Ανακοίνωση σχετικά με τη Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετάταξης στη Γ.Γ.Π.Σ.
Δημοσίευση: 15 Δεκέμβριος, 2011

Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης για τις αιτήσεις μετάταξης στη Γ.Γ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα.

Προεπιλογή

  • Κατάρτιση σειράς αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει αλγορίθμου, ο οποίος θα συνυπολογίζει τα ακαδημαϊκά προσόντα, την τεχνική εμπειρία και τις δεξιότητες των υποψηφίων.
  • Εξέταση των ανωνυμοποιημένων αιτήσεων (κατόπιν αφαίρεσης των προσωπικών στοιχείων) από διμελείς ομάδες με σκοπό την επαλήθευση των χρόνων εργασιακής εμπειρίας και της συνάφειας των σπουδών.
  • Επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων για τις ειδικότητες αναλυτών-προγραμματιστών (τουλάχιστον 32 θέσεις) και λοιπών ειδικοτήτων, και κλήση τους σε συνέντευξη.

Συνέντευξη

Ορισμός τριμελών ομάδων αξιολόγησης της Γ.Γ.Π.Σ. με κλήρωση και προγραμματισμός συνεντεύξεων, με σκοπό:

  • Την επαλήθευση των δηλωθέντων τεχνικών προσόντων και εμπειρίας για τις επιλεγείσες θέσεις. Η ομάδα αξιολόγησης μπορεί να αναθεωρήσει τη βαθμολογία που δόθηκε στο στάδιο της προεπιλογής σε περίπτωση που δεν επαληθεύεται.
  • Την εκτίμηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων στις εξής κατηγορίες: εμπειρία σε κέντρα αριστείας (πολυεθνικές, κορυφαία ΑΕΙ, μεγάλες εταιρίες στο εξωτερικό), αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά.

Τελική Επιλογή

  • Η τελική κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας προεπιλογής όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την επαλήθευση, και της συνέντευξης. Ο βαθμός της συνέντευξης βαρύνει στην τελική κατάταξη κατά 21%.
  • Βάσει της τελικής κατάταξης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων (και επιλαχόντων) οι οποίοι μετατάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Σ.. Ο πίνακας κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους.
Δείτε την Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Σχετικές Αναρτήσεις