Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Ομάδων Διοίκησης Έργου των Υπουργείων για την υποστήριξη Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δημοσίευση: 6 Ιούνιος, 2011
Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2011

1. Εισαγωγή

Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα οργανωθεί και θα απλοποιηθεί  η σχέση της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή του νόμου στις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους φορείς πρόκειται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θα αλλάξει ριζικά η δυνατότητα των πολιτών και επιχειρήσεων να εξυπηρετούνται με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαφάνεια, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία στις συναλλαγές με όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του νόμου είναι ο ανασχεδιασμός διαδικασιών και η σταδιακή ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αξιοποιώντας τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα ώστε να έχουμε άμεση  βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου θα συσταθούν μεταβατικά, έως την συγκρότηση των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Υπουργείο.

Οι ΟΔΕ, αξιοποιώντας τον Οδικό Χάρτη για την Εφαρμογή του Νόμου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα υλοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας, θα διαμορφώσουν τον τριμηνιαίο σχεδιασμό του κάθε Υπουργείου  για την απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται και θα συντονίσουν τις ενέργειες εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού σε κάθε Υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς του.

2. Τρόπος στελέχωσης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε στελέχη του κάθε Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, με σκοπό οι ΟΔΕ να στελεχωθούν με τα πιο ικανά και τα πιο έμπειρα στελέχη. Στις ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να συμμετέχουν στελέχη από όλες τις διευθύνσεις και κυρίως  τις μονάδες πληροφορικής, σχέσεων κράτους-πολίτη,  απλούστευσης διαδικασιών και διοικητικού του κάθε Υπουργείου. Στις ΟΔΕ των Υπουργείων μπορούν να συμμετέχουν επίσης στελέχη από τους εποπτευόμενους φορείς τους οι οποίοι παρέχουν σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή τεχνική υποστήριξη για  υπηρεσίες που προσφέρει  το κάθε Υπουργείο σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Οι ΟΔΕ  λειτουργούν συμπληρωματικά με  τις ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) καθώς και με τα  κομβικά σημεία  επαφής (ΚΟΣΕ (http://www.inspire.okxe.gr/).

Η συμμετοχή στις ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι μη αμειβόμενη. Τα μέλη των ΟΔΕ θα συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ.

2.1 Απαιτούμενες δεξιότητες

Τα στελέχη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να διαθέτουν μία ή πιο πολλές από στις παρακάτω κατηγορίες δεξιοτήτων:

 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ανάλυσης, καταγραφής και ανασχεδιασμού διαδικασιών καθώς και στη διαμόρφωση προδιαγραφών υπηρεσιών
 • Εμπειρία και γνώσεις στη συγγραφή προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στη διαχείριση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχέσεων κράτους πολίτη
 • Εμπειρία και γνώσεις σε νομικά θέματα, με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο συμβάσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών,  γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες όπως java, PHP κλπ, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) αλλά και γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής λογισμικού.
 • Εμπειρία τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης με εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση χρηστών σε εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαβούλευσης

2.2 Αρμοδιότητες

Οι ΟΔΕ  για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,   λειτουργούν οριζόντια στο πλαίσιο του κάθε Υπουργείου. Ρόλος της ΟΔΕ  είναι η εξειδίκευση και η υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.   Η κεντρική ΟΔΕ κάθε Υπουργείου μεριμνά για την εφαρμογή του νόμου και την συγκρότηση των ΟΔΕ στους εποπτευόμενους φορείς του κάθε Υπουργείου. Η ΟΔΕ συνεργάζεται  με τις  καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου  για την επίτευξη των στόχων του οδικού χάρτη. Η ΟΔΕ εισηγείται  στον Υπουργό τον ανασχεδιασμό και συντονίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες  την  απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα η ΟΔΕ μεριμνά για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :

Υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου

 • Συντονίζει την  αξιοποίηση υφιστάμενων: πληροφοριακών συστημάτων, των  δεδομένων τους τα οποία μπορούν να είναι διαθέσιμα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, των υπηρεσιών  και των διαθέσιμων μητρώων
 • Διαμόρφωση τριμηνιαίου κυλιόμενου χρονοδιαγράμματος  για τις υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν
 • Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τη βελτίωση του δικτυακού τόπου σε επίπεδο περιεχομένου και σε λειτουργικό επίπεδο
 • Συμμετοχή και ενημέρωση μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα egov.ypes.gr για τη πορεία του σχεδιασμού και πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα οργανωθούν σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ

Αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων, συστημάτων και υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου

 • Εφαρμογή του νόμου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Υπουργείου και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Συντονισμός της εκπαίδευσης και διάχυση τεχνογνωσίας στο  Υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς  και εξασφάλιση της συνεργασίας  των άμεσα εμπλεκόμενων μονάδων στην εφαρμογή του νόμου
 • Μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειών που απαιτούνται για την συγκρότηση της νέας  Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.
 • Επιβλέπει και υποστηρίζει  την υλοποίηση του νόμου στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η ΟΔΕ του κάθε Υπουργείου συνεργάζεται  με την κεντρική ΟΔΕ του ΥΠΕΣΑΗΔ.

2.3 Οργάνωση σε θεματικές υπο-ομάδες δράσης

Η ΟΔΕ κάθε Υπουργείου  αποτελείται από  τέσσερις  υπο-ομάδες στις οποίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι:

α. Ομάδα διοίκησης και απλούστευσης διαδικασιών : Καταγράφει, σχεδιάζει και απλουστεύει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από ένα σημείο.  Προτείνει διαδικασίες για ηλεκτρονικοποίηση.

β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης,  Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, και Ανάπτυξης Εφαρμογών: Σε συνεργασία με αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου ασχολείται με την παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και προτείνει υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια μέσα καθώς και με την επέκταση/ βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών. Φροντίζει για την προσβασιμότητα στον οικείο δικτυακό τόπο και την έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται από αυτόν καθώς και για τον σχεδιασμό του σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Φροντίζει για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών. Επίσης σε συνεργασία με τους αναδόχους συντονίζει, συμπληρώνει ή αναπτύσσει νέες εφαρμογές με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους από πολίτες και επιχειρήσεις και συντονίζει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των χρηστών.

γ. Ομάδα Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων: Είναι υπεύθυνη για την διοικητική και νομική υποστήριξη του έργου της ΟΔΕ.

δ. Ομάδα Διαχείρισης Έργων: Είναι αρμόδια για τον συντονισμό των έργων και την εξασφάλιση συνεργασίας και συμμετοχής όλων των μελών της ΟΔΕ στο σχεδιασμό, στη σύνταξη εισηγήσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του οδικού χάρτη, στην εκπαίδευση, στη συνεργασία με αναδόχους και επιχειρησιακούς φορείς υλοποίησης έργων κλπ.

Ένα μέλος της ΟΔΕ  θα οριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

2.4 Κεντρική Υποστήριξη των ΟΔΕ

 • Οι ΟΔΕ των Υπουργείων υποστηρίζονται σε συμβουλευτικό επίπεδο από την Ομάδα Σύνταξης του οδικού χάρτη που λειτουργεί στο πλαίσιο της κεντρικής ΟΔΕ του ΥΠΕΣΑΗΔ. Στο πλαίσιο αυτό θα οργανώνονται σε τακτικά διαστήματα συναντήσεις εργασίας.
 • Λειτουργεί ο δικτυακός τόπος egov.ypes.gr ως πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας και υποστηρικτικού  υλικού μεταξύ των μελών των ΟΔΕ .
 • Σχεδιάζονται εξειδικευμένα σεμινάρια στο ΕΚΔΔΑ . Ο πρώτος κύκλος  θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στην υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου
 • Οι ΟΔΕ αξιοποιούν πλατφόρμες και τεχνικά μέσα που θα αναπτύσσονται κεντρικά για όλους τους φορείς.

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Υπουργείου σας συμπληρώνοντας την Αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο http://apps.gov.gr/ode .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  22 Ιουνίου 2011.

 

* Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις που θα συμπληρωθούν θα προωθηθούν σε κάθε Υπουργείο για να αξιοποιηθούν στην συγκρότηση της αντίστοιχης ΟΔΕ.

** Οι υπάλληλοι Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση της πρότυπης μονάδας πληροφορικής του Υπουργείου (http://www.opengov.gr/home/?p=2428) δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν νέα αίτηση.

Σχετικές Αναρτήσεις