Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσίευση: 12 Φεβρουάριος, 2013

Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) ως ισχύει.

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:
1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-03-2010) περί αποκέντρωσης, απλοποίησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 130385/01-10-2009 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔΕΠ, σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Την υπ’ αριθμ 53/9-1-2013 (ΦΕΚ Β 40/14-1-2013) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Υγείας για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2α του Ν. 2860/2000 στην ΕΥΤΥΚΑ, η οποία τροποποίησε την με αριθμ. 44222/Γ’ ΚΠΣ 304 (ΦΕΚ Β 13/12-1-2001) προγενέστερη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα για το προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε. θα εφαρμοστεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246/18-12-2012).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
• Επτά (7) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ
• Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ως άνω 4 σχετική ΚΥΑ. Είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.
Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγματα για αίτημα αξιολόγησης, βιογραφικό σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας http://www.ygeia-pronoia.gr, την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.yyka.gov.gr) και την ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος και να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο της ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α, 4ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 21/2/2013 και ώρες 09:00 – 16:00.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Παντελάκη Κυριακή, τηλ.: 2131500820, και στον κ. Λεμπέση Αθανάσιο, τηλ: 2131500801, ώρες 09.00 έως 15.00.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας

Π. Καλλίρης

Συνημμένα:
Α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Β) Πρότυπο Βιογραφικό σημείωμα

Σχετικές Αναρτήσεις