Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων συνεργατών στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Διομήδη Σπινέλλη.
Δημοσίευση: 17 Δεκέμβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης προτίθεται να καλύψει τις θέσεις επιστημονικών συμβούλων, συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων με ανοικτές διαδικασίες.

Όσοι θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις θα γίνουν μέλη μιας ομάδας η οποία, με έδρα το μεγαλύτερο μηχανογραφικό κέντρο των Βαλκανίων, θα υλοποιήσει στρατηγικές που σχετίζονται με τη χρηστή, δίκαιη και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Οι υπό κάλυψη θέσεις αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες.

– Συμβούλων και συνεργατών

– Διοικητικής διαχείρισης

– Γραμματειακής υποστήριξης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα η οποία περιλαμβάνει και περισσότερα στοιχεία για το είδος, τον αριθμό και τον τρόπο κάλυψης των θέσεων.

Για τις θέσεις συμβούλου και συνεργάτη (Προεδρικό Διάταγμα 63/2005), τα αντικείμενα που ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν τη διαχείριση, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και κέντρων μηχανογράφησης, τη διαχείριση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών.

Για τις θέσεις διοικητικής διαχείρισης εκτός από τα παραπάνω αντικείμενα ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων με νομικές σπουδές και εξειδίκευση ή εμπειρία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στις διοικητικές διαδικασίες και στις δημόσιες συμβάσεις.

Κριτήρια για την επιλογή (ανάλογα με τη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 15/ΠΔ63/2005) θα αποτελέσουν τα παρακάτω.

– Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου καθώς και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

– Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων

– Η συνάφεια με το αντικείμενο

– Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

– Η πολύ καλή επιτυχία ή επίδοση στην επαγγελματική δραστηριότητα

– Η διεθνής εμπειρία

– Η άριστη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Όσοι επιλεγούν θα αξιολογηθούν μετά από 6 μήνες. Στην συνέχεια, θα αξιολογούνται ετησίως.

Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος

α) δε διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο,

β) είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών που διέπει εκείνους που καταλαμβάνουν θέση στον δημόσιο τομέα.

Η ΓΓΠΣ στεγάζεται στη διασταύρωση των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης σε ένα υποδειγματικό κτήριο, τρία λεπτά μακριά από το σταθμό των ΗΣΑΠ της Καλλιθέας.

Οι αποδοχές των θέσεων είναι αντίστοιχες των αμοιβών των στελεχών του δημόσιου τομέα. Το κέρδος των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα είναι κυρίως οι εμπειρίες της συνεργασίας με άτομα με αντίστοιχους στόχους μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον και η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς σε δράσεις που αφορούν το σύνολο των πολιτών.

Η προκήρυξη αυτή είναι ανοικτή. Οι αιτήσεις όμως που θα υποβληθούν μέχρι 20 Νοεμβρίου 2009, θα αξιολογηθούν άμεσα.

Φόρμα Υποβολής

Σχετικές Αναρτήσεις