Οδηγός Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Μεταφορτώστε εδώ τον Οδηγό Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

 • 19 Απριλίου 2023, 19:49 | Νέζης Μελέτιος

  Πολύ σωστά και σημαντικά τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τόσο από την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας όσο και από την η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
  εν θα έπρεπε πριν τη σύνταξη του σχεδίου να έχει έρθει σε επαφή το Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης με τις δύο αυτές αρχές?

 • Γενικές παρατηρήσεις:
  • Οι σύνδεσμοι προς το W3C δεν ανοίγουν από το pdf έγγραφο.
  • Στον συνοπτικό οδηγό «WCAG 2.1 – Αρχές – Οδηγίες – Κριτήρια Επιτυχίας» η παρουσίαση της πληροφορίας για κάθε κριτήριο επιτυχίας δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Συγκεκριμένα, στα περισσότερα, αλλά όχι σε όλα, τα κριτήρια περιλαμβάνεται πληροφορία από τις οδηγίες του W3C αναφορικά με την κατανόηση του εκάστοτε κριτηρίου (“Understanding…). Επίσης, σε κάποια κριτήρια περιλαμβάνεται επιπρόσθετα και η εκάστοτε τεχνική οδηγία που δίνεται από τα WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/), ενώ σε άλλα η τεχνική οδηγία απουσιάζει. Τέλος, δεν δίνονται παραδείγματα για όλα τα κριτήρια επιτυχίας. Προτείνεται να υπάρχει ομοιόμορφος τρόπος παρουσίασης, ο οποίος θα βοηθήσει τους αναγνώστες του οδηγού στην καλύτερη κατανόηση των οδηγιών και κριτηρίων επιτυχίας, ως εξής: (1) Οδηγία (2) Σκοπός του κριτηρίου επιτυχίας (3) Παράδειγμα.
  • Ο όρος ‘non-text content’ έχει μεταφραστεί ως «Περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο». Προτείνεται ο όρος «Μη-κειμενικό περιεχόμενο».
  • Ο όρος ‘consistent’ έχει μεταφραστεί ως «ομοιόμορφος». Προτείνεται η χρήση του όρου «συνεπής».
  • Θα ήταν χρήσιμο αν σε κάθε κριτήριο επιτυχίας δινόταν ο σύνδεσμος προς το πλήρες κείμενο κατανόησης του κριτηρίου του W3C, το οποίο περιλαμβάνει εκτενέστερες οδηγίες και παραδείγματα, καθώς και o σύνδεσμος προς τις τεχνικές επίτευξης όπως παρέχονται από το W3C.

  Παρατηρήσεις ανά ενότητα:
  • Προσβασιμότητα και χρηστικότητα (σελ.7): Αναφέρεται στο κείμενο ότι η προσβασιμότητα περιλαμβάνει: «Απαιτήσεις τεχνικές που αφορούν στον υποκείμενο κώδικα και όχι στην οπτική παρουσίαση.». Ωστόσο, ο υποκείμενος κώδικας αφορά και στην οπτική παρουσίαση. Προτείνεται να παραλειφθεί η φράση «και όχι στην οπτική παρουσίαση».
  • Προσβασιμότητα και χρηστικότητα (σελ.7): Αναφέρεται στο κείμενο ότι «Αυτές οι παράμετροι δεν βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της έρευνας και της εφαρμοζόμενης πρακτικής για τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου.». Η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι κατανοητή. Οι παράμετροι αυτές είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση προσβάσιμων ιστότοπων, όπως για παράδειγμα η χρήση των Accessible Rich Internet Applications suite of web standards του W3C για την ορθή διαλειτουργικότητα των σελίδων ενός ιστότοπου με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.
  • Προσβασιμότητα και συμπερίληψη (σελ. 8): Αναφέρεται στο κείμενο «… του Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) και της Πρωτοβουλίας του για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα». Το όνομα της Πρωτοβουλίας δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ως «… του Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) και της Πρωτοβουλίας του για την Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο (Web Accessibility Initiative – WAI)».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.1.1 «Περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο» – Non-text Content (σελ. 11): Θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί στις εξαιρέσεις η περίπτωση μη κειμενικού περιεχομένου που είναι αποκλειστικά διακοσμητικό, καθώς αποτελεί μια συχνή περίπτωση εξαίρεσης από την ανάγκη παροχής εναλλακτικού κειμένου. Επιπλέον, αναφέρεται αργότερα στο κείμενο ως περίπτωση εξαίρεσης και ως εκ τούτου καλό είναι να προστεθεί για λόγους συνέπειας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.2.1 Προηχογραφημένο μέσο ήχου – Προεγγεγραμμένο μέσο βίντεο – Audio-only and Video-only –Prerecorded (σελ. 12). Στην πρόταση «Θα πρέπει να παρέχεται εναλλακτική παρουσίαση του ηχητικού περιεχομένου.» Προτείνεται να προστεθεί η λέξη «ισότιμη», η οποία είναι εξαιρετικής σημασίας για την προσβασιμότητα και την ορθή εφαρμογή των οδηγιών. Δηλαδή η πρόταση να γίνει: «Θα πρέπει να παρέχεται ισότιμη εναλλακτική παρουσίαση του ηχητικού περιεχομένου».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.2.1 Προηχογραφημένο μέσο ήχου – Προεγγεγραμμένο μέσο βίντεο – Audio-only and Video-only –Prerecorded (σελ. 12). Στην πρόταση «Θα πρέπει να παρέχεται εναλλακτική παρουσίαση του περιεχομένου ή ηχητικό απόσπασμα του περιεχομένου.» α) προτείνεται να προστεθεί η λέξη ισότιμη η οποία είναι εξαιρετικής σημασίας για την προσβασιμότητα και την ορθή εφαρμογή των οδηγιών, β) θεωρούμε ότι η λέξη «απόσπασμα» χρησιμοποιείται λανθασμένα, καθώς απόσπασμα σημαίνει ένα τμήμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εφαρμογή του κριτηρίου επιτυχίας. Στην περίπτωση της οδηγίας αυτής, χρειάζεται να υπάρχει ηχητικό κομμάτι (όχι απόσπασμα) που παρουσιάζει ισότιμη πληροφορία με το περιεχόμενο του προεγγεγραμμένου βίντεο. Δηλαδή η πρόταση προτείνεται να γίνει: «Θα πρέπει να παρέχεται ισότιμη εναλλακτική παρουσίαση του περιεχομένου ή ένα ηχητικό κομμάτι που παρουσιάζει ισοδύναμες πληροφορίες με το περιεχόμενο του προεγγεγραμμένου βίντεο».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.2.2 Υπότιτλοι (Προεγγεγραμμένοι) – Captions (Prerecorded) (σελ.12) (σελ. 12). Στην πρόταση «Να προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να
  παρακολουθήσουν συγχρονισμένες παρουσιάσεις των μέσων ενημέρωσης,…» ο όρος «μέσων ενημέρωσης» χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως μετάφραση του όρου ‘synchronized media’. Θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί από τον όρο «συγχρονισμένων μέσων».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.2.5 Περιγραφή βίντεο (προεγγεγραμμένο) – Audio Description (Prerecorded) (σελ. 13). Η πρόταση «Να παρέχει σε άτομα με προβλήματα όρασης, πρόσβαση στις οπτικές πληροφορίες μέσα από μία συγχρονισμένη παρουσίαση μέσων» δεν αποδίδει σωστά το νόημα του κριτηρίου επιτυχίας. Προτείνεται να αναδιαμορφωθεί ως εξής: «Να παρέχει σε άτομα με προβλήματα όρασης, πρόσβαση στις οπτικές πληροφορίες μίας συγχρονισμένης παρουσίασης».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.2.5 Περιγραφή βίντεο (προεγγεγραμμένο) – Audio Description (Prerecorded) (σελ. 13). Η πρόταση «Το ηχητικό απόσπασμα εμπλουτίζεται με τις πληροφορίες που απαιτούνται όταν το απόσπασμα βίντεο δεν είναι διαθέσιμο» να αναδιαμορφωθεί ως εξής: «Η ηχητική περιγραφή εμπλουτίζεται με τις πληροφορίες που απαιτούνται όταν το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο», καθώς η λέξη απόσπασμα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εφαρμογή του κριτηρίου επιτυχίας υπονοώντας ότι αρκεί το κριτήριο να εφαρμοστεί για ένα τμήμα της ηχητικής περιγραφής.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.3.1 Πληροφορίες και σχέσεις – Info and Relationships (σελ. 13). Απουσιάζει από την ανάλυση η οδηγία αναφορικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί το κριτήριο επιτυχίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να προστεθεί ότι «Η πληροφορία, η δομή και οι σχέσεις που μεταφέρονται μέσω της παρουσίασης μπορούν να οριστούν προγραμματιστικά ή είναι διαθέσιμες μέσω κειμένου».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.3.2 Ορθή ακολουθία περιεχομένου – Meaningful Sequence (σελ.14). Απουσιάζει από την ανάλυση η οδηγία αναφορικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί το κριτήριο επιτυχίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να προστεθεί η πρόταση: «Όταν η σειρά με την οποία παρουσιάζεται το περιεχόμενο επηρεάζει το νόημά του, να μπορεί να καθοριστεί προγραμματιστικά η σωστή σειρά ανάγνωσης».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.3.3 Αισθητηριακά χαρακτηριστικά – Sensory Characteristics (σελ. 13). Απουσιάζει από την ανάλυση η οδηγία αναφορικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί το κριτήριο επιτυχίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να προστεθεί η πρόταση: «Οδηγίες που παρέχονται για την κατανόηση και χρήση περιεχομένου δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε αισθητηριακά χαρακτηριστικά των στοιχείων του ιστότοπου, όπως σχήμα, χρώμα, μέγεθος, οπτική τοποθεσία, προσανατολισμός, ή ήχος».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.3.5 Προσδιορισμός του σκοπού των δεδομένων εισόδου – Identify Input Purpose (σελ. 15). Η πρόταση «Να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση συμπλήρωσης φόρμας που υποδέχεται δεδομένα, ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων της μπορεί να προσδιοριστεί προγραμματιστικά.» δεν είναι σαφής. Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να διασφαλιστεί ότι ο σκοπός μιας φόρμας που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μπορεί να προσδιοριστεί προγραμματιστικά, έτσι ώστε οι πράκτορες χρήστη (π.χ. εφαρμογές πλοήγησης) να μπορούν να εξάγουν και να παρουσιάζουν αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.4.1 Χρήση χρωμάτων – Use of color (σελ.16). Στην προκειμένη περίπτωση δίνεται η οδηγία, αλλά όχι ο σκοπός, δηλαδή: «Να διασφαλίσει ότι όλοι οι βλέποντες χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που μεταδίδεται μέσω χρωματικών διαφοροποιήσεων, δηλαδή με τη χρήση χρώματος, όπου το χρώμα έχει ένα νόημα που του αποδίδεται».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.4.2 Έλεγχος ήχου – Audio Control (σελ. 16). Στην πρόταση «… θα πρέπει να παρέχεται είτε ένας μηχανισμός για παύση ή διακοπή του ήχου, είτε ένας μηχανισμός για τον έλεγχο της έντασης του ήχου.» θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί η φράση «…ανεξάρτητα από την ένταση του ήχου σε επίπεδο συστήματος».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.4.3 Αντίθεση (ελάχιστη) – Contrast (Minimum) (σελ. 16). Στην πρόταση «Να παρέχεται επαρκής αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του παρασκηνίου …» να προστεθεί ο όρος «εικόνες κειμένου» ως εξής: «Να παρέχεται επαρκής αντίθεση μεταξύ του κειμένου / εικόνων κειμένου και του παρασκηνίου…».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.4.3 Αντίθεση (ελάχιστη) – Contrast (Minimum) (σελ. 16). Η πρόταση « Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις αντίθεσης όταν πρόκειται για κείμενο ή εικόνες κειμένου που … δ) είτε αποτελούν μέρος μίας εικόνας που συνοδεύεται από εναλλακτικό οπτικό περιεχόμενο» δεν είναι σαφής.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 1.4.11 Αντίθεση στο περιεχόμενο που δεν είναι σε μορφή κείμενου – Non-text Contrast (σελ. 17). Η πρόταση «Όπου απαιτείται η εισαγωγή κειμένου, το πλαίσιο της «λευκής επεξεργάσιμης περιοχής» για την εισαγωγή του κειμένου, …» δεν είναι εύληπτη. Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Όπου απαιτείται η εισαγωγή κειμένου, το πεδίο εισαγωγής κειμένου διατίθεται με περίγραμμα σκούρου χρώματος».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.1.1 Πληκτρολόγιο – Keyboard (σελ. 20). Στην ανάλυση του σκοπού του κριτηρίου επιτυχίας να προστεθεί ότι «δεν πρέπει να απαιτούνται συγκεκριμένοι χρόνοι για τις μεμονωμένες πληκτρολογήσεις, εκτός αν η υποκείμενη λειτουργία απαιτεί είσοδο που εξαρτάται από τη διαδρομή της κίνησης του χρήστη και όχι μόνο από τα άκρα της».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.2.1 Προσαρμογή χρονικών ορίων – Timing Adjustable (σελ. 22). Το πλήκτρο «space bar» έχει μεταφραστεί ως «γραμμή διαστήματος» το οποίο δεν είναι κατανοητό. Προτείνεται να αλλάξει σε «πλήκτρο διαστήματος», δηλαδή η πρόταση να γίνει «… (για παράδειγμα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος)».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.3.1 Αναβόσβησμα τρεις (3) φορές ή κάτω των επιτρεπτών ορίων – Three Flashes or Below Threshold (σελ. 23). Αναφέρεται ότι «η ένταση του φωτός όταν αναβοσβήνει, θα πρέπει να είναι κάτω από τα γενικά επιτρεπτά όρια έντασης,…». Η συγκεκριμένη οδηγία είναι ασαφής, καθώς δεν καθορίζονται τα επιτρεπτά όρια έντασης. Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί προσθέτοντας την απαραίτητη πληροφορία.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.4.3 Σειρά εστίασης – Focus Order (σελ. 25). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται η οδηγία, αλλά δεν αναλύεται ο σκοπός του κριτηρίου επιτυχίας. Προτείνεται να προστεθεί σε ποιες κατηγορίες χρηστών απευθύνεται και να δοθεί παράδειγμα.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.4.4 Σκοπιμότητα συνδέσμων (σε κείμενο) – Link Purpose (In Context) (σελ. 25). Προτείνεται η λέξη «σκοπιμότητα» να αντικατασταθεί από τη λέξη «σκοπός» και το κριτήριο επιτυχίας να γίνει «2.4.4 Σκοπός συνδέσμων (σε κείμενο) – Link Purpose (In Context)».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.4.4 Σκοπιμότητα συνδέσμων (σε κείμενο) – Link Purpose (In Context) (σελ. 25). Αναφέρεται ότι «Θα πρέπει, όπου προσφέρεται η δυνατότητα, να παρέχεται ένα κείμενο συνδέσμου που προσδιορίζει τον σκοπό του». Προτείνεται είτε να αφαιρεθεί η φράση «όπου προσφέρεται η δυνατότητα» καθώς παρερμηνεύει το νόημα του κριτηρίου είτε να επεξηγηθεί πλήρως το κριτήριο ως εξής: «Θα πρέπει, όπου προσφέρεται η δυνατότητα, να παρέχεται ένα κείμενο συνδέσμου που προσδιορίζει τον σκοπό του ανεξάρτητα από το εκάστοτε πλαίσιο χρήσης (π.χ. κείμενο στην ίδια παράγραφο)».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.4.5 Εντοπισμός περιεχομένου με πολλούς τρόπους – Multiple Ways (σελ. 25). Θα ήταν καλό να προστεθεί η σχετική οδηγία «Περισσότεροι από ένας τρόποι παρέχονται για τον εντοπισμό μίας ιστοσελίδας σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, εκτός από όταν η ιστοσελίδα είναι το αποτέλεσμα ενός βήματος ή ένα βήμα μιας διαδικασίας».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.5.1 Χειρονομίες «κατάδειξης» – Pointer Gestures (σελ. 27). Η φράση «χειρονομίες πολλαπλών τύπων ή διαδρομών» είναι ασαφής.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.5.2 Ακύρωση κατάδειξης – Pointer Cancellation (σελ. 27-28). Οι μεταφράσεις των down event και up event είναι ανακριβείς όπως επεξηγούνται, ως ενεργοποίηση της κατάδειξης προς τα κάτω και ενεργοποίηση της κατάδειξης προς τα πάνω, καθώς μπορεί να παρερμηνευθούν ως κίνηση του δείκτη του ποντικού προς τα κάτω και προς τα πάνω αντίστοιχα. Προτείνεται να διατηρηθεί η αγγλική ορολογία σε παρένθεση, ώστε να διευκρινίζεται η μετάφραση. Επιπλέον, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: ενεργοποίηση του συμβάντος συστήματος «κάτω» (down event), το οποίο πραγματοποιείται όταν το ερέθισμα ενεργοποίησης ενός δείκτη πατηθεί. Αντίστοιχα, ενεργοποίηση του συμβάντος συστήματος «πάνω» (up-event), το οποίο συμβαίνει όταν απελευθερώνεται το ερέθισμα ενεργοποίησης ενός δείκτη.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 2.5.4 Ενεργοποίηση κινήσεων – Motion Actuation (σελ.29). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική οδηγία για το κριτήριο επιτυχίας ή/και να επεξηγηθούν οι συμβατικοί τρόποι που αναφέρονται στην πρόταση «… μπορούν να πραγματοποιούνται επίσης και με συμβατικούς τρόπους».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.1.1 Γλώσσα της σελίδας – Language of Page (σελ. 30). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική οδηγία για την επίτευξη του κριτηρίου επιτυχίας: «Η προκαθορισμένη ανθρώπινη γλώσσα κάθε ιστοσελίδας να μπορεί να καθοριστεί προγραμματιστικά»).
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.1.2 Γλώσσα των επί μέρους ενοτήτων – Language of Parts (σελ. 30). Στη φράση «Η γλώσσα κάθε φράσης μπορεί να προσδιοριστεί προγραμματιστικά, με εξαίρεση εκτός από τα κύρια ονόματα, τους τεχνικούς όρους και λέξεις που δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένη γλώσσα», δεν είναι σαφές ποιες λέξεις δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένη γλώσσα. Προτείνεται να αντικατασταθεί από τη φράση «… τεχνικούς όρους και λέξεις που έχουν γίνει μέρος της καθομιλουμένης».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.1 Προβλέψιμη συμπεριφορά στην εστίαση – On Focus (σελ. 31). Η πρόταση «Όταν η εστίαση μεταφέρεται σε ένα στοιχείο του ιστοτόπου θα πρέπει να μην αλλάζει η συμπεριφορά του ιστοτόπου.» είναι ασαφής. Θα πρέπει να εξηγηθεί ότι δεν πρέπει να προκαλείται αλλαγή στο πλαίσιο χρήσης, περιλαμβανομένων των αλλαγών στην εφαρμογή πλοήγησης, στη θύρα προβολής (π.χ. παράθυρο, πλαίσιο, κλπ.), στην εστίαση ή στο περιεχόμενο που μεταβάλλει το νόημα της ιστοσελίδας. Παραδείγματα αποτελούν το άνοιγμα ενός νέου παραθύρου, η μετάβαση της εστίασης σε άλλο στοιχείο της ιστοσελίδας, η μετάβαση σε νέα ιστοσελίδα ή η ανακατάταξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.2 Προβλέψιμη συμπεριφορά κατά την εισαγωγή – On Input (σελ. 31). Απουσιάζει πλήρως και πρέπει να προστεθεί η σχετική οδηγία για την επίτευξη του κριτηρίου επιτυχίας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.3 Ομοιόμορφη πλοήγηση – Consistent Navigation (σελ. 31). Αναφέρεται «… διάταξη του περιεχομένου ενός ιστοτόπου όταν αλληλεπιδρά με τους χρήστες». Σημειώνεται ότι οι χρήστες αλληλεπιδρούν με έναν ιστότοπο και όχι το αντίστροφο. Θα πρέπει να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση κατάλληλα.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.3 Ομοιόμορφη πλοήγηση – Consistent Navigation (σελ. 31). Απουσιάζει πλήρως και πρέπει να προστεθεί η σχετική οδηγία για την επίτευξη του κριτηρίου επιτυχίας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.4 Ομοιόμορφος προσδιορισμός στοιχείων – Consistent Identification (σελ. 32). Η πρόταση «Να διασφαλίσει τον συνεπή και ομοιόμορφο προσδιορισμό των ετικετών κειμένου σε όλα τα λειτουργικά στοιχεία του ιστοτόπου.» προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Να διασφαλίσει τον συνεπή και ομοιόμορφο προσδιορισμό λειτουργικών στοιχείων του ιστότοπου που εμφανίζονται κατ’ επανάληψη σε ένα σύνολο ιστοσελίδων».
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.2.4 Ομοιόμορφος προσδιορισμός στοιχείων – Consistent Identification (σελ. 32). Απουσιάζει πλήρως και πρέπει να προστεθεί η σχετική οδηγία για την επίτευξη του κριτηρίου επιτυχίας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.3.1 Εντοπισμός σφαλμάτων – Error Identification (σελ. 32). Απουσιάζει πλήρως και πρέπει να προστεθεί η σχετική οδηγία για την επίτευξη του κριτηρίου επιτυχίας.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.3.2 Ετικέτες ή οδηγίες – Labels or Instructions (σελ. 33). Η πρόταση «Κάθε επιλογή πρέπει να έχει μία κατάλληλη ετικέτα έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τί πραγματικά επιλέγουν» επαναλαμβάνεται στην αμέσως επόμενη φράση.
  • Κριτήριο Επιτυχίας 3.3.3 Προτάσεις διόρθωσης σφαλμάτων – Error Suggestion (σελ. 33). Στην πρόταση «… οι χρήστες λαμβάνουν καθοδήγηση και κατάλληλες προτάσεις για τη διόρθωσή του» να προστεθεί η φράση: «εκτός κι αν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τον σκοπό του περιεχομένου».
  • Οδηγία 4.1 Συμβατότητα (σελ. 33). Το ρήμα «διερευνηθεί» να αντικατασταθεί από το ρήμα «μεγιστοποιηθεί» και έτσι η φράση «Να διερευνηθεί η συμβατότητα…» να γίνει «Να μεγιστοποιηθεί η συμβατότητα…».
  • Αρχική αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας (σελ. 37). Στην πρόταση «Κατά την ανάπτυξη ή τον επανασχεδιασμό ενός ιστοτόπου ή μίας εφαρμογής, η προσβασιμότητα πρέπει να αξιολογείται έγκαιρα και καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης…» προτείνεται η φράση «να αξιολογείται έγκαιρα και καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης» να αντικατασταθεί από τη φράση «να λαμβάνεται υπόψη και να αξιολογείται από τις αρχικές φάσεις υλοποίησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης…»
  • Επικεφαλίδες (Headers) (σελ. 41). Αναφέρεται ότι πρέπει να ελέγξουμε αν η κάθε ιστοσελίδα έχει τίτλο, εννοώντας αν υπάρχει επικεφαλίδα H1. Ωστόσο, καθώς ο έλεγχος για τον τίτλο σελίδας (page title) έχει αναφερθεί πιο πριν και μπορεί η κοινή ορολογία να δημιουργήσει σύγχυση στον αναγνώστη, προτείνεται να διευκρινιστεί, στο σημείο αυτό, ότι πρέπει να ελέγξουμε αν η κάθε ιστοσελίδα έχει επικεφαλίδα πρώτου επιπέδου.
  • Εργαλεία αξιολόγησης (σελ. 56). Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα εργαλεία πραγματοποιούν αρχικούς ελέγχους βάσει του πηγαίου κώδικα, ωστόσο είναι απαραίτητος ο έλεγχος από εμπειρογνώμονα προσβασιμότητας, ώστε να επιβεβαιωθεί αν τα σημεία που σημειώνονται ως πιθανά σφάλματα προσβασιμότητας είναι όντως προβληματικά.

 • H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) χαιρετίζει την πρωτοβουλία εκπόνησης του «Οδηγού Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης» και σας υποβάλλει με το παρόν τα σχόλια/προτάσεις της.

  -«Σύνοψη», σελ. 3: αναφέρεται ότι «περιγράφονται οι αρχές, οι οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας όπως αυτά αναφέρονται στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)». Καθώς οι οδηγίες ανανεώνονται και οδηγούνται σε νέες εκδόσεις, θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί η συγκεκριμένη έκδοση των οδηγιών στις οποίες βασίστηκε ο οδηγός.

  -«Προσβασιμότητα και χρηστικότητα», σελ. 7: «Αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, τα οποία διαβάζουν μεγαλόφωνα στον χρήστη το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου, μεγεθυντικούς φακούς οθόνης που μεγεθύνουν το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου, καθώς και λογισμικό αναγνώρισης φωνής που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου». Η πρόταση αυτή όπως είναι γραμμένη αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν μόνο οι συγκεκριμένες αναφερθείσες υποστηρικτικές τεχνολογίες, αποκλείοντας και άλλες όπως για παράδειγμα
  λογισμικό σάρωσης, λογισμικό αλλαγής χρωμάτων οθόνης, κλπ.

  -«Προσβασιμότητα και συμπερίληψη», σελ. 8: «Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο ωφελεί τους χρήστες ανεξαρτήτου αναπηρίας, όπως:…». Θα μπορούσαν να προστεθούν στη λίστα ως παραδείγματα οι ηλικιωμένοι και οι μειονότητες.

  -«WCAG 2.1 – Αρχές – Οδηγίες – Κριτήρια Επιτυχίας (Συνοπτικός οδηγός)», σελ. 11: Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι ο συνοπτικός οδηγός περιλαμβάνει τις οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας για επίπεδο προσβασιμότητας έως και ΑΑ.

  -«WCAG 2.1 – Αρχές – Οδηγίες – Κριτήρια Επιτυχίας (Συνοπτικός οδηγός)»: Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν δινόταν τουλάχιστον ένα παράδειγμα για κάθε κριτήριο επιτυχίας. Στην τρέχουσα μορφή του οδηγού δεν δίνονται παραδείγματα για όλα κριτήρια επιτυχίας, κάτι που αφενός παρουσιάζει έλλειψη συνέπειας και αφετέρου δεν βοηθά στην κατανόηση όλων των κριτηρίων με τον ίδιο τρόπο.

  -Κριτήριο Επιτυχίας «1.3.1 Πληροφορίες και σχέσεις – Info and Relationships», σελ. 13: θα ήταν χρήσιμο ένα πιο πρακτικό παράδειγμα εδώ, όπως η περίπτωση των απαιτούμενων πεδίων μίας φόρμας που σημειώνονται μόνο με τη χρήση χρώματος.

  -Οδηγία 1.4 «Αντίληψη πληροφοριών», σελ. 15: Η μετάφραση της λέξης distinguishable (και άρα ο τίτλος της οδηγίας) θα ήταν προτιμότερο να είναι «Διακριτό περιεχόμενο».

  -Κριτήριο επιτυχίας 2.5.3 «Ετικέτα στο όνομα», σελ. 29: Αναφέρεται ότι «Οι δε χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης έχουν επίσης καλύτερη εμπειρία χρήστη, καθώς το κείμενο που ακούν ταιριάζει με το κείμενο που βλέπουν στην οθόνη.». Καθώς οι χρήστες αναγνώστη οθόνης είναι τυφλοί ή μερικώς βλέποντες, το ρήμα βλέπουν δεν είναι κατάλληλο. Μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι δε χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης έχουν επίσης καλύτερη εμπειρία χρήστη, καθώς το κείμενο που ακούν ταιριάζει με το κείμενο που παρουσιάζεται στην οθόνη.»

  -«Αρχική αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας», σελ. 37: Δεν είναι σαφές πότε θεωρείται έγκαιρη η αξιολόγηση της προσβασιμότητας, στην πρόταση «Κατά την ανάπτυξη ή τον επανασχεδιασμό ενός ιστοτόπου ή μίας εφαρμογής, η προσβασιμότητα πρέπει να αξιολογείται έγκαιρα και καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης…»

  Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμφωνεί απόλυτα και στηρίζει τα σχόλια/προτάσεις της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

 • 12 Απριλίου 2023, 21:46 | Basiya

  Ok bravo