Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Επικρατείας
Δημοσίευση: 8 Απρίλιος, 2011
Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2011

Ο Υπουργός Επικρατείας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρο 79 παρ. 4  του νόμου 1943/1991.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Ελληνική ιθαγένεια ήδη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

2. Κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής.

5. Εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση από θέση ευθύνης.

6. Συνάφεια τίτλων σπουδών και εμπειρίας με το αντικείμενο.

7. Λευκό ποινικό μητρώο.

8.  Να μην έχει δραστηριότητες που να βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Επικρατείας.

Φόρμα Υποβολής

Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2011.

Σχετικές Αναρτήσεις