ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υλοποίηση της δράσης:«Διεργαστηριακή δοκιμή για την αξιολόγηση των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας σε καύσιμα.»
Δημοσίευση: 20 Μάρτιος, 2013

Εξυπηρετώντας το γενικό αντικειμενικό σκοπό του Υπ. Οικονομικών της πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας των καυσίμων , μεταξύ των άλλων δράσεων, συγκροτήθηκε και συστήθηκε με την Υπ. Απόφαση   αρ. πρωτ. Δ6Α1145541ΕΞ2012 – 19.10.2012 Ομάδα Εργασίας  «για τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων».

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της εν λόγω ομάδας εργασίας προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διεξαγωγή διεργαστηριακής δοκιμής για την αξιολόγηση των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας σε καύσιμα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 20 (ημερολογιακές) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  στο e-mail : d28-diefthinsi@gcsl.gr

 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γραπτή επιβεβαίωση από την ως άνω Ομάδα Εργασίας μέσω του e-mail  d28-diefthinsi@gcsl.gr καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή τους .

 

 

Προυποθέσεις συμμετοχής

 

Προκειμένου να συμμετέχουν, οι ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  να  ακολουθήσουν τα παρακάτω συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων του Παραρτήματος που ακολουθεί:

 

–          Σε αυτή τη φάση οι ιχνηθέτες  θα προστίθενται  μόνο στο πετρέλαιο ναυτιλίας.

–          Αναλυτικές  ελάχιστες  τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων με νέας τεχνολογίας ιχνηθέτες  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης.

–          Η παρασκευή των δειγμάτων που θα αναλυθούν θα γίνει με εμβολιασμό κατάλληλων ποσοτήτων ιχνηθετών που θα προσκομισθούν από τον προμηθευτή σε υπόστρωμα πετρέλαιου ναυτιλίας.

–          Στο πετρέλαιο ναυτιλίας θα προστεθούν ιχνηθέτες για ποιοτική ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό τους οι οποίοι δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν ή να καταστραφούν.

–          Ο  εμβολιασμός θα λάβει χώρα στην Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ , λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα δείγματα που θα παρασκευαστούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ανακοίνωσης.

–          Οι ιχνηθέτες θα παραδοθούν στην Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ υπό μορφή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς συνοδευόμενων με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο.

–          Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ, σύμφωνα με την οργανολογία και μεθοδολογία που θα προταθεί από τον προμηθευτή.

–          Ο προμηθευτής θα προσκομίσει Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ τουλάχιστον τρεις (3) φορητές συσκευές  προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές.  Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και άλλου εργαστηρίου του προμηθευτή στις εν λόγω διεργαστηριακές δοκιμές.

–          Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται επιπρόσθετος εργαστηριακός εξοπλισμός, αυτός θα παρασχεθεί (σε όλους τους συμμετέχοντες) από τον προμηθευτή, ώστε να είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός του ιχνηθέτη.

–          Σε αυτές τις διεργαστηριακές δοκιμές θα αξιολογηθούν η ορθότητα και η πιστότητα των προτεινόμενων μεθόδων για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό των ιχνηθετών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5725, ISO 13528, ISO 4259.

 

–          Πιο συγκεκριμένα, θα παρασκευαστούν δείγματα για να ελεχθούν:

 

–          Η ορθότητα (trueness) των μεθόδων και το συστηματικό σφάλμα (bias)

–          Το όριο ανίχνευσης (LOD)  και το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ)

–          Η εκτίμηση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων

–          Η επαναληψιμότητα μεθόδων (Repeatability)

–          Η αναπαραγωγιμότητα μεθόδων (Reproducibility)

–          Η αβεβαιότητα μέτρησης (uncertainty)

–          H εκτίμηση επίδρασης του υποστρώματος στις μετρήσεις

–          Η σταθερότητα των ιχνηθετών σε επιταχυνόμενη γήρανση

–          H δυνατότητα απομάκρυνσης ή/και καταστροφής του ιχνηθέτη ή τυχόν εμφανιζόμενη παρεμπόδιση στην ανίχνευσή του από άλλες ουσίες

–          Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δοκιμών με χρήση φορητού εξοπλισμού έναντι  των εργαστηριακών μεθόδων αναφοράς και του εργαστηριακού εξοπλισμού.

 

–          Το κόστος για την υλοποίηση των εν λόγω διεργαστηριακών δοκιμών (όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 578/Β/13.04.2011 – Διοργάνωση Διεργαστηριακής δοκιμής κατ’ανάθεση), θα βαρύνει τον προμηθευτή. Ειδικότερα πρέπει να υπολογιστούν 4.500 EURΟ για διοργάνωση διεργαστηριακής δοκιμής κατ’ανάθεση και  5.000 EURΟ για ανάπτυξη μεθόδου.

 

–          Σημειώνεται ότι αν απαιτηθούν και άλλες χημικές ουσίες, αναλώσιμα, κτλ ώστε να ελεγχθούν παράμετροι όπως αφαιρεσιμότητα, παρεμπόδιση, σταθερότητα του ιχνηθέτη, κτλ. με το επιπλέον κόστος θα επιβαρυνθεί ο προμηθευτής.

 

–          Η απαίτηση για τη μη αφαιρεσιμότητα του ιχνηθέτη εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αξιολόγησης.

 

–          Αστικές ευθύνες κατά του Δημοσίου καθώς και ποινικές ευθύνες κατά των αρμοδίων κρατικών οργάνων οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της αφαιρεσιμότητας του ιχνηθέτη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

 

–          Η Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ ως αρμόδια για τη  διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών θα παρέχει σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις στο e-mail  exyath@gcsl.gr     – Δ/νση Α. Τσόχα 16 Αθήνα 11521 , Tηλ 210 6479136, 210 6479137, 210 6479138 – Προϊσταμένη Ε ΧΥ Αθηνών:               Δρ. Ευγενία Λαμπή .

 

–          Η  Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ θα ενημερώνει για όλες τις σχετικές ενέργειες την Ομάδα Εργασίας στο e-mail  d28-diefthinsi@gcsl.gr.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

Α. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗ:

1Η κοινοποίηση του μορίου των ιχνηθετών προς την Αρμόδια   Αρχή της χώρας είναι υποχρεωτική.
2Οι ιχνηθέτες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα δεν   χρησιμοποιούνται σε άλλη χώρα.
3Ο ιχνηθέτης θα διατίθεται   από τον προμηθευτή ως καθαρή ουσία (να αναφέρεται η καθαρότητα)  ή ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης (να   αναφέρεται το τυπικό σφάλμα).Ο ιχνηθέτης να παραδίδεται   από τον προμηθευτή έτοιμος προς χρήση (ως καθαρή ουσία ή διάλυμα) χωρίς να   χρειάζεται η αραίωση του διαλύματος, παρασκευή κάποιου μίγματος /   αντιδραστηρίου κλπ.
4Διαθεσιμότητα πιστοποιημένων   υλικών αναφοράς για χρήση σε σχέση με την ανάλυση του προϊόντος.(CRM)
5Η συγκέντρωση του ιχνηθέτη στο πετρέλαιο ναυτιλίας να   είναι της τάξης μεγέθους ppb.Η προτεινόμενη συγκέντρωση του ιχνηθέτη που  θα προστίθεται στο πετρέλαιο ναυτιλίας να   είναι τέτοια ώστε αξιόπιστα (με στάθμη εμπιστοσύνης 95%) να προσδιορίζεται η   ανάμειξη του πετρελαίου ναυτιλίας σε άλλο τύπο πετρελαίου άνευ ιχνηθέτη σε   ποσοστά μεγαλύτερα του 3%.
6Ο ιχνηθέτης να μην περιέχει   μέταλλα
7Να είναι αβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και να είναι   καταχωρημένος στο σύστημα REACH αν απαιτείται.
8Ο ιχνηθέτης είναι συμβατός   με τα άλλα συστατικά των καυσίμων και δεν προκαλεί προβλήματα στους   κινητήρες, (να είναι σύμφωνος με τις συστάσεις και οδηγίες του CIMAC και αποδεκτός από  ΑCEA). Δεν αλλοιώνει τις ιδιότητες των καυσίμων.
9Ο ιχνηθέτης δεν    μπορεί να αφαιρεθεί ή να καταστραφεί με τρόπους οικονομικά   συμφέροντες.
10Το μόριό του ιχνηθέτη είναι   σταθερό στην αποθήκευση και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για την   αποθήκευση, διακίνηση, χρήση και έλεγχο.
11Να διατίθενται αρκετοί   μοναδικοί ιχνηθέτες νέας τεχνολογίας για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό   τους.
12Μπορούν να προσδιορισθούν στα καύσιμα με επικυρωμένες   μεθόδους που έχουν καθορισμένη αβεβαιότητα τόσο σε επιτόπιους ελέγχους με   φορητές συσκευές όσο και στα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια του ΓΧΚ.

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ:

1Διατίθεται αποτελεσματικός και   αξιόπιστος φορητός εξοπλισμός για επιτόπιο προσδιορισμό μη αφαιρέσιμου   ιχνηθέτη .
2Η χρήση της φορητής συσκευής για επιτόπιο προσδιορισμό   μη αφαιρέσιμου ιχνηθέτη, είναι ασφαλής για το χειριστή.
3Η μεθοδολογία και η αρχή   λειτουργίας της φορητής συσκευής γνωστοποιούνται από τον προμηθευτή προς τις   αρμόδιες αρχές του ΓΧΚ.
4Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η   χρησιμοποιούμενη μέθοδος δοκιμής έχει επικυρωθεί κατάλληλα σύμφωνα με το   πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν νομική   ισχύ.  Συγκεκριμένα αναφέρονται   στοιχεία των δυνατοτήτων της μεθόδου όπως: ειδικότητα, γραμμικότητα, περιοχή   συγκεντρώσεων, όριο ανίχνευσης/όριο ποσοτικοποίησης, ακρίβεια,   επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα.
5Απαιτείται μικρή ποσότητα δείγματος για ανάλυση και δεν απαιτείται       προκατεργασία αυτού.
6Η συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι διακριβωμένες από   διαπιστευμένο φορέα στο πεδίο αυτό, ώστε να τεκμηριώνεται η αξιοπιστία των   αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση    τους.
7Η φορητή συσκευή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα   αποτελέσματα των αναλύσεων και μπορεί να τα εξάγει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή   ή άλλη συσκευή.
8Παρέχονται οδηγίες σχετικές με: τον τρόπο χειρισμού της   συσκευής, την προετοιμασία, την περίοδο σταθεροποίησης, καθώς και τη   συντήρησή της, το εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών για την καλή λειτουργία της,   τη βαθμονόμηση με πρότυπα αναφοράς αναγνωρισμένης ιχνηλασιμότητας, το χρόνο   επαναβαθμονόμησης και των κριτηρίων αποδοχής της τρέχουσας βαθμονόμησης.
9Η μέθοδος δεν παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε   συγκεντρώσεις ιχνηθέτη μεγαλύτερες από το όριο ποσοτικοποίησης.
10Να παρέχονται λεπτομέρειες   σχετικά με τις ποσοτικές μεθόδους ώστε να προκύπτει  η δυνατότητα χρήσης τους σε περιπτώσεις   διώξεων κατά τη  νομική  διαδικασία. Τα στοιχεία θα πρέπει να   παρέχονται για να δείξουν ότι οποιαδήποτε ποσοτική μέθοδος έχει επικυρωθεί   κατάλληλα σύμφωνα με το εθνικό –    διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025.Επιπλέον της μεθόδου δοκιμής   που χρησιμοποιείται με την φορητή συσκευή για επιτόπιο έλεγχο, παρέχεται και   Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας, για εφαρμογή στα διαπιστευμένα   εργαστήρια του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των δειγμάτων καυσίμων,   επικυρωμένης μεθόδου προσδιορισμού του ιχνηθέτη, σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025.Να παρέχονται οδηγίες βαθμονόμησης με πρότυπα βαθμονόμησης αναγνωρισμένης   ιχνηλασιμότητας, χρόνος επαναβαθμονόμησης, κριτήρια αποδοχής τρέχουσας   βαθμονόμησης.

 

 

Αθήνα , 20/3/2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. Μαυραγάνης

Σχετικές Αναρτήσεις