Άρθρο 03 – Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών

1. Η Κ.Ε.Κ. για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Κ.Ε.Κ. επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ μέρους του νομικού κόσμου, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και άλλων εμπειρογνωμόνων και μπορεί, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση πεδίων του δικαίου.
3. Η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται ιδίως στη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και την κατάρτιση διαγράμματος κωδικοποίησης και προσχεδίου κώδικα, καθώς και στη σύνταξη και την τεκμηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 2, ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικούς επιστήμονες και ομάδες εργασίας, στις οποίες, πέραν των ειδικών επιστημόνων, είναι δυνατόν να μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι. Η ανάθεση γίνεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία παρακολουθεί, μέσω της Κ.Ε.Κ., τη φάση του έργου που έπεται της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της θεματικής κατάταξής της, είτε απευθείας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με απόφαση της Κ.Ε.Κ. που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να θέτει τις κατάλληλες κατά την κρίση της τεχνικές προδιαγραφές.