Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στην υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με α/α 2 της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής»
Δημοσίευση: 24 Ιανουάριος, 2013

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δημοσίους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Ομάδες Αυτεπιστασίας που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» με α/α 2 της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής», το οποίο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν σε φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς αυτών).

1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η ανάγκη επιτάχυνσης της επίτευξης του στόχου της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων, επέβαλλε την υλοποίηση μίας πράξης, στο πλαίσιο της οποίας θα εντοπιστούν και θα επιλεγούν αποκλειστικά εκείνες οι ρυθμίσεις που επιφέρουν τις σημαντικότερες διοικητικές επιβαρύνσεις στους τομείς πολιτικής: Φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), Ετήσιοι Λογαριασμοί/Εταιρικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Περιβάλλον Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ασφάλεια Τροφίμων, Αλιεία, Φαρμακευτική νομοθεσία, Τουρισμός, Εργασιακό Περιβάλλον/Εργασιακές Σχέσεις¬, Στατιστικές. Το Υποέργο 1 της εν λόγω πράξης ανέλαβε να υλοποιήσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Το Υποέργο 2 «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» της πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Στόχος του Υποέργου 2 είναι η υποστήριξη της εκτέλεσης του Υποέργου 1 της ίδιας Πράξης.
Οι Ομάδες Αυτεπιστασίας καλούνται να στηρίξουν τον ΟΟΣΑ παρέχοντας πληροφορίες για την ακολουθούμενη διοικητική πρακτική, ώστε η μείωση των διοικητικών βαρών να είναι η μέγιστη δυνατή.

Για την υλοποίηση του έργου θα συγκροτηθούν δεκατρείς (13) Ομάδες Αυτεπιστασίας (ΟΑ) αποτελούμενες από 13 Προέδρους και 62 μέλη, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) άτομα. Οι Ομάδες Αυτεπιστασίας συμμετέχουν στη συστηματική καταγραφή των νομοθετικών ρυθμίσεων και της ακολουθητέας διοικητικής πρακτικής, καθώς και σε όλες τις επόμενες φάσεις του έργου μετρήσεων των βαρών μέχρι την πρόταση αναρρύθμισης των εξεταζόμενων τομέων. Η εργασία σε κάθε ομάδα είναι συλλογική και εκτελείται εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις απαιτήσεις του υποέργου. Ο καταμερισμός των εργασιών, ο έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων, η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των μελών κάθε Ομάδας και της ισότιμης συνεισφοράς τους για την παραγωγή εκάστου παραδοτέου, καθώς και η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελούν ευθύνη του προέδρου της ομάδας.
Η χρονική διάρκεια του έργου των Ομάδων Αυτεπιστασίας είναι εννέα (9) μήνες.

Τα παραδοτέα των Ομάδων Αυτεπιστασίας καθορίζονται με την α.π. ΕΥΣΣΕΠ-Β2/39/23-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΩΧ-ΦΚΔ) «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου “Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής” με Α/Α 2 της Πράξης “Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής” με κωδ. ΟΠΣ 376564 του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”».

Τα κριτήρια επιλογής για τα μέλη των Ομάδων ορίζονται ως εξής:
Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τον υπό εξέταση τομέα πολιτικής τριών (3) ετών για τα μέλη και αντίστοιχη πενταετή (5) εμπειρία για τους προέδρους ή αντίστοιχου χρόνου εμπειρία σε έκδοση, κωδικοποίηση και έλεγχο εφαρμογής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, απλούστευση διαδικασιών, μέτρηση διοικητικών βαρών και ανάλυση επιπτώσεων ρυθμίσεων.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν:
• Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
• Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως εκπρόσωπος του φορέα σε συναφείς με το έργο θεματικές ενότητες.
• Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σε συναφή αντικείμενα και εμπειρία σε επεξεργασία δεδομένων – πληροφοριών και αξιοποίηση πηγών.
• Συγγραφικό ή ερευνητικό έργο στους τομείς ενδιαφέροντος.
• Εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ειδικότερα για τους πρόεδρους των ομάδων, πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:
• Η συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση ή/και αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων.
• Η υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης σε φορείς της δημόσιας διοίκησης.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι Ομάδες Αυτεπιστασίας συγκροτούνται με την παρακάτω διαδικασία:
1. Ανάρτηση της πρόσκλησης στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr, της ΕΥΔΔΜ www.epdm.gr και της Ανοικτής Διακυβέρνησης www.opengov.gr
2. Υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής στις ομάδες του Υποέργου 2 (σε μορφή pdf) και του συνημμένου σε αυτήν Τυποποιημένου Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος (σε μορφή word) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eyssep@ydmed.gov.gr, έως και τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013.
3. Αξιολόγηση από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί στο ΥΔιΜΗΔ, η οποία θα προτείνει τους προέδρους και τα μέλη καθεμίας από τις δεκατρείς (13) Ομάδες Αυτεπιστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας τη συσχέτιση των προσόντων κάθε υποψηφίου με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου.
4. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση των δεκατριών (13) Ομάδων Αυτεπιστασίας.
5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση και τον ορισμό των προέδρων και των μελών των δεκατριών (13) Ομάδων Αυτεπιστασίας.
6. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αποζημίωση των προέδρων και των μελών των δεκατριών (13) Ομάδων Αυτεπιστασίας.

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η αποζημίωση των μελών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 400,00€ μηνιαίως για τους προέδρους των Ομάδων Αυτεπιστασίας και στα 300,00€ μηνιαίως για τα μέλη των Ομάδων Αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με την προϋπόθεση της υποβολής όλων των παραδοτέων που περιγράφονται στην απόφαση εκτέλεσης του υποέργου και της παραλαβής τους από την ΕΠΠΕ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Συνημμένα:

•Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής
•Τυποποιημένο βιογραφικό για Πρόεδρο και Μέλος Ομάδας Αυτεπιστασίας του Υποέργου 2 «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής»

Σχετικές Αναρτήσεις