Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»
Δημοσίευση: 30 Δεκέμβριος, 2010
Καταληκτική Ημερομηνία: 7 Ιανουαρίου 2011

Ο Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τις Στρατηγικές Επενδύσεις απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», δεδομένης της πρόσφατης ψήφισης και θέσης σε εφαρμογή του Ν.3894/2010 ‘’για την επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων’’.

Σύμφωνα, με το άρθρο 4 του ως άνω νόμου, ο Πρόεδρος της εταιρείας είναι πλέον κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 εκτελεστικός, έχει δε ως νέες αρμοδιότητες το Στρατηγικό Σχεδιασμό των επενδύσεων, τις διεθνείς σχέσεις με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της εταιρείας, πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1) Ελληνική ιθαγένεια.

2) Κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3) Σημαντική διοικητική εμπειρία σε υψηλόβαθμη αντίστοιχη θέση Διοίκησης.

4) Σημαντική διεθνή εμπειρία στο οικονομικό επενδυτικό περιβάλλον και τις διεθνείς σχέσεις.

5) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άλλης μιας βασικής ξένης γλώσσας.

6) Να μην έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή άλλη ενεργή επαγγελματική σχέση με φορείς υλοποίησης στρατηγικών ή άλλων επενδύσεων που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Προέδρου της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.».

7) Λευκό ποινικό μητρώο.

Φόρμα Υποβολής

Καταληκτική Ημερομηνία: 07.01.2011

Η τήρηση της διαδικασίας του opengov εξασφαλίζει την διαφάνεια των διαδικασιών και επιλογή των προσώπων.

Σχετικές Αναρτήσεις