Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011
Δημοσίευση: 19 Ιανουάριος, 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών συνάπτονται βάσει Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με χώρες του εξωτερικού και σκοπό έχουν να προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις Ακαδημίες Επιστημών και ανάμεσα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, της ανταλλαγής καθηγητών και επιστημόνων ερευνητών και της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Τα προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών για το έτος 2011 αφορούν:

α) Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών

β) Από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ:

  • Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) των Πανεπιστημίων
  • To μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των ΤΕΙ
  • To μόνιμο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων
  • Το μόνιμο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των ΤΕΙ
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
  • Ανώτατα Στελέχη Διοίκησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Οι θέσεις κατά περίπτωση ιδιότητας υποψηφίων και η οικονομική κάλυψη ανά χώρα υποδοχής παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ελληνική και αγγλική ή γαλλική γλώσσα (κατά περίπτωση). Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες της προτίμησής τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων είναι η παρακάτω: http:researchers-exchange.opengov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2011. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2011.

Η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

β) Στην αίτηση ζητείται από τους υποψηφίους να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2011, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 έως 5 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.

γ) Η επίσκεψη στη χώρα υποδοχής πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν συνεργασία με τους ξένους ομολόγους τους. Στην αίτηση οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν σχετικό αποδεικτικό (π.χ. πρόσκληση από ομόλογό τους στη χώρα υποδοχής).

δ) Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Καθηγητή, από τον οποίο θα ζητηθεί συστατική επιστολή.

Φόρμα Υποβολής

Διαβάστε την πλήρη Ανακοίνωση της Πρόσκλησης απο εδώ (*.pdf)

Καταληκτική Ημερομηνία 30η Ιανουαρίου 2011.

Σχετικές Αναρτήσεις