Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια θέση διοικητικής διαχείρισης και συντονισμού του γραφείου του Υφυπουργού Νίκου Σηφουνάκη
Δημοσίευση: 3 Μάρτιος, 2010
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νίκος Σηφουνάκης προκηρύσσει μέσα από ανοικτές διαδικασίες μια θέση συνεργάτη με αντικείμενο τη διοικητική διαχείριση και το συντονισμό του γραφείου του Υφυπουργού.

Η θέση μπορεί να καλυφθεί από αποσπασμένο υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων με σπουδές νομικής ή οικονομικών ή μηχανικών με μεταπτυχιακό στα οικονομικά. Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν εξειδίκευση ή πείρα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στις διοικητικές διαδικασίες και στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στα αντικείμενα των μεταφορών, επικοινωνιών και δικτύων.

Προσόντα που θα ληφθούν υπ’όψιν για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου είναι :

* Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
* Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο.
* Η κατοχή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο ή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους με αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
* Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα των ευρέως χρησιμοποιούμενων, θα συνεκτιμηθεί.
* Η άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ, εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι :

o Εργασιακή εμπειρία στους τομείς αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και στους τομείς των μεταφορών, επικοινωνιών και δικτύων.

o Ποιότητα και επίπεδο σπουδών.
o Η πολύ καλή επιτυχία ή επίδοση στην επαγγελματική δραστηριότητα.
o Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων.
o Ιστορικό δημόσιας και κοινωνικής προσφοράς.
o Διεθνής εμπειρία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις συστάσεις από πρόσωπα που μπορούν να διαβεβαιώσουν για την εμπειρία και το ποιόν των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών (ανηρτημένο στην ιστοσελίδα) και την κείμενη νομοθεσία που διέπει όσους καταλαμβάνουν θέση στον δημόσιο τομέα (κωλύματα και ασυμβίβαστα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α).

Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης. Ο χρόνος διάρκειας της αποσπάσεως λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία τους από όπου προέρχονται, η οποία θα συνεχίσει να βαρύνεται με τη μισθοδοσία τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος :

α) Δε διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.

β) Έχει δικαστικές εκκρεμότητες ή διαμάχες ή συνδέεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς ή πρόσωπα κατά οιονδήποτε τρόπο που είναι ασυμβίβαστος ή προκαλεί αμφιβολία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η προκήρυξη αυτή είναι ανοικτή. Οι αιτήσεις όμως που θα υποβληθούν μέχρι 15 Μαρτίου 2010, θα αξιολογηθούν άμεσα.

Οι αποδοχές των θέσεων είναι αντίστοιχες των αμοιβών των στελεχών του δημόσιου τομέα. Το κέρδος των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα είναι κυρίως οι εμπειρίες της συνεργασίας με άτομα με αντίστοιχους στόχους μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον και η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς σε δράσεις που αφορούν το σύνολο των πολιτών.

KATAΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15 Μαρτίου 2010

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σχετικές Αναρτήσεις