Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), να ενημερώσει τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr σχετικά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Αποδέκτες
Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων


Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

«Υπεύθυνοι επεξεργασίας» είναι οι κατά περίπτωση επισπεύδοντες φορείς, οι οποίοι φέρουν τη θεσμική ευθύνη εκκίνησης της διαδικασίας δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ή της διαδικασίας διαδικτυακής δημοσιοποίησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μετακλητών του δημόσιου τομέα.

Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατά περίπτωση «Υπεύθυνου επεξεργασίας» θα γνωστοποιούνται στα υποκείμενα των δεδομένων που συμμετέχουν σε διαδικασία:

 • • δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ταυτόχρονα με την ανάρτηση του σχετικού δελτίου τύπου του επισπεύδοντος φορέα,
 • • πλήρωσης θέσεων μετακλητών του δημόσιου τομέα, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επισπεύδοντος φορέα.


Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε με τον «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» (DPO) του κατά περίπτωση «Υπεύθυνου επεξεργασίας».

Τα στοιχεία επικοινωνίας του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» (DPO) του κατά περίπτωση «Υπεύθυνου επεξεργασίας» θα γνωστοποιούνται στα υποκείμενα των δεδομένων που συμμετέχουν σε διαδικασία:

 • • δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ταυτόχρονα με την ανάρτηση του σχετικού δελτίου τύπου του επισπεύδοντος φορέα,
 • • πλήρωσης θέσεων μετακλητών του δημόσιου τομέα, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επισπεύδοντος φορέα.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Αποδέκτες:

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων συνίσταται:

 • • στη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 («Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης», ΦΕΚ 34 Α΄) και το άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ), θεσπίζεται ως μέσο καλής νομοθέτησης, δημόσιας λογοδοσίας και εμβάθυνσης της συμμετοχικής δημοκρατίας και
 • • στη διαδικτυακή δημοσιοποίηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μετακλητών του δημόσιου τομέα, που περιβάλλει τη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων με τις εγγυήσεις της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ («συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας») και το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ («εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας»).

Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη μορφή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, καθώς και τους αποδέκτες στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Σκοπός επεξεργασίαςΚατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣύντομη περιγραφή της επεξεργασίαςΑποδέκτες
Επικοινωνία με το ΕΚΔΔΑ μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στο opengov@ekdd.gr Ονοματεπώνυμο, e-mail και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που εμπεριέχεται στο αίτημα.Χειρισμός και εξυπηρέτηση αιτήματος.Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό), e-mail, προσωπικός ιστοχώρος, κάθε άλλη προσωπική πληροφορία (π.χ. θεσμική – επαγγελματική ιδιότητα) που εμπεριέχεται στο περιεχόμενο του σχολίου. Έγκριση προς δημοσίευση και ανάρτηση του σχολίου από τους αρμόδιους συνεργάτες του επισπεύδοντος φορέα. Ενσωμάτωση του σχολίου στην Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.Ε.Κ.Δ.Δ.Α, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών δημόσιου τομέα.Στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία, εκπαιδευτικό προφίλ και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που εμπεριέχεται στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα. Αξιολόγηση αίτησης και βιογραφικού υποψηφίου από τους αρμόδιους συνεργάτες του επισπεύδοντος φορέα. Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Συνυποψήφιοι (κατόπιν αίτησης και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης συγκεκριμένου έννομου συμφέροντος).
Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης ιστοτόπου.Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος πλοήγησης ιστού (web browser), λειτουργικό σύστημα και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies. (Για πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies)Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση και τη δραστηριότητα επισκεπτών ιστοτόπου, αυτόματα κατά την περιήγηση.Google (Google Analytics)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, επέχει θέση «Εκτελούντος την επεξεργασία». Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής της Δ/νσης Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι αρμόδιο για την τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του OpenGov, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του (π.δ. 105/2018, ΦΕΚ 203 Α΄).

Στοιχεία Επικοινωνίας Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:

Ταχυδρομική δ/νση: Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: opengovekdd.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ε.Κ.Δ.Δ.Α:

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpoekdd.gr

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να απορρίψει το αίτημα για εναντίωση, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η άσκηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς χρέωση και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σας ενημερώνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας.