Άρθρο 02 – Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.

1. Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Κ.Ε.Κ. μπορεί να προβαίνει και στην αναμόρφωση του δικαίου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης μπορεί να ζητεί από την Κ.Ε.Κ. να ελέγξει και να διατυπώσει γνώμη για σχέδια κωδίκων που έχουν καταρτιστεί από άλλες επιτροπές κωδικοποίησης πριν από την κατάθεσή τους προς κύρωση στη Βουλή, ή πριν από την υποβολή προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικών σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ανατεθεί στην Κ.Ε.Κ. και η σύνταξη σχεδίων νόμων υπό μορφή κωδίκων, σε πεδία όπου υφίστανται κυρίως κωδικοποιημένες ήδη διατάξεις.
3. Με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εκδίδεται ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων υπουργείων και διαβούλευση με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), προτείνονται κώδικες που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο καθενός. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στα αρμόδια υπουργεία. Η Ολομέλεια της Κ.Ε.Κ. εισηγείται, διά του Προέδρου της, προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετά την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης του πρώτου εδαφίου, σχετικά με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και σε άλλες θεματικές ενότητες και με το αντικείμενο της κάθε προτεινόμενης κωδικοποίησης. Εισηγείται, επίσης, διά του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό για συγκεκριμένα πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί την ευχέρεια να υποβάλει, διά της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του κάθε υπουργείου, προτάσεις προς τους καθ΄ ύλην αρμόδιους υπουργούς για την κάλυψη κενών της νομοθεσίας, την απάλειψη περιττών διατάξεων ή την άρση διαπιστούμενων αντινομιών, ασαφειών ή αντιθέσεων προς το Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο ή διεθνείς συμβάσεις, ιδίως όταν οι αντιθέσεις αυτές έχουν διαπιστωθεί με δικαστικές αποφάσεις.
4. Η Κ.Ε.Κ. καταρτίζει τους κώδικες που θα καθοριστούν με νόμο, διαθέτοντας γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της νομοθεσίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 παρ. 1 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντίστοιχα.
5. Η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Οι κανόνες του εγχειριδίου αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και στην ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους. Εφόσον η Κ.Ε.Κ. προβαίνει και στην αναμόρφωση της νομοθεσίας, οι κανόνες αυτοί αναφέρονται και στα κριτήρια επιλογής της σχετικής μεθόδου.