Ανακοίνωση «Προκηρύξεις για την πλήρωση 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)»
Δημοσίευση: 5 Απρίλιος, 2011

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω σαράντα τρεις (43) θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά προκηρύσσονται :

 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP), Μονάδες F.2, H.3
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR), Μονάδα B.2
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), Μονάδα Α.1 (χωρίς αποζημίωση)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD), Μονάδα R.5
 • Δύο θέσεις στη Στατιστική υπηρεσία (ESTAT), Μονάδες C.3, D.4
 • Δύο θέσεις στη Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE), Μονάδα E.5 (χωρίς αποζημίωση)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT), Μονάδα C.CS
 • Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και καταναλωτών (SANCO), Μονάδες B.4, C.3, C.4, D.4, D.5, E.7 (οι δύο τελευταίες θέσεις είναι χωρίς αποζημίωση)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Μονάδα Α.2
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT), Μονάδες Ε.2, G.4
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI), Μονάδα D.1
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG), Μονάδα Α.1
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το κλίμα (CLIMA), Mονάδες Α.2,DG.CP (και οι δύο χωρίς αποζημίωση)
 • Τέσσερεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC), Μονάδες Α.1, C.1, D.1, E.1
 • Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL), Μονάδες A.1, B.3, C.2, E.3.A, E.3.B, E.4
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME), Μονάδα Β.1
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR), Μονάδα IDOC.1
 • Τέσσερεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας (INFSO), Μονάδες Β.4, Β.5, DDG2.02, H.3
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST), Μονάδα Α.3
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD), Μονάδες A.3, D.1
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE), Μονάδα G.2

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας /τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. την περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: adminrp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).

Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία:

έως τις 10 Μαΐου 2011 πλην των ακόλουθων είκοσι θέσεων με στοιχεία [AGRI.D.1, CLIMA.A.2, CLIMA.DG.CP, EAC.A.1, EMPL.A.1, EMPL.E.3.A, ENV.A.1, ESTAT.D.4, HR.IDOC.1, INFSO.B.4, INFSO.H.3, JUST.A.3, JUST.A.3, MARKT.E.2, MARKT.G.4, MOVE.E.5, RTD.D.1, SANCO.D.5, SANCO.E.7, TRADE.G.2] των οποίων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Απριλίου 2011.

Η τελική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 16/05/2011 και 15/04/2011 αντίστοιχα, πλην όμως η υποβολή των αιτήσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Σο εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651 έως τις 10/05/11 & 10/04/11 αντίστοιχα.

Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.

Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών- μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ : www.gspa.gr στην ενότητα: Δημόσια Διοίκηση / Επικαιρότητα και στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση /Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση απο εδώ.

 

Σχετικές Αναρτήσεις