Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις)
Δημοσίευση: 12 Φεβρουάριος, 2013

                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΟ-ΤΥΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΜονάδα:  ΓΤαχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87Ταχ. Κώδικας: 10681, ΑθήναΠληροφορίες:   Ε. ΓκρίμπαΤηλέφωνο: 210- 3307632Τηλεομοιοτυπία (Fax):  210- 3307644      

Αθήνα,   8/2/2013Αριθ.Πρωτ.:ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦVIIIα/43     Προς: Πίνακα Αποδεκτών 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού

             και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις)

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής «ΕΥΣΕΤ» σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

 • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ, εκ των οποίων :Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, Μία (1) θέση ΠΕ                      Νομικών και Μία θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • Μία (1) θέση ΤΕ
 • Μία (1) θέση ΔΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 26329/19.12.2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/2654/30.12.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16843/24.9.2009 (ΦΕΚ Β’/2174/2.10.2009) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2009) και της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). Όσοι επιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην ΕΥΣΕΥΤ με μετακίνηση ή απόσπαση για (4) έτη.

Ειδικότερα, για τις θέσεις των ΠΕ και ΤΕ θα συνεκτιμηθούν:

 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού ή/και κρατικών ενισχύσεων
 • Η γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων.
 • Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας.

Για τη θέση  ΔΕ θα συνεκτιμηθούν:

 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη ομάδων και προϊσταμένων μονάδων.
 • Η ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013 στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΕΥΤ (Θεμιστοκλέους 87, Δ’ όροφος) και ώρες 09.00 – 17.00 σε έντυπη μορφή, ή / και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση e_gkrimpa@mintour.gr.

 • Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (Βιογραφικό Σημείωμα).
 • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η παρούσα πρόσκληση, τα τυποποιημένα έγγραφα του βιογραφικού, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του, διατίθενται από τα γραφεία της ΕΥΣΕΥΤ και βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 3307636 και 210 3307637 και ώρες 09.00  έως 17.00.

Θέτουμε υπόψη των υποψηφίων ότι το καθιερωμένο ωράριο της υπηρεσίας είναι 09.00 – 17.00, αλλά με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο της διαχειριστικής περιόδου και σε δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και τη δημόσια διοίκηση ενδέχεται να απαιτηθεί απασχόληση πέραν αυτού.

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Η Προϊσταμένη της ΕΥΣΕΥΤ 

Μαρία Μακρυνιώτη 

Πίνακας Αποδεκτών:

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα .

 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-Βασιλίσσης Σοφίας 15 106 74

 1. Υπουργείο Οικονομικών – Κ. Σερβίας 10,105 62 Αθήνα
 2. Υπουργείο Εξωτερικών – Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα
 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός
 4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών Δικτύων – Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
 5.  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
 6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
 7. Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα
 8. Υπουργείο Υγείας– Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
 9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αχαρνών 2, 104 32 Αθήνα
 10. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου– Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 Πειραιάς
 11. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
 12. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Μεσογείων 96, 115 27 Αμπελόκηποι
 13. Υπουργείο Τουρισμού Αμαλίας 12 10557
 14.  Υπουργείο Επικρατείας– Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα
 15. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο 54123 Θεσσαλονίκη
 16. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27 10183
 17. Όλες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις
 18. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές                                                                    

 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 

Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση του Τυποποιημένου Βιογραφικού.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν Φύλλο πριν τη συμπλήρωση.

 

 • Στο πλαίσιο να συμπληρωθεί ο τίτλος της Ειδικής Υπηρεσίας, π.χ. «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας»  ή «Αρχή Πληρωμής», κλπ.
 • Στο σημείο 6 – «Τυπική εκπαίδευση» να συμπληρωθεί η ειδικότητα του Πτυχίου (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός) ή το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (π.χ. Διδακτορικό σε Μοριακή Βιολογία). Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναφερθεί το είδος Λυκείου.
 • Στο σημείο 7 – «Επαγγελματική κατάρτιση» να αναφερθούν τα πλέον μακροχρόνια σεμινάρια/ κύκλοι μαθημάτων (διάρκειας 100 ωρών και πλέον), ή από τα βραχυχρόνια τα πιο σημαντικά κατά την κρίση σας.
 • Στο σημείο 8 – «Γνώσεις Ξένων Γλωσσών». Εάν υπάρχουν να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (πτυχία, διπλώματα και λοιπές βεβαιώσεις).
 • Για τη συμπλήρωση του σημείου 9 – «Επαγγελματική εμπειρία»:

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν αναγνωρίζεται άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Η έμμισθη πρακτική άσκηση (stage) προσμετράται ως επαγγελματική εμπειρία.
 • Για κάθε θέση εργασίας συμπληρώνεται διαφορετική σελίδα.

 Διαφορετική θέση εργασίας συνιστά η αλλαγή καθηκόντων από την προηγούμενη θέση (είτε λόγω εξέλιξης, είτε λόγω διαφορετικού αντικειμένου).

Παράδειγμα θέσεων εργασίας που καταλαμβάνει ένας Δημόσιος Υπάλληλος: Ο κος Δημητρίου απασχολείται επί 20 έτη στο Δημόσιο. Ήταν αρχικά υπάλληλος του Τμήματος Α για 2 έτη και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Τμήμα Β, όπου παρέμεινε για άλλα 4 έτη. Κατόπιν, έγινε τμηματάρχης του Τμήματος Β, και μετά από 7 έτη προήχθη σε Διευθυντή της Διεύθυνσης Χ, όπου παραμένει ως σήμερα. Ο υπάλληλος αυτός κατέλαβε 4 θέσεις εργασίας, και για κάθε μία από αυτές θα συμπληρώσει διαφορετική σελίδα στο σημείο 9.

Στο τμήμα Α του πίνακα συμπληρώνεται ο ακριβής τίτλος της θέσης εργασίας, ο εργοδότης και περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας. Εάν η θέση εργασίας είναι / ήταν θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων.

Στο τμήμα Β  του πίνακα συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες διοίκησης που ασκήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα. Συμπληρώνεται δηλαδή εδώ η συμμετοχή του ατόμου σε Ομάδες Έργου ή Εργασίας, στις οποίες είχε ρόλο διοίκησης (συντονιστή, προέδρου κλπ.)

Στο τμήμα Γ του πίνακα  καταγράφονται  τα προγράμματα /έργα /μελέτες /έρευνες με τις οποίες ασχολήθηκε ο δηλών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (εάν υπάρχουν), είτε στα πλαίσια της θέσης εργασίας του είτε και εκ παραλλήλου (εφόσον υπήρχε παράλληλη δραστηριότητα).

 Για τη συμπλήρωση του τμήματος Γ «Τυχόν συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα /έργα /μελέτες /έρευνες»:

 • Στην στήλη «Αντικείμενο Προγράμματος/έργου/μελέτης/έρευνας» συμπληρώνεται το σχετικό αντικείμενο καθώς και τα καθήκοντα / ατομικός ρόλος του δηλούντος.
 • Στην στήλη «Προϋπολογισμός» συμπληρώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος /έργου /μελέτης /έρευνας, εάν υπάρχει. Ειδικά για τις μελέτες και τις κατασκευές των δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων, να συμπληρώνεται σε παρένθεση και το ποσοστό συμμετοχής στις μελέτες ή στις κατασκευές αντίστοιχα, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο ο δηλών συνέβαλε με την εργασία του στην ολοκλήρωση της μελέτης ή της κατασκευής.
 • Στη στήλη Φορέας συμπληρώνεται ο Φορέας που ήταν υπεύθυνος για την ανάθεση και την παρακολούθηση του προγράμματος /έργου /μελέτης/έρευνας.

 Σημειώνεται ότι το τμήμα Γ αφορά και στην ειδική εμπειρία των λογιστών, στελεχών πληροφορικής, γραμματέων, κλπ.

 Στη συνέχεια παρατίθενται δύο παραδείγματα συμπλήρωσης του τμήματος Γ.

 Παράδειγμα 1 (αφορά σε Τεχνική Μελέτη):

Τίτλος Μελέτης                      :      Μελέτη επαρχιακής οδοποιίας Ν. Άρτας

Διάρκεια Μελέτης                  :      6/1997 έως 12/1998

Αντικείμενο προγραμμ./

Έργου/μελέτης/έρευνας        :  Εκπόνηση οριστικής μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης οδικού άξονα από θέση …. έως κόμβο …. Ν.Άρτας. Τα   καθήκοντα μου αφορούσαν στην εκπόνηση τμήματος της μελέτης, στον γενικό συντονισμό, καθώς και στον τελικό έλεγχο σχεδίων και κειμένων.

Προϋπολογισμός Μελέτης    :       30.000.000 δρχ (60%)

Φορέας (ανάθεσης μελέτης) :        Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας

Πηγή Χρηματοδότησης:                ΣΑΝΑ/2

Παράδειγμα 2 (αφορά σε Έργο):

Τίτλος Εργου:                                Δημιουργία Κέντρου Γυναικών Τρικάλων

Διάρκεια Εργου:                            10/1992 έως 7/1994

Αντικείμενο προγραμμ./

Έργου/μελέτης/έρευνας  :              Η οικονομική διαχείριση του Έργου, δηλαδή οι απαραίτητες επαφές και συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο, η σύνταξη των αναγκαίων εγγράφων, η συλλογή των παραστατικών και η αποστολή τους προς την αρμόδια εθνική αρχή

Προϋπολογισμός Εργου:               80.000.000 δρχ

Φορέας:                                         Αναπτυξιακή Τρικάλων

Πηγή Χρηματοδότησης:                Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση – Άξονας NOW

 

 • Στο σημείο 10  “Γνώση-Χρήση Η/Υ”: στη στήλη Ονομασία Εφαρμογής, για επεξεργαστή κειμένου συμπληρώνεται π.χ. Word, για παρακολούθηση έργων συμπληρώνεται π.χ. Primavera, κοκ.
 • Το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του  Νόμου 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:

 1.    Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι πλήρεις και ακριβείς.

 2.    Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι:

i. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

ii. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

iii. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

 3.    Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω όταν μου ζητηθούν τα σχετικά με τα σημεία 6 και 9 του Τυποποιημένου Βιογραφικού Σημειώματος δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις.

 4.    Γνωρίζω ότι ουδέν στοιχείο του φακέλου μου θα μου επιστραφεί.

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

Σχετικές Αναρτήσεις