Δημόσια Διαβούλευση της προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για «Παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι (Passive Open Access – P2P FTTH) με κρατική παρέμβαση» του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσίευση: 16 Ιανουάριος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις