροποιήθηκαν κυρίως λόγω του ότι λειτουργούν σε μικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον (με εταιρείες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα). Η ανωτέρω διαφοροποίηση αιτιολογείται λαμβανομένου υπόψη ότι οι προαναφερόμενοι αναθέτοντες φορείς, πολλοί εκ των οποίων είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, στοχεύουν στο κέρδος και υφίστανται ζημίες που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητάς τους, μπορεί και να πτωχεύσουν, έχουν δε συσταθεί για να ικανοποιήσουν ανάγκες γενικού συμφέροντος οι οποίες έχουν βιομηχανικό ή/ και εμπορικό χαρακτήρα (βλέπετε εδάφιο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ). Επίσης, οι ως άνω αναθέτοντες φορείς χρηματοδοτούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους τις συμβάσεις τους.
  Η πλέον προφανής διαφοροποίηση σε επίπεδο οδηγίας αφορά στη θέση διαφορετικού και πολύ υψηλότερου ορίου υπαγωγής μιας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών ή έργου στο πεδίο εφαρμογής των εκάστοτε ρυθμίσεων στην περίπτωση των αναθετόντων φορέων, από ό,τι στην περίπτωση των αναθετουσών αρχών, θέση που καθιστά πιο ταχείες και ευέλικτες τις διαδικασίες που τηρούνται σε διαγωνισμούς κάτω των προαναφερθέντων ορίων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, της αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών τους.

  Θεωρούμε αυτονόητο και, ως εκ τούτου, αιτούμεθα να υπάρξει διακριτή στρατηγική για τις συμβάσεις των αναθετόντων φορέων που δραστηριοποιούνται στους εξαιρούμενους τομείς και στο εθνικό νομικό πλαίσιο, όπως και το κοινοτικό, διαφυλάττοντας την εφαρμογή ιδίως των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας, να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία προκειμένου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να εκπληροί την υποχρέωσή της να παρέχει αδιάλειπτα στο σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης & αποχέτευσης και να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ίση μεταχείριση των αναθετόντων φορέων που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα και εκείνων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, θέμα που αποτελεί καίριο ζήτημα, αλλά και κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα.
  Διευκρινίζεται ότι η ως άνω στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να αφορά σε βασικές αρχές και κατευθύνσεις και να προβλέπει την περαιτέρω εξειδίκευσή της από το διοικητικό συμβούλιο κάθε αναθέτοντος φορέα βάσει των επιχειρησιακών τους σχεδίων και των στόχων τους.
  Τέτοιες βασικές αρχές και κατευθύνσεις είναι η άσκηση εποπτείας η ενίσχυση της διαφάνειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών, η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών προμηθειών, η υποστήριξη νέων τεχνικών δημοσίων συμβάσεων (συμφωνίες πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, τιμοκατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες), η προώθηση της καινοτομίας και διαμόρφωσης καλών πρακτικών, η προώθηση των συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και των πράσινων συμβάσεων, η βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ΜΜΕ κατά τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κλπ.

  5. Η απαιτούμενη όμως επί μέρους χάραξη στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων για τους εξαιρούμενους τομείς πρέπει να αποφασίζεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως π.χ. η στρατηγική για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η τυποποίηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εγγράφων συμβάσεων, οι διαβουλεύσεις, η αντιμετώπιση των υπεργολάβων, ο τρόπος πληρωμής κλπ. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει:
  5.1 Αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποίησης διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και καταγραφή και δημοσιοποίηση των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων στοιχείων των διαφόρων φορέων. Εν προκειμένω για τη ΕΥΔΑΠ ζητούμε αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP που η εταιρεία διαθέτει, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της και η αξία του ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή και η διάθεση έγκυρα και έγκαιρα των απαιτούμενων στοιχείων προς τις ελληνικές αρχές και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και η υλοποίηση των διαδικασιών σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την προοπτική δημιουργίας από κάθε αναθέτοντα φορέα του δικού του “προφίλ αγοραστή” και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας εταιρείας (π.χ. μη ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διαφορετικές εγκριτικές διαδικασίες κλπ). Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με κατάλληλες διασυνδέσεις των επιμέρους συστημάτων αντί της υποχρεωτικής χρήσης ενός γιγάντιου και δύσχρηστου κεντρικού συστήματος. Έτσι δεν αδρανοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και αποφεύγονται πρόσθετες μεγάλες επενδύσεις και επιβαρύνσεις για επιπλέον εκπαιδεύσεις των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, το εκάστοτε πρόγραμμα Δημοσίων συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συναρτάται απόλυτα και πρέπει να συμβαδίζει με τα έσοδα της Εταιρείας και η εξέλιξή του επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης και συνεπώς δεν είναι δυνατό να συμβαδίζει με αντίστοιχα προγράμματα που η υλοποίηση τους ορίζεται από μια Κεντρική Αρχή Προμηθειών. Σημειωτέον επίσης ότι –λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεχομένων υπηρεσιών-, επιβάλλεται σε κάποιες περιπτώσεις η άμεση υλοποίηση ορισμένων Δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η Δημόσια Ασφάλεια και Υγεία.
  5.2 Στρατηγική επιλογή της έκδοσης προτύπων τευχών από κάθε εταιρεία ξεχωριστά, τα οποία θα εγκρίνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Διότι η θέσπιση κοινών διαγωνιστικών ρυθμίσεων για το Δημόσιο και για τους «εξαιρούμενους τομείς» (ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών) ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, προκειμένου μάλιστα περί εισηγμένων εταιριών και ανωνύμων εταιρειών που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Β του νόμου 3429/2005, όπως η ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχουν ιδιώτες σε υψηλό ποσοστό ή έχουν το management (όπως ο ΔΑΑ ή οι εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, κλπ). θα επιβαρύνει και δυσχεράνει σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών αυτών.
  5.3 Κανονισμοί όπου θα τίθενται αδιαμφισβήτητα οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις , όπως προαναφέρονται αλλά θα διασφαλίζονται επίσης κατά τρόπο ευέλικτο και χωρίς λογικές προκρούστειας κλίνης , ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας διαγωνιστικές διαδικασίες γρήγορες και αποτελεσματικές και λήψη αποφάσεων από τα εταιρικά όργανα με την επιφύλαξη αδιαμφισβήτητα της δικαστικής κρίσης επ΄ αυτών. Είναι κρίσιμο να μην επιβαρύνεται ούτε άμεσα αλλά ούτε και έμμεσα η ΕΥΔΑΠ με σημαντικό διοικητικό κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει σε δύσκολες εποχές περαιτέρω τους πολίτες που εξυπηρετεί.
  Η επίκληση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού δεν αιτιολογεί, κατά την άποψή μας, την προτεινόμενη στρατηγική «ενιαίας μεταχείρισης» ιδίως αφού οι ανωτέρω επικαλούμενες αρχές ρητά και ανεπιφύλακτα τηρούνται σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες των εταιρειών , όπως προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς και Διαδικασίες Προμηθειών και Υπηρεσιών τους, που μέχρι σήμερα διέπονταν από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ, και το ΠΔ 59/2007,.
  5.4 Συμφωνούμε στην ενίσχυση του ρόλου προγραμματισμού και προγραμματικών διαβουλεύσεων. Πρέπει όμως οι διαβουλεύσεις να μην είναι υποχρεωτικές αδιακρίτως για το σύνολο των συμβάσεων υψηλής αξίας, διότι αναθέτοντες φορείς όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ συνάπτουν μεγάλο πλήθος τέτοιων συμβάσεων επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα χωρίς να έχει μεσολαβήσει τροποποίηση των συνθηκών της αγοράς. Ως εκ τούτου, η υποχρεωτική διαβούλευση για τις συμβάσεις αυτές δημιουργεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση και επιβαρύνει τη ΕΥΔΑΠ ΑΕ με πρόσθετο διοικητικό κόστος.
  5.5 Οι προθεσμίες αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων συνιστούν προδήλως κρίσιμη απόφαση πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εισηγμένης στο χρηματιστήριο Ανώνυμης Εταιρείας, όπως εν προκειμένω της ΕΥΔΑΠ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες αλλά και τις χρηματορροές και τους οικονομικούς στόχους της ίδιας της εταιρείας. Η ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζει θετικά την καθιέρωση δυνατότητας της απευθείας πληρωμής υπεργολάβων με πρόβλεψη σαφών συμβατικών ρητρών διασφάλισης της ευθύνης του αναδόχου για την απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης.
  5.6 Εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης που θα εγγυάται τη συνοχή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
  Κατά την άποψή μας, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο για την δικαστική προστασία, τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, δεν πρέπει να παραλείψει να λάβει υπόψη παραδοχές που έχουν διαμορφώσει αφενός η νομολογία των δικαστηρίων και αφετέρου, η εμπεδωμένη εμπειρία από την ανάθεση και υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.
  Αντλώντας την υπόθεσή μας από τις προβλέψεις του νόμου 4281/2014, θεωρούμε κρίσιμη την πάσει δυνάμει αποφυγή της συγκέντρωσης της αρμοδιότητας απόφανσης επί προσφυγών σε ένα φορέα ο οποίος θα βρεθεί άνευ ετέρου σε αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί, με την ταχύτητα που η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτεί, στον όγκο των αιτημάτων παροχής έννομης προστασίας για διαγωνισμούς που θα διενεργούν το σύνολο των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε όλη την χώρα. Η εμπειρία από την εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2 περ.γ υποπερ. (δδ) του Ν.4013/2011 για τον έλεγχο των απ’ ευθείας αναθέσεων από την ΕΑΑΔΗΣΥ ανεξαρτήτως ποσού είναι χαρακτηριστική, αφού κατέστη εκ των πραγμάτων αναγκαίο, ο έλεγχος να αναβιβαστεί στις συμβάσεις που λόγω ποσού, εμπίπτουν στα όρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
  Ομοίως αναποτελεσματική αλλά και αδόκιμη νομικά θα είναι η αφαίρεση από τους Φορείς υπό την ιδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής, της δυνατότητας αυτεπάγγελτου ή κατόπιν προσφυγής, ελέγχου, φερόμενων παραβιάσεων των διαγωνιστικών ή συμβατικών διαδικασιών.
  Η απ ευθείας υπαγωγή των διαφορών που προκύπτουν από πράξεις Υπηρεσιών ή Επιτροπών των Αναθέτοντων Φορέων στην κρίση της Αρχής, παρακάμπτοντας την αποφασιστική αρμοδιότητα και δικαίωμα των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων κατά περίπτωση εντεταλμένων αποφασιστικών εκτελεστικών οργάνων ανωνύμων εταιρειών, σε λήψη απόφασης επί των διαφορών, με Αναδόχους ή υποψήφιους Αναδόχους αλλοιώνει την νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 2190/1920 αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπόψη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου όπως η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  Ορθώς ο ισχύων μέχρι σήμερα Νόμος επιτρέπει την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς καθώς με αυτό τον τρόπο ενστάσεις και προσφυγές που αφορούν κρίσιμους για τη λειτουργία μιας εταιρείας/αναθέτοντος φορέα διαγωνισμούς κρίνονται με ταχείες διαδικασίες από όργανα που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Η περαιτέρω κρίση γίνεται από τα δικαστήρια ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η τήρηση της νομιμότητας.
  Στο Ν. 4281/2014 προβλέπεται η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά, και πολύ πέραν των όσων προβλέπονται από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, αρμοδιοτήτων κρατικού οργάνου στην εκδίκαση των ενστάσεων /προδικαστικών προσφυγών. Λαμβανομένων υπόψη τόσο των μεγάλων καθυστερήσεων που θα προκύψουν με βάση τις προθεσμίες που θέτει ο Ν. 4281/2014 σε διαγωνιστικές διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχύτατα αλλά και της έλλειψης εξειδίκευσης στα συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του κάθε αναθέτοντος φορέα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ομαλής διεκπεραίωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.

  Πέραν των παραπάνω κάμπτεται το τεκμήριο αρμοδιότητας των εταιρικών οργάνων, θέτοντας έτσι σοβαρό ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης, μιας και το όργανο αυτό έχει την αρμοδιότητα να υποκαταστήσει την κρίση των καθ΄ ύλην αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω εταιριών, κρίνοντας ενστάσεις και προσφυγές σε διαγωνισμούς. Εξάλλου όλως αδόκιμο στο νομικό μας σύστημα είναι να αντιμετωπίζονται οι πράξεις των Διοικητικών Συμβουλίων ν.π.ι.δ. ως «διοικητικές πράξεις» ελεγχόμενες δικαστικά από Διοικητικά Δικαστήρια.

  Πρέπει να απασχολήσει η παγίως πλέον διατυπωθείσα θέση των Πολιτικών Δικαστηρίων σύμφωνα με την οποία όλες οι σχετικές με το αντικείμενο δημόσιας σύμβασης αποφάσεις του εργοδότη ή του φορέα του έργου, δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, αφού όταν μία σύμβαση εκτελείται υπέρ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δεν δημιουργείται διοικητική διαφορά ουσίας, έστω και αν το νομικό αυτό πρόσωπο ανήκει στο Δημόσιο ή είναι δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
  Τέλος και αναφορικά με την υπόθεση ενσωμάτωσης στον νέο νόμο των προβλέψεων του νόμου 3669/2008, δεν θα πρέπει να αμεληθεί η νομοθετική ενσωμάτωση της διαμορφωθείσας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα των αυτοδίκαιων εγκρίσεων (ιδ. ενδεικτικά ΣτΕ Ολομέλεια 2494/2013) και της αναντίρρητης και επιβεβλημένης ευχέρειας των Αναθέτοντων Φορέων στον έλεγχο και έγκριση πράξεων ακόμα και μετά την παρέλευση τασσόμενης προθεσμίας.
  Τέλος για την ανάρτηση στοιχείων σε κεντρικά πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:
  Α. Τα συστήματα κεντρικής παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής πρέπει να είναι απλές βάσεις δεδομένων για την γενικότερη ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ και όχι συστήματα οικονομικής παρακολούθησης τύπου ERP. Τα συστήματα αυτά πρέπει επίσης, να προβλέπουν την διασύνδεσή τους με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών ώστε να «αλιεύονται» τα απαραίτητα στοιχεία από τα εσωτερικά ERP συστήματα των εταιρειών και να μην απαιτούν εκ νέου εισαγωγή στοιχείων.
  Το πληροφοριακό σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (και κατ’ επέκταση το ΕΣΗΔΗΣ) έχει σχεδιαστεί με βάση την ροή διαδικασιών του Δημοσίου και δεν συμβαδίζει με τις εταιρικές διαδικασίες της ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ δεν έχει την παραμικρή αντίρρηση να ανακοινώνει τις προκηρύξεις προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και έργων, καθώς και τις αντίστοιχες συμβάσεις που συνάπτει για την πληρέστερη ενημέρωση της αγοράς και για λόγους διαφάνειας, αλλά η υποχρέωση να αναρτά πρωταρχικά αιτήματα για πιθανές μελλοντικές προμήθειες καθώς και στοιχεία για κάθε πληρωμή (ανεξαρτήτου ορίου αξίας) επιφέρει ένα υπέρμετρο φόρτο εργασίας στις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας και αυξάνει δραστικά το λειτουργικό τους κόστος. Η ΕΥΔΑΠ στην ουσία καλείται να διατηρεί ένα δεύτερο, παράλληλο σύστημα οικονομικής παρακολούθησης.
  Β. Επιπλέον, του παραπάνω αυξημένου διοικητικού κόστους, η υποχρεωτική ανάρτηση αναλυτικών στοιχείων και παρακολούθησης κωδικών ΑΔΑΜ θα υποχρεώσει την ΕΥΔΑΠ σε μεγάλο κόστος μετατροπής των υφισταμένων εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων.
  Γ. Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εξελιγμένο εταιρικό πληροφοριακό σύστημα οικονομικής παρακολούθησης και εκδίδει ανά τρίμηνο οικονομικά αποτελέσματα ελεγμένα από ορκωτούς λογιστές, τα οποία και δημοσιεύει. Οι δαπάνες που πραγματοποιεί είναι πάντα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της, υλοποιούνται με θεσμοθετημένες διαδικασίες όπως έχουμε προαναφέρει, και αφορούν ιδία κεφάλαια της Εταιρείας. Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  7. Η στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων για την ορθότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι αναμφισβήτητα αναγκαίος παράγοντας για την καλύτερη ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Κάθε σύστημα όμως για την πιστοποίηση υπαλλήλων, δεν πρέπει να δυσχεραίνει την λειτουργία των φορέων ή να προσθέτει περαιτέρω επίπεδα γραφειοκρατικών ελέγχων.
  8. Η ΕΥΔΑΠ πιστεύει ότι οι συμφωνίες – πλαίσιο είναι χρήσιμα εργαλεία για την ταχύτερη λειτουργία μιας εταιρείας. Οι αυξανόμενες ανάγκες των δημόσιων επιχειρήσεων να αναθέτουν εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες λόγω ελλείψεις σε προσωπικό τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει την σύναψη συμφωνιών πλαισίου ελκυστική, ιδιαίτερα και στον τομέα των μελετών και έργων. Θα θέλαμε μόνο να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία περί μελετών και δημοσίων έργων θέτει πολλούς περιορισμούς στις συμφωνίες αυτές που πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το μέτρο αυτό.

 • 19 Φεβρουαρίου 2016, 13:04 | Σαμιωτάκης

  Το κείμενο στρατηγικής είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και για τη πλήρη και έγκαιρη υλοποίησή του απαιτούνται πολύ μεγάλοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, οι οποίοι δεν φαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί με αποτέλεσμα η επίτευξη κάποιων στόχων να τίθεται εν αμφιβόλω.

  Ενδεικτικά:
  • Δράση «Υλοποίηση διαλειτουργικϊν συνδέσεων ΚΗΜΔΗΣ με πληροφοριακά συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ κλπ.» η οποία τοποθετείται το Φεβ-2016
  • Δράση «Δημιουργία ενός μοντέλου πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – Ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ειδοποίησης για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι (ειδοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας)» η οποία τοποθετείται στο τέλος του χρόνου αλλά, όπως φαίνεται από την αντίστοιχη στήλη δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

  Κατά συνέπεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και στη συνέχεια να τροποποιηθεί κατάλληλα το action plan.

 • Συμμετέχοντας στη διαβούλευση του θέματος σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
  1. H ΔΕΗ ΑΕ είναι μια βιομηχανική και εμπορική εταιρεία εισηγμένη από το έτος 2001 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και του Λονδίνου, η οποία λειτουργεί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπεύθυνο όργανο για τη χάραξη του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού της, μέρος του οποίου αποτελεί και η χάραξη της στρατηγικής για τις συμβάσεις που πραγματοποιεί, είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό της Συμβούλιο, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, τηρώντας πάντα τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.
  Η ΔΕΗ ΑΕ διενεργεί ετησίως χιλιάδες διαγωνισμούς με ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων, από την προμήθεια αναλωσίμων μέχρι τη μελέτη και εκτέλεση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – μελέτη, προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής μονάδας V με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος για τηλεθέρμανση), οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητές της που είναι η εξόρυξη λιγνίτη, η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
  Μεγάλο μέρος των διαγωνισμών/συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΕ είναι εξειδικευμένης τεχνικής φύσεως που απαιτούν ιδιαίτερες συμβατικές προβλέψεις, οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς από αυτές των αντίστοιχων του Δημόσιου Τομέα, που μόνο με εμπειρία και απόλυτη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τεχνικό τομέα μπορούν να αντιμετωπιστούν διαγωνιστικά και συμβατικά.
  Ως προς τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΕ, σημειώνεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ ως αναθέτων φορέας εφαρμόζει την Οδηγία 2004/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» (ΕΕ L 134 της 30.4.2004) που μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το πδ 59/2007.
  Περαιτέρω οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΔΕΗ ΑΕ διέπονται από τον Κανονισμό Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών της που εγκρίθηκε με την αριθ. 206/2008 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και τροποποιήθηκε με την αριθ. 26/2013 Απόφαση του ιδίου οργάνου. Στο άρθρο 199 του Ν. 4281/2014 προβλέπεται η κατάργηση του υπόψη Κανονισμού.
  Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική για τις συμβάσεις που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ βασίζεται τόσο στις αρχές και κατευθύνσεις της ενωσιακής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει, όσο και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία δραστηριοποιείται. Τα προαναφερόμενα πρέπει να συνυπάρχουν σε ένα βέλτιστο συνδυασμό, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της ΔΕΗ ΑΕ, να παραμένει βιώσιμη και ανταγωνιστική έναντι των ομοειδών της ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.
  2. Επισημαίνεται ότι ο ενωσιακός νομοθέτης επιφυλάσσει διαχρονικά και μόνιμα διαφορετική αντιμετώπιση στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές από τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
  Η πλέον προφανής διαφοροποίηση αφορά στη θέση διαφορετικού και πολύ υψηλότερου ορίου υπαγωγής μιας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών ή έργου στο πεδίο εφαρμογής των εκάστοτε ρυθμίσεων στην περίπτωση των αναθετόντων φορέων, από ό,τι στην περίπτωση των αναθετουσών αρχών, θέση που καθιστά πιο ταχείες και ευέλικτες τις διαδικασίες που τηρούνται σε διαγωνισμούς κάτω των προαναφερθέντων ορίων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, της αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών τους.

  3. Η ανωτέρω διαφοροποίηση σχετιζόταν αρχικά με το στρατηγικό ρόλο των υποδομών και υπηρεσιών αυτών για την ομαλή κοινωνική ζωή και την οικονομική ανάπτυξη. Ήδη μετά την απελευθέρωση των σχετικών αγορών, οι προαναφερόμενοι αναθέτοντες φορείς, πολλοί εκ των οποίων είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, λειτουργούν υπό συνθήκες ελεύθερης και πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς, στοχεύουν στο κέρδος και υφίστανται ζημίες που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητάς τους, μπορεί και να πτωχεύσουν. Επίσης, οι ως άνω αναθέτοντες φορείς χρηματοδοτούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους τις συμβάσεις τους.

  4. Ζητούμε να εκληφθεί ως δεδομένο ότι ανεπιφύλακτα και αδιαμφισβήτητα η ΔΕΗ συμφωνεί και αποδέχεται α) τη διαφάνεια στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου μιας δημόσιας σύμβασης, β ) την ακεραιότητα στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων γ) την προσβασιμότητα σε ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς και όλες τις υπόλοιπες αρχές, η τήρηση των οποίων συστήνεται από τον ΟΑΣΑ κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Δημόσιας Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε συνεννόηση με άλλες αρμόδιες επιτροπές του. Είναι αυτονόητο ότι ομοίως συμφωνεί και αποδέχεται και τη στρατηγική / προτεραιότητες που αποτυπώνονται στην από 3 Μαρτίου 2010 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020- Στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Θεωρούμε όμως ομοίως αυτονόητο και, ως εκ τούτου, αιτούμεθα να υπάρξει διακριτή στρατηγική για τις συμβάσεις των αναθετόντων φορέων που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες αγορές, ώστε και το εθνικό νομικό πλαίσιο, όπως και το κοινοτικό, διαφυλάττοντας την εφαρμογή ιδίως των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας, να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία προκειμένου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η ΔΕΗ ΑΕ να εκπληροί την υποχρέωσή της να παρέχει αδιάλειπτα στο σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών την απαιτούμενη ποσοτικά και ποιοτικά ηλεκτρική ενέργεια και να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ίση μεταχείριση των αναθετόντων φορέων που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα και εκείνων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, θέμα που αποτελεί καίριο ζήτημα, αλλά και κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να αφορά σε βασικές αρχές και κατευθύνσεις και να προβλέπει την περαιτέρω εξειδίκευσή της από το διοικητικό συμβούλιο κάθε αναθέτοντος φορέα βάσει των επιχειρησιακών τους σχεδίων και των στόχων τους. Τέτοιες βασικές αρχές και κατευθύνσεις είναι η άσκηση εποπτείας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών, η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών προμηθειών, η υποστήριξη νέων τεχνικών δημοσίων συμβάσεων (συμφωνίες πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών τιμοκατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες), η προώθηση της καινοτομίας και διαμόρφωσης καλών πρακτικών, η προώθηση των συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και των πράσινων συμβάσεων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ΜΜΕ κατά τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κλπ.

  5. Η απαιτούμενη όμως επί μέρους χάραξη στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων για τους εξαιρούμενους τομείς πρέπει να αποφασίζεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως π.χ. η στρατηγική για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η τυποποίηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εγγράφων συμβάσεων, οι διαβουλεύσεις, η αντιμετώπιση των υπεργολάβων, ο τρόπος πληρωμής κλπ. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει:
  5.1 Αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποίησης διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και καταγραφήs και δημοσιοποίησηs των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων στοιχείων των διαφόρων φορέων. Εν προκειμένω για τη ΔΕΗ ΑΕ ζητούμε αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP που η εταιρεία διαθέτει, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της και η αξία του ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή και η διάθεση έγκυρα και έγκαιρα των απαιτούμενων στοιχείων προς τις ελληνικές αρχές και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και η υλοποίηση των διαδικασιών σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την προοπτική δημιουργίας από κάθε αναθέτοντα φορέα του δικού του “προφίλ αγοραστή” και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας εταιρείας (π.χ. μη ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διαφορετικές εγκριτικές διαδικασίες κλπ). Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με κατάλληλες διασυνδέσεις των επιμέρους συστημάτων αντί της υποχρεωτικής χρήσης ενός γιγάντιου και δύσχρηστου κεντρικού συστήματος. Έτσι δεν αδρανοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και αποφεύγονται πρόσθετες μεγάλες επενδύσεις και επιβαρύνσεις για επιπλέον εκπαιδεύσεις των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
  5.2 Στρατηγική επιλογή της έκδοσης προτύπων τευχών από κάθε εταιρεία ξεχωριστά, τα οποία θα εγκρίνονται από το διοικητικό της συμβούλιο. Διότι η θέσπιση κοινών διαγωνιστικών ρυθμίσεων για το Δημόσιο και για τους «εξαιρούμενους τομείς» (ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών) ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, προκειμένου μάλιστα περί εισηγμένων εταιριών και ανωνύμων εταιρειών που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Β του νόμου 3429/2005, όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχουν ιδιώτες σε υψηλό ποσοστό και έχουν το management (όπως ο ΔΑΑ ή οι εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) κλπ. θα επιβαρύνει και δυσχεράνει σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών αυτών και τις φέρνει σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους. Πράγματι, εκ μόνου του γεγονότος ότι ο κοινοτικός νομοθέτης θέλησε να εισαγάγει ένα ελάχιστο κοινό corpus κανόνων, μέσω Οδηγίας και όχι Κανονισμού, με την εντεύθεν ευχέρεια που καταλείπεται στα κράτη μέλη, για τις συμβάσεις στους τομείς κοινής ωφέλειας, δεν μπορεί να οδηγήσει στην ομοιόμορφη ρύθμιση των διαδικασιών ανάθεσης μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Τούτο παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ και μεταξύ τους και μεταξύ των φορέων του Δημοσίου.
  5.3 Έκδοση κανονισμών όπου θα τίθενται αδιαμφισβήτητα οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, όπως προαναφέρονται, αλλά θα διασφαλίζονται επίσης κατά τρόπο ευέλικτο και χωρίς λογικές προκρούστειας κλίνης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας, διαγωνιστικές διαδικασίες γρήγορες και αποτελεσματικές και λήψη αποφάσεων από τα εταιρικά όργανα με την επιφύλαξη αδιαμφισβήτητα της δικαστικής κρίσης επ΄ αυτών. Είναι κρίσιμο να μην επιβαρύνεται ούτε άμεσα αλλά ούτε και έμμεσα η ΔΕΗ με σημαντικό διοικητικό κόστος, έναντι ουσιαστικά ελαχίστου των ανταγωνιστών της. Η επίκληση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού δεν αιτιολογεί, κατά την άποψή μας, την ανωτέρω «ενιαία μεταχείριση» ιδίως αφού οι ανωτέρω επικαλούμενες αρχές ρητά και ανεπιφύλακτα τηρούνται σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς και Διαδικασίες Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών τους, που μέχρι σήμερα διέπονταν από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ και το ΠΔ 59/2007, σε διαφοροποίηση με το στενό Δημόσιο Τομέα, που οι διαδικασίες του διέπονταν από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, το ΠΔ 60/2007, το Ν. 3669/2008 και το ΠΔ 118/2007.
  5.4 Ενίσχυση του ρόλου προγραμματισμού και προγραμματικών διαβουλεύσεων. Πρέπει όμως οι διαβουλεύσεις να μην είναι υποχρεωτικές αδιακρίτως για το σύνολο των συμβάσεων υψηλής αξίας, διότι αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΗ ΑΕ συνάπτουν μεγάλο πλήθος τέτοιων συμβάσεων επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα χωρίς να έχει μεσολαβήσει τροποποίηση των συνθηκών της αγοράς. Ως εκ τούτου, η υποχρεωτική διαβούλευση για τις συμβάσεις αυτές δημιουργεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση και επιβαρύνει τη ΔΕΗ ΑΕ με πρόσθετο διοικητικό κόστος.
  5.5 Κατεύθυνση για τις προθεσμίες αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων, που συνιστούν προδήλως κρίσιμη απόφαση πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εισηγμένης στο χρηματιστήριο Ανώνυμης Εταιρείας, όπως εν προκειμένω της ΔΕΗ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες αλλά και τις χρηματορροές και τους οικονομικούς στόχους της ίδιας της εταιρείας. Η ΔΕΗ αντιμετωπίζει θετικά την καθιέρωση δυνατότητας της απευθείας πληρωμής υπεργολάβων με πρόβλεψη σαφών συμβατικών ρητρών διασφάλισης της ευθύνης του αναδόχου για την απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης.
  5.6 Εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης που θα εγγυάται τη συνοχή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
  Κατά την άποψή μας οι διαδικασίες που εγκαθίδρυσε ο Ν. 3886/2010, στο πλαίσιο ιδίως της προσωρινής δικαστικής προστασίας είναι ταχείες και αποτελεσματικές. Οι σύντομες προθεσμίες που θέτει ο Νόμος για την εκδίκαση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση αποφάσεων σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια που μπορεί να δικαιώνουν τους διαγωνιζόμενους και να καθορίζουν την τύχη των διαγωνισμών στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της τυπικότητας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, του γνήσιου και ανόθευτου ανταγωνισμού συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανωτέρω κατεύθυνση. Περαιτέρω, κατά την άποψη μας ορθώς ο ισχύων μέχρι σήμερα Νόμος επιτρέπει την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς καθώς με αυτό τον τρόπο ενστάσεις και προσφυγές που αφορούν κρίσιμους για τη λειτουργία μιας εταιρείας/αναθέτοντος φορέα διαγωνισμούς κρίνονται με ταχείες διαδικασίες από όργανα που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Η περαιτέρω κρίση γίνεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η τήρηση της νομιμότητας.
  Στο Ν. 4281/2014 προβλέπεται η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά, και πολύ πέραν των όσων προβλέπονται από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, αρμοδιοτήτων κρατικού οργάνου στην εκδίκαση των ενστάσεων /προδικαστικών προσφυγών. Λαμβανομένων υπόψη τόσο των μεγάλων καθυστερήσεων που θα προκύψουν με βάση τις προθεσμίες που θέτει ο Ν. 4281/2014 σε διαγωνιστικές διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχύτατα, αλλά και της έλλειψης εξειδίκευσης στα συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του κάθε αναθέτοντος φορέα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ομαλής διεκπεραίωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.
  Πέραν των παραπάνω, κάμπτεται το τεκμήριο αρμοδιότητας των εταιρικών οργάνων, θέτοντας έτσι σοβαρό ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης, μιας και το όργανο αυτό έχει την αρμοδιότητα να υποκαταστήσει την κρίση των καθ΄ ύλην αρμόδιων διοικητικών συμβουλίων των εν λόγω εταιρειών, κρίνοντας ενστάσεις και προσφυγές σε διαγωνισμούς. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή θα εισαγάγει δικονομικές περιπλοκές, καθώς, εφόσον η μόνη εκτελεστή πράξη, η απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής, θα εκδίδεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ αυτή κατ’ αρχήν ή και αυτή θα είναι διάδικος στην εγειρόμενη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δίκη. Πέραν του δικαιοπολιτικά παράδοξου της κρατικοποίησης δικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις επιλογές του Ν. 3886/2010, που απαιτεί ταχεία εκκαθάριση των διαφορών του νόμου αυτού, αρχή με την οποία δεν συμβιβάζεται η δημιουργία σχέσης παθητικής ομοδικίας. Εξάλλου, πως θα φωτισθεί ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων που καλείται να εκδώσει διατακτικό εντός ελάχιστου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη και τεχνικά στοιχεία; Από πού θα αντλήσει τα στοιχεία αυτά, από τη διάδικο Ανεξάρτητη Αρχή που εξ ορισμού δεν τα γνωρίζει ή από τον Αναθέτοντα Φορέα – ως διάδικο πάντως; Τέλος, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η «εξωτερική» εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών να έχει αντίθετα από τα σκοπούμενα αποτελέσματα, με τους αναθέτοντες φορείς να επαφίενται στον εξωτερικό κριτή της διαδικασίας ανάθεσης και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανατροπής προηγούμενων αποφάσεών τους, στο στάδιο της προδικαστικής προσφυγής.
  Σημειωτέον ότι οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται προς τη ΔΕΗ κατά αποφάσεων των αρμόδιων για τη διενέργεια των χιλιάδων διαγωνισμών της οργάνων ανέρχονται σε κάποιες δεκάδες ετησίως, αιτήσεις δε ασφαλιστικών μέτρων περιορίζονται σε μικρό αριθμό, με τη συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία τους να απορρίπτονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Ενδεικτικά το 2015 απορρίφθηκαν όλες οι σχετικές αιτήσεις που κατατεθήκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό κατά την άποψή μας συνιστά αδιαμφισβήτητη απόδειξη της τήρησης της νομιμότητας των διαγωνιστικών μας διαδικασιών.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και παρακαλούμε την Αρχή να μας δώσει τη δυνατότητα να εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας παρουσία των μελών της.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.

 • Για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας -βάσει του Ν.2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996)- μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) -του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο), η εθνική στρατηγική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων δύναται να αποτελέσει μεταξύ άλλων και εργαλείο όχι μόνο για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (δομημένο περιβάλλον, ΤΠΕ, εργασία και απασχόληση, υγεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση κ.λπ.) αλλά και για την αποφυγή της δημιουργίας νέων.

  Υπό αυτή την οπτική και λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι τα άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρία, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2002), αποτελούν το 18,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, δηλαδή μια ιδιαίτερα μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, αφετέρου τις παρακάτω επιταγές/απαιτήσεις, όπως:

  – την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  – την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  – τις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  – το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  – τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
  – την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

  – το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», σύμφωνα με το οποίο: «[….}Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,

  -την παρ. 1 του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», με εφαρμογή από 18.04.2016, σύμφωνα με το οποίο: «[….] Για όλες τις προμήθειες που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

  Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα […]».

  -την παρ.1 του άρθρου 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ», στην οποία επίσης αναφέρεται ότι: «[….] Για όλες τις προμήθειες που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

  Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα […]»,

  η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία υποστηρίζει ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική πρέπει να ενσωματώνει οριζόντια τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας. Κατά συνέπεια η απαίτηση για προσβασιμότητα προς όφελος των πολιτών με αναπηρία δεν πρέπει να αφορά προαιρετικά μόνο τις «δημόσιες αρχές που επιθυμούν να πετύχουν κοινωνικούς στόχους μέσω των δημοσίων Συμβάσεων» αλλά να αποτελεί υποχρέωση όλων των δημόσιων αρχών για όλες τις συμβάσεις που καταρτίζουν και συνάπτουν. Η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και ο Σχεδιασμός για Όλους δεν πρέπει να συνδυάζεται μόνο με τον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τις «συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς», αλλά αντίθετα πρέπει να διέπει, βάσει των προαναφερθέντων συνταγματικών επιταγών και θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων, όλους τους τομείς και τα είδη συμβάσεων.

  Ως εκ τούτου η Ε.Σ.Α.μεΑ., επιπρόσθετα των όσων έχουν ήδη συμπεριληφθεί, προτείνει τα εξής:

  1) Στο Μέρος Α – Στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις και δη στην υπο-ενότητα «Αναγνώριση και αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης» να συμπεριληφθούν αναφορές που αφορούν:

  α) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 42 και 60 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και του άρθρου 7 του του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,

  β) σε εθνικό επίπεδο, στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν.4074/2012, των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 και των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και δη στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα» (ΚΥ. 49 και ΚΠ.27) της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», που έχουμε ήδη προαναφέρει.

 • 18 Φεβρουαρίου 2016, 13:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Δύο και μόνο λέξεις θα αρκούσαν ως σχόλιο σχετικά με την στρατηγική στον τομέα Δημοσίων συμβάσεων.
  ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Στην Ελλάδα σήμερα , δεν υφίσταται υγιής ανταγωνισμός ούτε μπορεί να επιβιώσει η υγιής επιχειρηματικότητα .
  Ούτε βέβαια υπήρξε ποτέ ,από όσα εχω βιώσει στο χώρο των δημοσίων έργων τα τελευταία 30 χρόνια, απλώς καλυπτόταν τότε από την πληθώρα των έργων και το άφθονο δανεικό χρήμα που έρρεε. Τώρα που τραβηχτήκαν τα νερά, φάνηκε η γύμνια μας.

  Α) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
  Στους διαγωνισμούς των δημοσίων έργων σήμερα επικρατεί απόλυτο χάος. Ο μειοδότης φτάνει σε έκπτωση 60% και 70% για να πάρει τη δουλειά , δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα και επιλήψιμα πράγματα . Τόσο ο εργολήπτης που προσφέρει αύτη την έκπτωση όσο και η Υπηρεσία που αποδέχεται τέτοιες εκπτώσεις , παραβιάζουν τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγούν τόσο την εταιρεία τους όσο και αρκετές υπόλοιπες στην καταστροφή.
  Υπάρχουν βεβαίως οι γνωστές εξαιρέσεις όπως α)οι διαγωνισμοί ΔΕΗ , με ασαφές τιμολογιακό πεδίο και εκπτώσεις έως -15 % (σημ. πλην είναι !)β)οι διαγωνισμοί ΕΥΔΑΠ με προϋπολογισμό 4 -5 εκατ χωρίς αναλυτικό προϋπολογισμό, δηλ. χωρίς ποσότητες ! και είσαι έρμαιο της διάθεσης του επιβλέποντα ποιες εργασίες ζημιογόνες η μη θα εκτελέσεις γ) οι κλασικές μελετοκατασκευές με μέσο όρο έκπτωσης 0%-3% όπου ο κάθε δήμαρχος επιλέγει τον κολλητό του μέσα από μια διαδικασία 2-3 ετών με τη βοήθεια συνήθως των εκπροσώπων των εργοληπτών κυρίως αλλά και του ΤΕΕ ενίοτε , οι οποίοι συναινούν με το αζημίωτο στον αποκλεισμό των μη αρεστών. Επίσης έχουμε πάντα δ) και τις «προσκλήσεις» π.χ. για τα κέντρα κράτησης μεταναστών με εκπτώσεις 5% ,όπου μας λένε ότι τα έργα δεν βγαίνουν ! (χωρίς βέβαια να μας γνωστοποιούν το τιμολόγιο)

  Τα τελευταία χρόνια , έχει ανακύψει το φαινόμενο ,διαγωνισμοί που έως τότε δημοπρατούνταν ως έργα, να δημοπρατούνται πλέον ως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .Π.χ. καθαρισμοί φρεατίων, καθαρισμοί ρεμάτων (Περιφέρεια Αττικής), συνδέσεις φρεατίων αποχέτευσης (Δήμος ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ) και αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού (Δήμος Σιθωνίας με 2 έργα των 9 εκατ το καθένα , για τα οποία η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει συστήσει ειδική ομάδα έρευνας ) .
  Με την αφορμή αυτή, ζητούνται πάντα! α)εμπειρία β) πιστοληπτική ικανότητα γ) ISO 9000 ,ISO 14000 ,ISO 18000 δ) και υπάρχουν επικουρικά και κριτήρια βαθμολογίας , τρανταχτά υποκειμενικά ώστε να επιλέγεται ο εκλεκτός της Υπηρεσίας.
  Σε όλα αυτά κατεβαίνουν 1 ή 2 διαγωνιζόμενοι με εκπτώσεις 5-10% αντί 30-40% αν δημοπρατούνταν ως έργα .

  β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  Ας μιλήσουμε λοιπόν για τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ, όπου μας λένε ότι θα φέρουν την διαφάνεια .
  Όμως όταν ως χώρα/τόπος/ταυτότητα είσαι ποτισμένος/μεγαλωμένος μέσα στη διαφθορά , ότι μέσο και να χρησιμοποιηθεί ,το αποτέλεσμα θα είναι τελικά το ίδιο σάπιο .
  Σας παραθέτω πίνακα με 15 περιπτώσεις του τελευταίου έτους , όλες από ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ,για να διαπιστώσετε το μεγάλο πρόβλημα της αδιαφανούς ανάθεσης διαγωνισμών και της εξόντωσης του υγιούς ανταγωνισμού . Στη πλειοψηφία των διαγωνισμών ανοίγεται μόνο μια οικονομική προσφορά ,είτε δώσουν αρκετοί είτε μόνο 1. Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες και ανέλεγκτες ,να ζητούν εμπειρία, πιστοποιητικά iSO , άδειες διαφόρων ειδών κλπ άσχετα αν αυτά εξυπηρετούν το τελικό αποτέλεσμα.
  Βέβαια αν δέχεσαι 1 μόνο προσφορά (όπως συμβαίνει στην αποκομιδή σκουπιδιών ή σε επισκευές παιδικών χαρών !) , στοιχειώδες ενδιαφέρον για τα χρήματα που διαχειρίζεσαι θα σε ανάγκαζε να ξαναδείς μήπως οι απαιτήσεις είναι υπερβολικές και περιορίζουν τον ανταγωνισμό, καθώς διώχνουν πιθανούς νέους συμμετέχοντες.
  Εκτός αν ο σκοπός σου είναι ακριβώς αυτός , δηλ. να περιόρισες τον ανταγωνισμό και να επιλέξεις τον εκλεκτό σου. Τοτε το σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών , όπως έχει (τραγικά) στηθεί , σου δίνει όλα τα εργαλεία και επιπλέον σε «νομιμοποιεί», γιατί… κάνεις κάτι σύγχρονο και διαφανές ….

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσία / Εργο Προυπ απαιτησεις ΑΔΑ
  6062 ΓΕΑ -Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 813 ΧΙΛ απο 9 διαγωνιζόμενους έμεινε 1 !! ΑΔΑ 7ΔΝ86-ΙΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%9D86-%CE%99%CE%99%CE%9F?inline=true

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσία / Έργο Προυπ απαιτήσεις ΑΔΑ
  4134 Δήμος Δράμας
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑΣ 219 ΧΙΛ έμεινε 1 διαγωνιζόμενος ΑΔΑ ΩΩΔΗΩ9Μ-Ω1Φ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%94%CE%97%CE%A99%CE%9C-%CE%A91%CE%A6?inline=true

  15679 Δήμος Σπετσών , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΕΣ 1,22 ΕΚΑΤ 1 διαγωνιζόμενος ΑΔΑ 7ΜΟΠΩ18-Χ38 https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%A918-%CE%A738?inline=true

  17336 Δήμος Χίου , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ , 116 χιλ ΑΠΟ 4 διαγωνιζόμενους μένει 1 ΑΔΑ Ω2ΚΖΩΗΝ-ΒΘ3 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9A%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%9D-%CE%92%CE%983?inline=true

  17646 Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 121 χιλ ήθελε εμπειρία και κατοχή 5 τουλάχιστον φορτηγών ,1 διαγωνιζόμενος ΑΔΑ ΩΨΙΦΩΚΤ-ΑΡΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%99%CE%A6%CE%A9%CE%9A%CE%A4-%CE%91%CE%A1%CE%A0

  19602 Δήμος Ερμιονίδος , ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Σ.Α ,
  499 ΧΙΛ ΑΠΟ 2 μένει 1 μόνο γιατί η άλλη προσφορά έκανε λάθος στη ηλεκτρονική κατάθεση και αντί 29 διαφορετικών αρχείων είχε 1 με 29 περιεχόμενα. Κατά τα άλλα το ΕΣΗΔΗΣ είναι εύχρηστο!! ΑΔΑ Ψ5Ξ9ΩΡΡ06ΒΕ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9E9%CE%A9%CE%A1%CE%A1-6%CE%92%CE%95?inline=true

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσία / Έργο Προυπ απαιτήσεις ΑΔΑ
  17276 Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής , ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ , , !
  4,243 ΕΚΑΤ εδώ αναφέρεται οτι «έπεσε» το σύστημα ενω είχε δώσει μόνο 1. Λοιπον αντί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, επιτράπηκε να δώσει και 2ος μερικές ημέρες μετά ! Όμως αυτή η 2η συμμετοχή , είναι εταιρεία που συμμετέχει και στην Ένωση εταιρειών της 1ης συμμετοχής, άρα 1 διαγωνιζόμενος πάλι ΑΔΑ ΨΥΗΘΩΚΤ-Ν3Σ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%97%CE%98%CE%A9%CE%9A%CE%A4-%CE%9D3%CE%A3?inline=true

  Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,
  479 ΧΙΛ αρχικά είχε αποκλειστεί ο μειοδότης γιατί λέει δεν βρέθηκε 1 χαρτί (συλλ. σύμβαση εργασίας ).Τελικά μετά απο ένσταση βρέθηκε οτι δεν έλειπε το χαρτί , αλλά εκ παραδρομής «δεν βρέθηκε αρχικά λόγο της πληθώρας των συνημμένων εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ » ! ( σελ 3 ) ΑΔΑ ΨΨ2ΗΩ1Ο-4ΦΧ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A82%CE%97%CE%A91%CE%9F-4%CE%A6%CE%A7?inline=true

  …Είναι αλήθεια ,αυτό γράφεται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό ,που αναδεικνύει ένα ΑΚΌΜΑ από τα μεγάλα ελλείμματα της πλατφόρμας, πέραν βεβαίως της τραγικής και ακατανόητης διεπαφής (interface) με τον χρήστη

  Δεν είναι αυτόματος ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών , μπορεί να «χαθεί» ηλεκτρονικό έγγραφο!

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσία / Έργο Προυπ απαιτήσεις ΑΔΑ
  Δήμος Ζαγορίου (αυτό είναι πολύ καλό…) , ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ,

  διαβάστε το
  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΦΚΑ
  157 ΧΙΛ Απορρίπτεται ένσταση γιατί το παράβολο ( 1.000 ευρώ !) ενώ κατατέθηκε ηλεκτρονικά με e-παράβολο στο ΕΣΗΔΗΣ , η εφαρμογή δεν καλύπτει του Δήμους ακόμα, άρα έπρεπε να το καταθέσει σε αρχείο pdf και μετά 3 ημέρες να το πάει στο πρωτόκολλο!! ΑΔΑ 6ΚΣΡΩΡΞ-ΠΨΤ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A3%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%9E-%CE%A0%CE%A8%CE%A4?inline=true

  17739 Δήμος Κέας , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ,

  61 ΧΙΛ Από τους 3 ακυρώνονται λόγω «ελλείψεων» οι 2 και μένει 1 ΑΔΑ 7Κ33ΩΕΔ-ΞΛΑ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A33%CE%A9%CE%95%CE%94-%CE%9E%CE%9B%CE%91?inline=true

  Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΚΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015
  769 ΧΙΛ ΑΠΟ 6 διαγωνιζόμενους απομένει μόνο 1 , το απίστευτο είναι ότι η Ε.Δ. κρίνει ότι ο ισολογισμός ( ΑΔΑ 6Χ8ΦΩΞΜ-ΝΘ0 ΣΕΛ 8/10 ) του ενός που απέμεινε ,είναι εμπορικό απόρρητο και επιτρέπεται να μένει εμπιστευτικό !! ΑΔΑ 6Χ8ΦΩΞΜ-ΝΘ0
  https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A78%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%9C-%CE%9D%CE%980?inline=true

  8629 Δήμος Σερρών , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,
  492 ΧΙΛ απορρίπτονται οι 5 από τους 8 διαγωνιζόμενους γιατί τα έγγραφα τους δεν ήταν επικυρωμένα από δικηγόρο (ΚΤΕΟ , ασφαλιστήριο , ISO ΚΛΠ)!!!

  ΑΔΑ 7Ψ09Ω10-11Θ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A809%CE%A910-11%CE%98?inline=true

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσία / Έργο Προυπ απαιτήσεις ΑΔΑ
  4468 Δήμος Ελευσίνας , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΚΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΡΩΝ Δ.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ., 148 ΧΙΛ ζητούσε εμπειρία και 3 ISO , από 12 διαγωνιζόμενους , έμεινε μόνο …1 ΑΔΑ Β8ΡΧΩΡΒ-ΧΞ4
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%928%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%92-%CE%A7%CE%9E4?inline=true

  16434 Δήμος Φιλοθέης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 124 χιλ 1 διαγωνιζόμενος ΑΔΑ ΨΟΖ8ΩΗ8-Ψ3Μ
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%968%CE%A9%CE%978-%CE%A83%CE%9C?inline=true

  11090 Δήμος Ζωγράφου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 1,00
  ΕΚΑΤ ΜΟΝΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΝΑΣΑ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ==ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
  «ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού , να καταθέσει: – Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οργάνων παιδικής χαράς και εκγύμνασης με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών προτύπων κατά ΕΝ 1176:2008 και κατά ISO 9001 και 14001 – Πιστοποιητικό για τα είδη αστικού εξοπλισμού κατά ISO 9001 και 14001 – Πιστοποιητικό για τα δάπεδα ασφαλείας κατά ISO 9001 και 14001 και – Πιστοποιητικό προϊόντος κατά ΕΝ 1177:2008 καθώς και – Πιστοποιητικό για τα είδη του αρδευτικού δικτύου κατά ISO 9001 – Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την παραγωγή και εμπορία φυτικού υλικού του φυτωρίου παραγωγής των φυτών. Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτει κάθε διαγωνιζόμενος: – Άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – Άδεια εισόδου στα ΦΤΣΑ – Άδεια μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών – Άδεια προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων μάλιστα εντός των ορίων της Περιφερείας Αττικής – Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων, μάλιστα εντός των ορίων της Περιφερείας Αττικής» ΑΔΑ ???? , ούτε ΑΔΑ δεν έχει η απόφαση κατακύρωσης στον 1 (εύρεση μόνο απο ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού ) και μοναδικό που πήγε με έκπτωση 5% , σε έργο που σε ανοιχτό διαγωνισμό θα πήγαινε τουλάχιστον 30%

  Στο site του Δήμου καμία πληροφορία , οι αποφάσεις Ο.Ε. σταματάνε στο ….2012

  10237 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ. & ΘΡΗΣΚ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 438 ΧΙΛ Έγινε καταγγελία από ΣΑΤΕ για απαίτηση μεγάλης αναλογικά με το έργο εμπειρίας
  ΕΝΩ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ , δεν παρέχεται καμιά επιπλέον πληροφόρηση πουθενά
  Πολύ διαφάνεια ….

  • Δυστυχώς Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr όπως υλοποιήθηκε είναι μνημείο αναχρονισμού , και προσπάθειας να δυσκολευτεί η λειτουργία του ανταγωνισμού.
  • ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ και είναι απορίας άξιον πως και γιατί συγχρηματοδοτήθηκε αυτό το έργο, που παρήγαγε αυτό το εκτρωματικό προϊόν
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΣΧΟΛΙΟ

  Εθνική στρατηγική στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων πρέπει και αρκεί να είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

  Για το σχολιασμό 18.02.2016
  Γιώργος Κυριακόπουλος

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 22:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλά τα ευχολόγια αλλά αυτά που προέχει είναι η άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών στο Εθνικό πλαίσιο. Η εμπειρία από την καθυστέρηση ενσωμάτωσης των οδηγιών 17 και 18 δεν είναι ότι καλύτερο. Το σχετικό πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές και απλό. Σαφές και διακριτό πλαίσιο για το ισχύει κάθε φορά και όχι δαίδαλος σαν τον αποτυχημένο 4281. Παράλληλα η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ να περιοριστεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στο ενωσιακό δίκαιο. Η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης να υφίσταται πάνω από τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000 ως ισχύει). Στα ίδια όρια να περιοριστεί και η χρήση του ΚΗΜΗΔΣ και για τις υπόλοιπες δαπάνες να προβλεφθεί καταχώριση αναδρομικών στοιχείων στις αρχές κάθε έτους για το προηγούμενο.

 • 17 Φεβρουαρίου 2016, 18:13 | αργύρης πλέσιας

  Το κείμενο που διατέθηκε προς διαβούλευση αποτελεί υποδειγματική μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου των Δημοσίων Συμβάσεων (Δη.Συ.) Παρά την ορθή μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να επισημανθούν σημεία, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

  1. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Υπάρχει συστηματική ασάφεια αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στον τομέα ανάθεσης Δη.Συ. τόσο για την ανάθεση μελετών δημοσίου ενδιαφέροντος όσο και έργων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο νόμος (4281/14), η εφαρμογή του οποίου έχει ανασταλεί δύο φορές και η οποία αναστολή ισχύει μέχρι 29/2/2016.
  Η ΕΑΑΔΗΣΥ στο εξεταζόμενο κείμενο, προδιαγράφει την θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου, που θα καλύπτει όλες τις Δη.Συ. (έργα, υπηρεσίες και προμήθειες). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στο τρίτο τμήμα, η θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου προβλέπεται εντός του 02/2016 ενώ η εφαρμογή του προβλέπεται μέχρι τον 03/2017.
  Η ΕΑΑΔΗΣΥ, σε συνεργασία ίσως και με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, θα πρέπει να προδιαγράψουν τον τρόπο αντιμετώπισης του εντοπισθέντος κενού, ώστε να γνωρίζουν τόσο οι Αναθέτουσες Αρχές όσο και οι Οικονομικοί Φορείς τους όρους και τις προυποθέσεις λειτουργίας τους για το επόμενο έτος.
  Παράλληλα με δεδομένη την αρκετά μεγάλη διάρκεια εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (ν.3316/05), θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις για την θεραπεία των στρεβλώσεων που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή των αναθέσεων τρεχουσών συμβάσεων λόγω αστοχίας του χρησιμοποιούμενου τύπου αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.
  Στο τμήμα που γίνεται επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, πέραν των παθογενειών που εντοπίσθηκαν και αφορούν σε διάφορους κινδύνους (σύγκρουση συμφερόντων, διαπλοκή κλπ), θα πρέπει να υπάρξει τμήμα που να επισημαίνει – αναλύει τα προβλήματα από δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις των υφισταμένων ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των ανωτέρω αποτελούν
  – η χρονική διάρκεια που απαιτεί ή κάθε ανάθεση
  – η χρήση στον τύπο βαθμολόγησης του κριτηρίου οικονομικής προσφοράς, της τιμής προσφοράς, αστοχεί υπό συνθήκες μεγάλων εκπτώσεων,και οδηγεί στην βαθμολόγηση της ελάχιστης προσφοράς με 100 μονάδες και της αμέσως επόμενης με 50-60 μονάδες ακόμα και αν απέχουν ελάχιστες (2-5) μονάδες προσφερόμενης έκπτωσης.

  2.ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Θα ήταν θετική η ανάλυση των γραφημάτων στατιστικών δεδομένων, ώστε οι προτάσεις που διατυπώνονται να είναι σε συμφωνία με τα στατιστικά συμπεράσματα.

  Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η αναφορά των ΜΜΕ και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος που πρέπει να διαμορφωθεί προς αυτές. Η ανάγκη βελτίωσης του κλίματος και οι παρεπόμενες ενέργειες, προκύπτουν από την παρατήρηση του ευρωπαικού μέσου όπου αν και αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό των οικονομικών φορέων κατέχουν περί το 50% της δραστηριότητας από δημόσιες συμβάσεις. Επισημαίνεται όμως από την ίδια στατιστική ότι στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής των ΜΜΕ στην ανάληψη Δη.Συ. ανέρχεται σε 84% και κατά συνέπεια δεν ισχύει το ίδιο συμπέρασμα. Η ανωτέρω παρατήρηση γίνεται γιατί θα πρέπει να αναδειχθεί το θέμα της ουσιαστικής και όχι μηχανιστικής ερμηνείας στατιστικών στοιχείων ώστε να βοηθηθεί η Αρχή στην τεκμηρίωση των προτάσεών της.
  Θεωρώ ότι η πρόταση της ΕΕ είναι ορθή επί της φιλοσοφικής προσέγγισης για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος των μικρότερων οικονομικών φορέων που αποτελούν όμως την αριθμητική πλειονότητα των αντιστοίχων ομάδων. Η αναγωγή αυτής της αρχής στα ελληνικά δεδομένα οδηγεί στην αναγκαία προσαρμογή του μεγέθους αυτών των μονάδων είτε με τροποποίηση των ορισμών (μικρή / πολύ μικρή), είτε με αναφορά όχι πλέον στις ΜΜΕ αλλά μόνο στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

  Από την ανάλυση των γραφημάτων που αφορούν στην οργάνωση του συστήματος συγκεντρωτικών αγορών και της διάρκειας του χρόνου ανάθεσης προκύπτει, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει σύστημα συγκεντρωτικών αγορών (υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαικού Μ.Ο.) ενώ επίσης προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τις πιο χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης. Η επιφανειακή συσχέτιση των δύο στατιστικών δεδομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία συγκεντρωτικών αγορών θα επιτάχυνε τις διαδικασίες και υπό αυτή την έννοια τεκμηριώνεται η πρόταση εισαγωγής τους (σε κάποια σημεία του κειμένου υπάρχει αιτιολόγηση τέτοιου τύπου).
  Από την παρατήρηση όμως των συνολικών γραφημάτων προκύπτει ότι χώρες με υψηλά ποσοστά συγκεντρωτικών αγορών, έχουν ομοίως υψηλούς χρόνους διαδικασιών ανάθεσης και κατά συνέπεια δεν αποτελεί τεκμηρίωση της πρότασης συγκρότησης συγκεντρωτικών αγορών (ΚΑΑ), η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης.

  Γ3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Σ.59)

  Στην ανωτέρω παράγραφο διαπιστώνεται μια πολύ σημαντική παρατήρηση επίσης από στατιστικά δεδομένα. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι αναλόγως του μεγέθους των συμβάσεων, διαφοροποιείται το μέγεθος της επιτυχίας των οικονομικών φορέων. Η επιτυχία των οικονομικών φορέων είναι αντίστοιχη της «ζώνης» επιρροής τους λόγω μεγέθους (οι μικρότεροι οικονομικοί φορείς έχουν υψηλότερη επιτυχία σε συμβάσεις μικρού μεγέθους). Η παρατήρηση αυτή προσιδιάζει και αιτιολογεί το σύστημα αναθέσεων στην Ελλάδα, με διάκριση «ζωνών» ενδιαφέροντος, αναλόγως της τάξεως των πτυχίων.
  Η οργάνωση των οικονομικών φορέων σε «ζώνες ενδιαφέροντος» περιέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:
  – καλύτερη οργάνωση οικονομικών φορέων
  – εξειδίκευση στην περιοχή, στην κλίμακα αξίας, μέγεθος έργου
  – καλύτερη ποιοτική προσέγγιση λόγω μεγαλύτερης εξειδίκευσης
  – αναμενόμενη καλύτερη τιμή σε σχέση με την αναμενόμενη ποιότητα
  Το αναφερόμενο ως μειονέκτημα της «στρέβλωσης του ανταγωνισμού»,προφανώς δεν ισχύει όταν σε κάθε «ζώνη επιρροής» ενεργοποιούνται άνω των 100 οικονομικών φορέων.
  Ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί η θεώρηση της διαστρωμάτωσης κατά μέγεθος οικονομικών φορέων.

 • 16 Φεβρουαρίου 2016, 20:44 | Θανάσης Πετμεζάς, Γενικός Δ/ντης cosmoONE

  Αγαπητοί κύριοι,

  Επί της αρχής, κάθε προσπάθεια για την βελτίωση του περιβάλλοντος των Δημοσίων Προμηθειών, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Το πρόβλημα ομως που τίθεται κάθε φορά, είναι το «πώς», «με ποιους», «πότε» και «με τι κόστος».

  Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων που εχει δοθεί προς διαβούλευση, είναι μία ακόμη εξαγγελία ως προς τις προθέσεις της Πολιτείας, για την καλύτερη λειτουργία του ευρύτερου πλαισίου των Δημοσίων Προμηθειών, που ειλικρινά ευελπιστούμε να ξεφύγει απο την κακή προϊοστορία παρομοίων περιπτωσεων του παρελθόντος.

  Θεωρούμε, οτι για να εχει επιτυχία η παρούσα προσπάθεια, πέραν του στρατηγικού σχεδίου, θα πρέπει να κατανοήσουν ολοι οι εμπλεκόμενοι και τους λόγους για τους οποίους δεν ευωδόθηκαν οι προηγούμενες περιπτώσεις.

  Τα σχόλια της εταιρίας μας, εχουν σαν στόχο να αναδείξουν -κατά την αποψη μας-τι πήγε λάθος με σκοπό να μην επαναληφθεί, και παράλληλα θέτουν ερωτήματα και καταθέτουν προτάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα στο κείμενο του σχεδίου.

  Για την ιστορία.
  Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για αναμόρφωση του Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, ανακοινώθηκε μαζί με την διακήρυξη του διαγωνισμού του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Ηλεκτρονικών Προμηθειών (ΕΣΗΔΗΠ) το 2006. Όμως, απαιτήθηκαν 7 χρόνια για να λειτουργήσει -οχι πλήρως- το σύστημα και σήμερα, μετά από 10 χρόνια από εκείνη την εξαγγελία, ελάχιστα έχουν αλλάξει ως προς την ουσία του ζητήματος των δημοσίων συμβάσεων. Θεωρούμε οτι ολες οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που αναφέρονται σε υψηλο επίπεδο στο σχέδιο ειναι ακριβείς.
  Να προσθέσουμε τα αποτελέσματα, στο επίπεδο της καθημερινότητας μίας Υπηρεσίας Προμηθειών μίας τυπικής Δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής.
  – Οι θεσμικές διαδικασίες δημόσιων προμηθειών παραμένουν στην πράξη αντιπαραγωγικές, ο φόρτος εργασίας είναι πολύ συχνά δυσανάλογος με την επιχειρησιακή αξία των προμηθειών, παρατηρούνται δυσκίνητες διαδικασίες ρουτίνας με άσκοπη ανάλωση εργατοωρών και τέλος, δεν υπάρχει καμία αισθητή μείωση διαχειριστικού κόστους και χρόνου σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και προμήθειες.
  – Κατά τα αλλα, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες με την εισαγωγή του ΕΣΗΔΗΣ δεν ελάττωσαν τους χρόνους διεκπεραίωσης των διαγωνισμών που κρατούνται ακόμη στα επίπεδα των 6+μηνών, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν ικανοποιεί λειτουργικά την πλειοψηφία του Δημόσιου μηχανισμού, ( π.χ. κάποιες μικρές εως μεσαίες Δημόσιες Αρχές Προμηθειών όπως Δήμοι και Νοσοκομεία, προσλαμβάνουν συμβούλους για να μπορέσουν αναρτήσουν ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο σύστημα) οι Οικονομικοί Φορείς-Προμηθευτές έχουν παράπονα, όχι μόνο για την διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα του, αλλά και για τις διαδικασίες που το συνοδεύουν, (βλέπε πάλι το γνήσιο/πρωτότυπο έγγραφο να προσκομίζεται σε φάκελο) και ολόκληροι τομείς όπως η Υγεία, να το κρίνει μη συμβατό με τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

  Σε απάντηση ολων των παραπάνω, το Δημόσιο συνεχίζει να θεωρεί ότι οι δημόσιες προμήθειες είναι θέμα κατ’ εξοχήν νομικής υφής και προχωρά με επιτροπές αποτελούμενες στην πλειοψηφία από νομικούς συμβούλους, για να συγγράψουν διατάξεις, νομοσχέδια και διαδικασίες για προμήθειες, συστήματα, ηλεκτρονικά τιμολόγια κλπ, χωρίς να έχουν αποδεδειγμένα σοβαρή εμπειρία, ούτε με την επιστήμη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτε με την τεχνολογία και την αγορά και προ παντός καμία επαφή με τους ίδιους τους χρήστες!! Αυτή η έλλειψη ειδικής γνώσης με το αντικείμενο, είναι που οδήγησε στην έκδοση αρκετών Π.Δ. για τις διαδικασίες Δημοσίων συμβάσεων με απίθανες στρεβλώσεις της πραγματικής εικόνας του επιχειρείν (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμιμου Εκπροσώπου με ημερομηνία, εκείνη της κατάθεσης προσφορών κ.λ.π.)Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση μας ειναι, να υπάρξει πολυπρόσωπη και αντιπροσωπευτική στελέχωση των θεσμικών οργάνων που εκδίδουν εφαρμοστικές διατάξεις με επαγγελματίες διαφορετικών γνώσεων και συγκεκριμένων ειδικοτήτων και ιδιαίτερα με «πραγματικούς χρήστες».

  Στο παρόν στρατηγικό σχέδιο περιγράφονται «τα πάντα, γενικώς και σε υψηλό επίπεδο», αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα, πως θα προκύψουν και από ποιους, οι εφαρμοστικές διατάξεις που κινούν τις καθημερινές διαδικασίες των προμηθειών. Στο σχέδιο, αποτυπώνονται 101 δράσεις σε περίπου 20 θεματικές ενότητες που διακρίνονται και στοχεύουν σε διαφορετικές περιοχές. Ο κανόνας του 80/20 που προτρέπει οτι αξίζει κανείς να ασχοληθεί αρχικά με το 20% των αιτιών που δημιουργούν το 80% του αποτελέσματος ειναι απών. Το επόμενο λοιπόν σχόλιο ειναι η απουσία επικέντρωσης στο στρατηγικό σχέδιο.

  Η πρώτη περιοχή δράσεων αναφέρεται στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών του 2015 της ΕΕ. Το περιεχόμενο των Οδηγιών αυτών, με κατάλληλη και ορθή υλοποίηση και εφαρμογή, μπορεί να δώσει και αναπτυξιακά κίνητρα στην αγορά, πέραν των ωφελειών που στοχεύει για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Το κρίσιμο λοιπόν θέμα είναι ο χρόνος υλοποίησης και ενσωμάτωσης τους στην Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε να αποφύγουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος, οπως την τριετή καθυστέρηση της αρχικής Οδηγίας 18/2004 που εντάχθηκε μετά από τρία χρόνια σαν ΠΔ60 στην σχετική νομοθεσία. Πολύ σημαντικό θέμα επίσης είναι και η ορθή αποτύπωση των Οδηγιών,χωρίς να επαναληφθούν «άτυχες» διατυπώσεις του παρελθόντος που εδιναν διέξοδο στην αποφυγή υιοθέτισης των ηλεκτρονικών μέσων σύναψης συμβάσεων(όπως για παράδειγμα με το ΠΔ118/2007 και στο άρθρο περί δημοπρασιών οπου ανέφερε : ….οι φορείς μπορούν να αποφασίζουν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και οι εν γένει προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια !!! Οπότε τίθεται το ερώτημα : Αν δεν μπορούν να καθοριστούν οι οροι και οι προδιαγραφές με ακρίβεια, τότε πώς γίνεται η τεχνική αξιολόγηση και ακολούθως η οικονομική αξιολόγηση με την κλασσική συμβατική (μη ηλεκτρονική) μέθοδο ? )

  Η επόμενη περιοχή δράσεων, αναφέρεται σε διεθνείς πρακτικές που προβλέπεται να ενσωματωθούν για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου. Ενώ γίνεται μία εκτενής αναφορά σε αυτές, παρατηρείται ότι είναι τελείως απούσες ολες εκείνες οι διεθνείς πρακτικές που αναφέρονται σε συνεργασίες ανάμεσα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία αναφορά για outsourcing επιλεγμένων διαδικασιών (π.χ. δημοπρασιών, μικρών διαγωνισμών, ηλεκτρονικών τιμολογίων) σε διαπιστευμένους και συμβεβλημένους με το Δημόσιο παρόχους. Αποτυπώνεται επόμενα και στο παρόν στρατηγικό σχέδιο, η προσήλωση του Δημοσίου στην λογική της «κτήσης νέων συστημάτων», και όχι στην «χρήση υπαρχόντων συστημάτων» που μπορεί να βρει έτοιμα στην αγορά και να εχει συντομότερο χρόνο στο «time to value». Αυτό ειναι τελείως φανερό με την καθυστέρηση εναρξης λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τα οφέλη που το Δημόσιο δεν απεκόμισε στην διάρκεια της 7ετούς αναμονής για το δικό του σύστημα.
  Η πρακτική της ένταξης και ενσωμάτωσης στο ευρύτερο τοπίο των ηλεκτρονικών συστημάτων των δημοσίων συμβάσεων, εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών, ουδόλως φαίνεται να ενδιαφέρει, παρ’ ολο που είναι ευρωπαϊκό best practice πολλών κρατών. Το σχόλιο μας εδω, ειναι να επανεξεταστεί το θέμα συνεργειών, διότι είναι από ολους παραδεκτό, ότι θα επιταχύνει την διαφάνεια, την μείωση κόστους, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την κάλυψη ιδιαιτέρων απαιτήσεων ειδικών αγορών (π.χ. Υγεία, Κατασκευές) και θα δώσει και αναπτυξιακή διάσταση σε μία νέα εγχώρια αγορά των ΤΠΕ .

  Για τις δράσεις που στοχεύουν στον «εκσυγχρονισμό» των διαδικασιών, είναι απορίας άξιον, γιατί δράσεις όπως π.χ. η καθιέρωση προδιαγραφών για τυποποιημένες ανάγκες όπως στα είδη και στα αναλώσιμα γραφείου, να εντάσσεται στο σχέδιο στρατηγικής και να μην αποτελούν θέμα κοινής λογικής και κοινής πρακτικής. Με αυτήν την έννοια, κάτι που δεν εχει υλοποιηθεί για τόσα χρόνια, είχε σαν αιτία την απουσία της παρούσας στρατηγικής, ή αλλους λόγους που σήμερα δεν συνεχίζουν να υπάρχουν ? Αγνωστο παραμένει στο κείμενο της διαβούλευσης, ποιος Δημόσιος φορέας θα διασφαλίσει την ορθή συγγραφή των προδιαγραφών αυτών και βασικότερο, με ποιόν τρόπο και μέσα, θα κατοχυρωθεί η έγκαιρη ανανέωση και συντήρηση τους, ειδικότερα σε τεχνολογικά αγαθά που οι εξελίξεις είναι σχεδόν καθημερινές. Το σχόλιο μας για αυτές τις δράσεις ειναι η δημιουργία ιδιαίτερων κέντρων εξειδίκευσης ανά κατηγορίες προμηθειών (ΙΤ, Εργα, Αναλώσιμα, Ιατρικός, Υπηρεσίες κλπ)που επανδρωμένα με εξειδικευμένα στελέχη θα μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

  Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει 101 δράσεις, οι οποίες σε μεγάλο αριθμό, θα εκτελεστούν όπως δηλώνεται, με «ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ» σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους. Αυτό είναι θετικό, με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα είναι εγκαιρα διαθέσιμος και ανάλογος των πραγματικών αναγκών για την σωστή εκτέλεση της δράσης. Παρατηρείται όμως και μία ομάδα 61 δράσεων που δεν έχουν ουδεμία δήλωση/σήμανση σε σχέση με το κόστος υλοποίησης, αρα γεννάται το εύλογο ερώτημα για το πως θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις.

  Αξιοσημείωτη είναι, η έλλειψη αναφοράς σε υπηρεσίες εμπείρων συμβούλων για την βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στην διοίκηση και υλοποίηση αυτών των δράσεων. Εδώ η εμπειρία, ή καλύτερα, η έλλειψη εμπειρίας είναι καταλυτική. Το 2006 μαζί με το ΕΣΗΔΗΣ, είχε προκηρυχθεί και ένα παράλληλο έργο για τον σύμβουλο υλοποίησης του έργου ο οποίος μαζί με το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών, θα έκανε τον ανασχεδιασμό στις διαδικασίες, θα ενσωμάτωνε βέλτιστες πρακτικές, θα αναλάμβανε την ενδεδειγμένη εκπαίδευση φορέων κλπ. Το έργο αυτό του συμβούλου δεν κατακυρώθηκε σε κανένα, και τα αποτελέσματα είναι γνωστά !! Απουσία για μεγάλο διάστημα οργανωμένου help desk για την εξυπηρέτηση του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη, ελλειψη σωστής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καμία προτεραιοποίηση στην υιοθέτηση των εφαρμογών, ουδεμία επιλογή των φορέων που πρέπει να το υιοθετήσουν από την πρώτη μέρα, κανένα σχέδιο σταδιακής ενσωμάτωση κατηγοριών προμηθειών κλπ.
  Η Διοίκηση λοιπόν του συνολικού έργου είναι στο κείμενο του σχεδίου αδύνατη, και είναι απροσδιόριστο από ποιόν θα «κυβερνηθεί» το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαλυπτόμενες συχνά αρμοδιότητες ανάμεσα σε αυτόν που Νομοθετεί (ΕΑΑΔΗΣΥ), σε εκείνον που υλοποιεί (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου), σε εκείνον που προμηθεύεται ( Αναθέτουσα Αρχή), σε εκείνον που φροντίζει για την Έννομη Προστασία (Υπ. Δικαιοσύνης), σε εκείνο που διαθέτει τα κονδύλια (ΥΠΟΙΚ) κλπ. Εκτός αν είναι βέβαιο, ότι αυτήν την φορά θα υπάρξει άψογος συντονισμός και πραγματική διοίκηση έργου (από ποιόν?). Το σχόλιο μας ειναι η ανάγκη ειτε για εξωτερικό συντονιστή ολου του εργου, ειτε για εξωτερικούς συντονιστές συγκεκριμένων τμημάτων του στρατηγιού σχεδίου.

  Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης αρκετές δράσεις επιμόρφωσης για τα στελέχη των Δημοσίων Αναθετουσών Αρχών. Με δεδομένο το υφιστάμενο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο της πλειοψηφίας των στελεχών των Δ/νσεων Προμηθειών των Αναθετουσών Αρχών, που συνοδεύεται συνήθως από την νοοτροπία της «μη-αλλαγής των καθιερωμένων» και της ευθυνοφοβίας, πιθανά από μόνη της, μία εκπαίδευση στελεχών να μην είναι αρκετή. Δραστικές αλλαγές και τομές για πρωτοβουλίες & κίνητρα αποτελεσματικότητας δεν αναφέρονται και είναι ερώτημα, πώς τα ιδια στελέχη -σε γενικές γραμμές- θα τρέξουν την μηχανή. Θεωρούμε οτι υπάρχουν αξια και ικανά στελέχη σε κατάσταση «υπνωσης» και καλό θα ηταν να μπορέσουν με σύστημα π.χ. μετατάξεων να αξιοποιηθούν.

  Σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, δεν διακρίνεται πουθενά αλλαγή στην κατεύθυνση ανάπτυξης του. Το ΕΣΗΔΗΣ είναι και φαίνεται ότι θα παραμείνει, ως μία πλατφόρμα στην οποία εχει υλοποιηθεί μία μονολιθική διαδικασία για ολους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Είναι απολύτως βέβαιο, ότι ένα τέτοιο κεντρικό σύστημα, δεν εχει ούτε τις ευελιξίες, ούτε τις δυνατότητες να προσομοιάσει με επιτυχία ολες τις απαιτούμενες δυνατές περιπτώσεις διαγωνισμών (ανοικτός κλειστός, διαπραγμάτευση, ανάθεση) κάθε αντικειμένου (αγαθά, έργα, υπηρεσίες, ένα είδος, πολλά είδη, καλάθι ειδών) κάθε αναθέτουσας αρχής (Κεντρική Αρχή Προμηθειών, ΟΤΑ, Νοσοκομείο, Υπουργείο, ΔΕΚΟ, ΔΑΕ, ΝΠΔΔ) για κάθε διαφορετική περίπτωση (κανονικές προθεσμίες, επείγον, διεθνή, κ.λ.π). Αρα, αν ενσωματωθούν και οι επιπλέον νέες λειτουργίες που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο (Δυναμικά Συστήματα Αγορών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κ.λ.π.) θα γίνει ακόμη περισσότερο δύσχρηστο σαν σύστημα, δηλ θα τύχει της αποστροφής των χρηστών. Η λογική της αναβάθμισης του ρόλου του ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διασύνδεσης τους, με πιστοποιημένα συστήματα παρόχων που παρέχουν και προβλέπουν ευελιξίες προσαρμογής σε διαφορετικά δεδομένα λειτουργίας και ιδιαίτερες απαιτήσεις αναθετουσών αρχών, είναι όπως προαναφέραμε απούσα, παρ’ ολο που είναι ένα από τα best practices στην Ευρώπη. Πρόταση μας για αυτό το σημείο,ειναι να γίνει ενας πολύ συγκεκριμένος διάλογος με παρόχους και να μην απορριφθεί σαν ιδέα, πριν καν εξεταστεί.

  Εν κατακλείδι, η άποψη μας είναι ότι το παρόν στρατηγικό σχέδιο είναι ένα (ακόμη)τεράστιο στρατηγικό σχέδιο, που εξελίσσεται σε βάθος 3ετίας και περιλαμβάνει 100+ νομοθετικές, διαδικαστικές και διαχειριστικές δράσεις, σχεδιασμένες να υλοποιηθούν από πολλούς αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς, αλλά κανένα υπεύθυνο για το «όλον». Πρέπει να οριστεί ο συνολικά υπεύθυνος.

  Η εταιρία μας εύχεται ειλικρινά την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, ελπίζοντας ταυτόχρονα οτι οι επισημάνσεις μας και οι προτάσεις μας θα τύχουν της προσοχής των αρμοδίων.
  Εχοντας 100αδες ανθρωπομήνες εμπειρίας σε θέματα ηλεκτρονικών προμηθειών και έχοντας υλοποιήσει ηδη στον Ιδιωτικό Τομέα, τις νέες τεχνολογίες που προβλέπονται πρός υλοποίηση στο στρατηγικό σχέδιο για τον Δημόσιο Τομέα στο μέλλον, παραμένει στην διάθεση των αρμοδίων, με στόχο συνέργειες και συνεργασίες για γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα με στόχο μετρήσιμο όφελος στο Δημόσιο, που θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες και στην αγορά.

  Με εκτίμηση
  Θανάσης Πετμεζάς
  Γενικός Δ/ντης
  cosmoONE Hellas Marketsite

 • 10 Φεβρουαρίου 2016, 21:48 | NIKOS

  ΩΡΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ!!!

 • Ο όγκος, η ποιότητα και η συναρμογή των επιμέρους στοιχείων στο σύνολο του Στρατηγικού Σχεδίου και ιδίως η χρήση της γλώσσας αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.
  Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι το Σχέδιο δεν περιγράφει ευχολόγια, αλλά συνοδεύεται από ένα απτό Σχέδιο Δράσης και συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης. Το κείμενο στο σύνολο είναι συνεκτικό και δηλώνει τη βούληση της ΕΑΑΔΗΣΥ να οριοθετήσει, να περιγράψει και να αναμορφώσει το σύγχρονο τοπίο των δημοσίων συμβάσεων, (με την προϋπόθεση να υπάρχει η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών).
  Η αποτύπωση σχετικά με τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς και τη σημαντικότητα του ρόλου τους είναι ικανοποιητική, αρκεί να μη χαθεί η ουσία παράλληλα με τη διασφάλιση της νομιμότητας και αποτελεσματικότητας (με εξάλειψη της γραφειοκρατίας).
  Οι εκτενείς αναφορές στον όρο καινοτομία θα μπορούσαν να συνοδεύονται και από τον όρο της “κοινωνικής καινοτομίας”, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, με τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς.
  Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του νομίσματος που υλοποιείται η σύμβαση. Εκτός των εθνικών νομισμάτων, διεθνώς υπάρχουν πρωτοβουλίες, όπου συμβάσεις ΟΤΑ, αλλά και κρατικές χρησιμοποιούν άλλα μέσα πληρωμών εκτός του εθνικού νομίσματος, για τόνωση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι μια σημαντική παράμετρος που εξετάζεται διεθνώς.
  Για την ευόδωση των παραπάνω η δημόσια διοίκηση και οι μονάδες που ασχολούνται με τις συμβάσεις θα πρέπει να στελεχώνονται με προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί στο νέο απαιτητικό περιβάλλον με γνώμονα τη λειτουργία ενός κράτους φιλικού προς τον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχει περιγραφεί στο Στρ. Σχέδιο πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
  Στο λειτουργικό επίπεδο της Διαβούλευσης ίσως θα ήταν προτιμότερη η ανάρτηση και των επιμέρους ενοτήτων των 2 Μερών για μεγαλύτερη ευκολία σχολιασμού.

  Καλή επιτυχία στη Στρατηγική και στην υλοποίησή της.
  Μανώλης Τζουβελέκας