Άρθρο 05 – Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κ.Ε.Κ.

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Κ., επιτρέπεται, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σύσταση στα υπουργεία νέων επιτροπών κωδικοποίησης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε περιορίζει τα υπουργεία να προβαίνουν στην απλή συγκέντρωση και τη θεματική ταξινόμηση όλων των ισχυουσών διατάξεων, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς τους.
2. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται για όλες τις εργασίες κωδικοποίησης που πραγματοποιούνται από επιτροπές που έχουν συσταθεί με νόμο ή βάσει εξουσιοδότησης νόμου ή από φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο. Για τον σκοπό αυτόν, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τα οικεία υπουργεία, επιτροπές και φορείς.
3. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για σχέδια νόμων και σχετικές υπουργικές τροπολογίες, καθώς και κανονιστικές πράξεις που, είτε συνδέονται με προβλεπόμενη ήδη στο νόμο διαδικασία κωδικοποίησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, είτε το αντικείμενο ενός σχεδίου διάταξής τους τροποποιεί ή επηρεάζει την εφαρμογή διατάξεων υφιστάμενου κώδικα, ώστε να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ορθή ενσωμάτωσή τους σ΄ αυτόν. Για τον σκοπό αυτόν, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ. γνωστοποιεί στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.), που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129), όπως η παράγραφος αυτή κωδικοποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάσταση με τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που κυρώνουν κώδικες, οι οποίοι καταρτίστηκαν από την Κ.Ε.Κ., παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.