Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη κάλυψη των θέσεων των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Δημοσίευση: 5 Ιούνιος, 2013

Καταληκτική Ημερομηνία: 18/6/2013

Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι θέσεις συστάθηκαν με την Υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-107/09.05.2013)

Αποστολή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομικών, παρέχει συμβουλές σε μείζονα θέματα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, ελέγχει την επίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση με το σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους, υποστηρίζει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της με άλλους φορείς και επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριμένους φορολογουμένους.

Σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο  αποτελείται από πέντε μέλη που ορί­ζονται με θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Τρία από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι Έλληνες πολίτες, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και δύο μέλη θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων με σημαντική διεθνή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση δημοσίων εσόδων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, στο Συμβούλιο συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του.

 

Η αποζημίωση των μελών  καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «αμοιβών συλλογικών οργάνων», στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως πλέον των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

 

Το Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον ανά τρίμηνο και είναι προγραμματισμένο να συγκληθεί τουλάχιστον τρεις φορές από τον Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο 2013.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι τη 15η Ιουλίου 2013, θα  οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας τους και η αποζημίωσή τους για την άσκηση των καθηκόντων τους, θα θεσπιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του, η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων, θα εξειδικευθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις και ο τρόπος αναφοράς του Συμβουλίου στον Υπουργό Οικονομικών και θα οριστεί η διοικητική υποστήριξή του.

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών :

1)   Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κατά προτίμηση μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.

2)   Τουλάχιστον 10ετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

3)   Εκτεταμένη εμπειρία σε θέση υψηλόβαθμου στελέχους σε θέματα εκπόνησης, εφαρμογής και  παρακολούθησης στρατηγικών σχεδίων και επιχειρησιακών σχεδιασμών. Τυχόν διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, στη δημόσια διοίκηση, στην διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση έργων, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα θα ληφθούν υπόψη.

4)   Γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της Αγγλικής.

5)   Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υποψηφίων, όπως η ηγετική ικανότητα, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευαισθησία και ο ορθολογισμός.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Ασυμβίβαστα

Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου:

Α) δεν μπορούν να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ο.Τ.Α

Β) δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητα από την οποία να μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων

Γ) δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία, από την οποία να μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων

Δ) πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην εκκρεμούν σε βάρος τους ποινικές διώξεις.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών που διέπει εκείνους που καταλαμβάνουν θέση στο δημόσιο τομέα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα υποβολής υποψηφιότητας και, κατά τη κρίση τους, να συνυποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ή λοιπά στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα τους.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις