Άρθρο 08 – Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Κ.Ε.Κ.