Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Ανακοίνωση / Πρόσκληση για την Απόσπαση Υπαλλήλων
Δημοσίευση: 11 Δεκέμβριος, 2012

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά προτεραιότητα, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄), καθώς και από τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, και για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση απόσπασής τους στη Γραμματεία της.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4013/2011.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 1. Έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
 2. Δεκαεπτά (17) θέσεις Νομικών με γνώσεις στο δημόσιο ή/και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
 3. Εννιά (9) θέσεις Οικονομολόγων με γνώσεις στις δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικά ή/και τη λογιστική (άριστη γνώση του γενικού λογιστικού σχεδίου και του δημόσιου λογιστικού σχεδίου, κατάρτιση ισολογισμού, τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή/και οικονομική υπηρεσία).
 4. Τέσσερις (4) θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής με γνώσεις σε software, hardware, δίκτυα, γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και γνώσεις στις δημόσιες συμβάσεις.
 5. Μία (1) θέση Χημικού με γνώσεις στις δημόσιες συμβάσεις.
 6. Δύο (2) θέσεις Στατιστικολόγων με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
 7. Δύο (2) θέσεις Βιολόγων – Βιοχημικών με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
 8. Δύο (2) θέσεις Φαρμακοποιών με γνώση στις δημόσιες συμβάσεις.
 9. Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις σε software, hardware, δίκτυα, δημιουργία ιστοσελίδας, γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
 10. Πέντε (5) θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με γνώση στο γενικό λογιστικό σχέδιο ή/και στο δημόσιο λογιστικό.
 11. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.
 12. Δύο (2) θέσεις ΥΕ Επιμελητών.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση σε μορφή pdf απο τον ιστοχώρο του Προγράμματος Δι@ύγεια.

Σχετικές Αναρτήσεις