Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο θέσεων Ειδικών Συμβούλων και δύο θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη.
Δημοσίευση: 29 Ιανουάριος, 2013
Καταληκτική Ημερομηνία:

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/2/2013

 

Ο θεσμός του μόνιμου (πενταετούς θητείας) Γενικού Γραμματέα Δημοσίου Εσόδων θεσπίστηκε με το Ν. 4093/2012 για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων εσόδων και η απαλλαγή της από κάθε είδους πολιτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και φορολογικής ισότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, προτίθεται να καλύψει τις θέσεις συμβούλων και συνεργατών του με ανοικτές διαδικασίες.

Όσοι θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις θα γίνουν μέλη μιας ομάδας, η οποία θα υποστηρίζει το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται 6 Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης).

Έργο της ομάδας αποτελεί –υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην οικονομία μας-ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, ώστε να γίνει αποδοτική και παραγωγική, η προώθηση ενός φορολογικού συστήματος που να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και συνέπεια, η προώθηση της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Οι υπό κάλυψη θέσεις αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

– 2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων

– 2 θέσεις Ειδικών Συνεργατών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα, η οποία περιλαμβάνει και περισσότερα στοιχεία για το είδος, τον αριθμό και τον τρόπο κάλυψης των θέσεων.

Για τις θέσεις συμβούλων και συνεργατών (Προεδρικό Διάταγμα 63/2005, Ν. 4093/2012), προϋπόθεση αποτελεί η εξειδίκευση στη Διοίκηση Έργων (Project Management) με εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

– στην ελεγκτική ή το χρηματοπιστωτικό τομέα

– στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

– στον έλεγχο εσωτερικών υποθέσεων

– στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Κριτήρια για την επιλογή (ανάλογα με τη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 55 ΠΔ 63/2005) θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

– Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου καθώς και η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

– Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων

– Η συνάφεια του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο

– Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

– Η πολύ καλή επιτυχία ή επίδοση στην επαγγελματική δραστηριότητα

– Η διεθνής εμπειρία

– Η άριστη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Όσοι επιλεγούν θα αξιολογηθούν μετά από 6 μήνες. Στην συνέχεια, θα αξιολογούνται ετησίως.

Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος:

α) δε διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο,

β) είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα.

γ) δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο ίδιος ή συγγενικά του πρόσωπα σε αντικείμενα συναφή ή σχετιζόμενα με τη φορολογική διοίκηση.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών που διέπει εκείνους που καταλαμβάνουν θέση στο δημόσιο τομέα. Επιπροσθέτως, θα υπόκεινται σε έλεγχο «πόθεν έσχες» και σε επιπλέον ελέγχους της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στεγάζεται, σήμερα, στην Καρ. Σερβίας 10, στο Σύνταγμα.

Οι αποδοχές των θέσεων είναι αντίστοιχες των αμοιβών των στελεχών του δημόσιου τομέα. Το κέρδος των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα είναι κυρίως οι εμπειρίες της συνεργασίας με άτομα με αντίστοιχους στόχους μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς σε δράσεις που αφορούν το σύνολο των πολιτών και που προάγουν το δημόσιο συμφέρον σε μια κρίσιμη δημοσιονομική περίοδο για τη χώρα.

Η προκήρυξη αυτή είναι ανοικτή. Οι αιτήσεις, όμως, που θα υποβληθούν μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2013, θα αξιολογηθούν άμεσα.

Φόρμα Υποβολής

Σχετικές Αναρτήσεις