Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μεταφορτώστε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 • Οι προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επί του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι οι εξής:
  1. Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά σε «ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» ή «κοινωνικά ευπαθείς ομάδες» να γίνεται ταυτόχρονα ειδικότερη και σαφής μνεία στα άτομα με αναπηρία ως ακολούθως: «Επίσης, η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση της ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία» (βλ. σελίδα 76), ή «Αυξημένος κίνδυνος ψηφιακού αποκλεισμού των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, από τη μη συμπερίληψη αυτών στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης»(βλ. σελίδα 60), κατ’ εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των διατάξεων της εθνικής μας νομοθεσίας.

  2. Στην ενότητα «2.1 Ανάλυση Στρατηγικής Τομέα» (βλ. σελίδα 68), οι παρακάτω δύο παράγραφοι να συμπληρωθούν ως ακολούθως:
  «-στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, τόσο σε βασικό, όσο και προχωρημένο επίπεδο, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνουν το επίπεδο ζωής τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους,
  -στην ενίσχυση και βελτίωση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών από όλους τους πολίτες, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους ταχύτερα και οικονομικότερα».

  Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις απορρέουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρεται στην 4η πρότασή μας.

  3. Στην ενότητα «6. Οριζόντιες Αρχές» (βλ. σελίδα 104), η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Tο ΥΨηΔ, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του, εφαρμόζοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζουν την προώθηση της οριζόντιας εφαρμογής των πολιτικών για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, την ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού καθώς για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
  Η οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών αυτών στον κύκλο ζωής των έργων του ΤΠΑ (σχεδιασμός/ επανασχεδιασμός, εξειδίκευση, επιλογή και ένταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση) αποτελεί για το ΥΨηΔ βασικό συστατικό υλοποίησης του ΤΠΑ, η δε προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας ON/OFF που λαμβάνεται υπόψη σε της της φάσεις υλοποίησης των έργων».

  Αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) όσο και στον νέο Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελούν κριτήρια επιλογής πράξεων ON/OFF. Επιπρόσθετα, στον νέο Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνεται αφενός ο οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος που αφορά στην επαλήθευση της συμμόρφωσης των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -στον οποίο προβλέπεται η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας καθώς και η εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, αφετέρου ο οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος που αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε επίπεδο κράτους μέλους.

  4. Στην ενότητα «8. Κριτήρια Επιλογής Έργων» (βλ. 113) και ειδικότερα στην υπο-ενότητα «Α. Κριτήρια προ-επιλογής (ναι-όχι)» να προστεθεί το εξής: «Το έργο εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία».

  Η προσβασιμότητα των υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών, φυσικών και ηλεκτρονικών, στα άτομα με αναπηρία επιβάλλεται από:
  i) Το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον ν. 4074/2012.
  ii) Τον ν.4727/2020- Κεφάλαιο Η΄.
  iii) Τα άρθρα 61 και 63 του ν.4488/2017.
  iv) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) καθώς και από τον νέο Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, στους οποίους η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελούν κριτήρια επιλογής πράξεων ON/OFF. Επιπρόσθετα, στον νέο Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνεται αφενός ο οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος που αφορά στην επαλήθευση της συμμόρφωσης των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -στον οποίο προβλέπεται η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας καθώς και η εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο- αφετέρου ο οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος που αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε επίπεδο κράτους μέλους.
  v) Την Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ.α.

  Τέλος εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας που στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει συμπεριληφθεί ο Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό (%) ατόμων με σοβαρή και μέτρια αναπηρία 16 ετών και άνω που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο όποτε το χρειάζονται» (βλ. σελίδα 93).

 • 30 Μαΐου 2021, 09:50 | leftgeor

  Στη σελ. 29 δεν γίνεται μνεία της εφαρμοστικης απόφασης (Β’ 2747/2020), όπως και της τροποποίησής της (Β’ 81/2021)

 • 26 Μαΐου 2021, 11:18 | leftgeor

  Στη σελ. 29 του συνημμένου .pdf η εφαρμοστική του ΕΠΑΔ απόφαση του είναι η υπ’ αριθμ. 15660 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2747 / τ. Β’ / 06.07.2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 466 ΕΞ 2021, όμοια (ΦΕΚ 81 / τ. Β’ / 15.01.2021).

 • 19 Μαΐου 2021, 10:43 | Κούρτης Παναγιώτης

  Καλημέρα σας. Το όλο εγχείρημα του προγράμματος ανάπτυξης χρειάζεται να εξετάσει , όπως και κάνει στο σύνολό του, την πορεία των νέων τεχνολογιών σε βάθος 10-20 χρόνων, και για να μην χρειαστούν καινούργιες υποδομές αλλά και για το αν μια τεχνολογία είναι παρωχημένη. Πιστεύω πως η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής έρευνας τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να λύσει ζητήματα επικοινωνιών μεταξύ δημόσιων φορέων, μεταξύ δημοσίου-πολιτών και μεταξύ πολιτών.Όλες οι επικοινωνίες βασίζονται σε πρωτόκολλα. Η λογική είναι η ίδια τα τελευταία 200 χρόνια. Π.χ. ο τηλέγραφος που στέλνει σήματα σε τελείες και γραμμές, (δυο γραμμές μια τελεία το γράμμα τάδε, δυο τελείες μία γραμμή κάποιο άλλο γράμμα). Η λογική του ραντάρ που εκπέμπει σήματα και το σήμα ξαναγυρνάει πίσω όπου βρει εμπόδιο.Το σήμα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να δει όχι μόνο το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης αλλά όλα τα υπουργεία είναι η υποχρεωτικότητα των αλλαγών και αν αυτή στέκει στην ελληνική πραγματικότητα δηλαδή παλιά η τηλεόραση έβγαζε χιόνια τώρα βγάζει μωσαϊκό ψηφιακά σήματα. Άλλαξε κατι για τον μέσο πολίτη ; Ούτε η αντιγραφή και ο μιμιτισμός είναι πάντα σωστά .Έχουμε ψηφιακό σήμα (0,1) και πιάνουμε μετρημένα στα δαχτυλα των χεριών κανάλια. Παράλληλα αν προχωρήσει το διαστημικό πρόγραμμα θα χρειαστεί τηλεπικοινωνίες όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στα πρωτόκολλα . Θα μπορούν να εκπέμπουν δύο διαφορετικών χωρών δορυφόροι στο ίδιο φάσμα ; Όχι.