ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π. 01/2013
Δημοσίευση: 23 Ιούλιος, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών

Ειδικός Διαχειριστής

Ενεργητικού και Παθητικού πρώην ΕΡΤ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π. 01/2013

 

Ο Ειδικός Διαχειριστής δυνάμει της υπ’ αριθμ ΟΙΚ.04/12.06.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρο 36 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αφορούν στην εφαρμογή του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» (Α’ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005» (Α’ 139).

2. Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β’ 1414/11.6.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. οικ. 03/12.6.2013 (Β’ 1423/12.6.2013) ΟΙΚ.05/19.06.2013 και ΟΙΚ.06/08.07.2013 (Β’1675/08.07.2013 κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών

3. Την υπ’ αριθ. 236/20.6.2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της από 12.6.2013 Αιτήσεως Αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/09.09.1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 234/28.12.2009, τ. Α΄).

6. Την υπ’ αριθ. Δ5Β 1116/27/ΕΞ/22.7.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΒΛ4ΣΗ-ΗΜΣ), με την οποία παρέχεται στον Ειδικό Διαχειριστή η έγκριση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

7. Την αναγκαιότητα συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Σ και του άρθρου 1 ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις,προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄274), ως ισχύει, προς την με αριθ. 263/2013 απόφαση του ΣτΕ (ΕΑ) και ως εκ τούτου της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού αριθμού συνολικώς δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατεπείγουσα ανάγκη της εκ μέρους δημόσιου φορέα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και λειτουργίας διαδικτυακών ιστοτόπων, η οποία (μετάδοση και λειτουργία) διακόπηκε εξαιτίας της καταργήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών εταιριών της, και μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ειδικού Διαχειριστή, ασκούντα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούν α) τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., αρχικώς μέχρι του αριθμού 589 ατόμων (Α΄Φάση).  Η προς πλήρωση θέσης είναι κατά αριθμό κατηγορία και ειδικότητα η κάτωθι:

 

 

Ι. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Ατόμων

Τόπος

Ι.1

 

 

Διοικητικών–Οικονομικών

(α)  Οικονομικές Υπηρεσίες

(β)   Ανθρώπινο Δυναμικό

(γ)   Προμήθειες

  (δ)   Διεθνείς Σχέσεις

  (ε)   Διοικητική Μέριμνα

  (στ) Αρχείο

ΠΕ

 

4

1

1

3

1

1

Αττική

Ι.2

Πληροφορικής

ΠΕ

2

Αττική

Ι.3

Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων

ΠΕ

2

Αττική

Ι.4

Διοικητικών–Οικονομικών

(α)  Οικονομικές Υπηρεσίες

(β)   Ανθρώπινο Δυναμικό

(γ)   Προμήθειες

ΤΕ

 

6

2

3

Αττική

Ι.5

Πληροφορικής

ΤΕ

7

Αττική

Ι.6

Υγειονομικών

ΤΕ

1

Αττική

Ι.7

Διοικητικός-Οικονομικός

ΔΕ

25

2

Αττική

Θεσσαλονίκη

Ι.8

Τηλεφωνητών

ΔΕ

4

Αττική

Ι.9

Αρχειοθετών-Ταξινόμων

ΔΕ

9

Αττική

Ι.10

Υποδοχής και Ελέγχου

ΔΕ

4

Αττική

Ι.11

Οδηγών

ΔΕ

2

Αττική

Ι.12

Εργατών-Βοηθών

ΥΕ

7

Αττική

ΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Ατόμων

Τόπος

ΙΙ.1

 

 

 

Μηχανικών

Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:

(α)  Ηλεκτρολόγοι Μηχ/κοί

 

(β)   Πολιτικοί Μηχανικοί

(γ)   Μηχανολόγοι Μηχανικοί

(δ)   Ηλεκτρονικοί – Τεχνικός Ασφαλείας

(ε) Ηλεκτρονικοί – Τεχνικός Δ/ντής

ΠΕ

 

 

 

32

1

 

1

1

1

 

1

 

 

 

Αττική

Θεσ/νίκη

 

 

Αττική

 

Αττική

 

Αττική

 

 

 

Αττική

ΙΙ.2

Τεχνολόγων Μηχ/κών περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:

(α)  Ηλεκτρονικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β)  Πληροφορικής

ΤΕ

 

 

43

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

 

5

 

 

Αττική

Αλεξ/πολη

Καβάλα

Καστοριά

Θες/νίκη

Κέρκυρα

Κεφαλονιά

Ιωάννινα

Ακαρνανία

Πήλιο

Μυτιλήνη

Ρόδος

Γεράνεια

Τρίπολη

Καλαμάτα

Κρήτη (Χανιά – Ηράκλειο)

Αττική

ΙΙ.3

Τεχνικών

Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:

(α)   Ηλεκτρονικών

(β)   Ηλεκτρολόγων

(γ)   Ψυκτικών

(δ) Τεχνικών–Συντηρη­τών Ιστών

ΔΕ

 

 

 

12

 

9

 

4

 

4

 

 

 

 

 

Αττική

 

Αττική

 

Αττική

 

Αττική

ΙΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Ατόμων

Τόπος

ΙΙΙ.1

Σκηνοθετών

ΠΕ

5

Αττική

ΙΙΙ.2

Διευθυντών Παραγωγής

ΠΕ

12

1

Αττική

Θεσσαλονίκη

ΙΙΙ.3

Μεταφραστών-Υποτιτλιστών –Προσαρμοστών

ΠΕ

2

Αττική

ΙΙΙ.4

Μετεωρολόγων

ΠΕ

2

Αττική

ΙΙΙ.5

Β. Δ/ντών Παραγωγής

ΤΕ

4

2 μήνες

ΙΙΙ.6

Γραφιστών

ΤΕ

6

Αττική

ΙΙΙ.7

Χειριστών Συστημάτων Προγράμματος

–      Γεννήτριας Χαρακτήρων

–      Ροής Προγράμματος

–      Ψηφιοποίησης Περιεχομένου

ΤΕ

 

 

 

6

1

12

2

5

1

 

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

Αττική

Θεσσαλονίκη

Αττική

Θεσσαλονίκη

 

ΙΙΙ.8

Σκηνοθεσίας

Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες

α) Σκηνοθέτες

 

β) Β. Σκηνοθέτες

ΤΕ

 

 

17

1

 

 

5

1

 

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

ΙΙΙ.9

Β. Δ/ντών Παραγωγής

ΤΕ

4

1

Αττική

Θεσσαλονίκη

ΙΙΙ.10

Σκηνογράφων – Ενδυματολόγων

ΤΕ

3

Αττική

ΙΙΙ.11

Φωτογραφίας

Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες

α)  Δ/ντές Φωτογραφίας

 

β)  Εικονολήπτες

 

ΤΕ

 

 

 

5

1

 

 

16

4

1

1

1

1

 

 

 

Αττική

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

Μυτιλήνη

Ιωάννινα

ΙΙΙ.12

Συντονιστών Στούντιο

ΤΕ

6

Αττική

ΙΙΙ.13

Κινηματογραφίας

Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες

(α) Μοντέρ

 

(β) Ηχολήπτες

 

ΤΕ

 

 

 

 

 

20

3

 

 

11

4

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

 

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

Μυτιλήνη

Ιωάννινα

ΙΙΙ.14

Εκφωνητών-Τηλεπαρουσιαστών

ΤΕ

2

 

Αττική

 

ΙΙΙ.15

Επιμελητών Παραγωγής

ΔΕ

2

Αττική

 

ΙΙΙ.16

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής και Μακιγιάζ

ΔΕ

5

Αττική

 

ΙΙΙ.17

Κομμωτών

ΔΕ

3

Αττική

 

ΙΙΙ.18

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου

ΔΕ

5

Αττική

 

 IV. ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Ατόμων

Τόπος

IV.1

(α) Δ/ντή Ειδήσεων – Ενημερωτικών Εκπομπών (Τηλεόραση)

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

2

Αττική

(β) Επικεφαλής πολιτικού ρεπορτάζ (Τηλεόραση)

 

1

Αττική

(γ) Αρχισυντάκτη (Τηλεόραση)

 

6

Αττική

(δ) Παραγωγού – Οπτικοποίησης Θεμάτων (Τηλεόραση)

 

6

Αττική

(ε) Οικονομικού Ρεπορτάζ (Τηλεόραση)

 

4

Αττική

(στ) Αστυνομικού Ρεπορτάζ (Τηλεόραση)

 

4

Αττική

(ζ) Ελεύθερου Ρεπορτάζ (Τηλεόραση)

 

 

 

10

8

1

1

1

1

 

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

Μυτιλήνη

Ιωάννινα

(η) Διαπιστευμένου Πολιτικών Ρεπόρτερ (Τηλεόραση)

 

20

Αττική

(θ) Διεθνούς Ρεπορτάζ (Τηλεόραση)

 

8

Αττική

(ι) Πολιτικού Συντάκτη (Τηλεόραση)

 

8

Αττική

(ια) Συντάκτη Αθλητικού Τμήματος (Τηλεόραση)

 

11

Αττική

(ιβ) Αρχισυντάκτη Αθλητικού Τμήματος (Τηλεόραση)

 

3

Αττική

(ιγ) Δ/ντή Ειδήσεων – Ενημερωτικών Εκπομπών (Ραδιόφωνο)

 

1

Αττική

(ιδ) Αρχισυντάκτη (Ραδιόφωνο)

 

2

Αττική

(ιε) Συντάκτη (Ραδιόφωνο)

 

6

Αττική

(ιστ) Ρεπόρτερ (Ραδιόφωνο)

 

9

Αττική

(ιζ) Παραγωγός (Ραδιόφωνο)

 

10

Αττική

(ιη) Δημ/φος (παρουσιαστής ειδήσεων – ενημερωτικών εκπομπών Τηλεόραση)

 

10

2

Αττική

Θεσ/νικη

(ιθ) Δημ/φος (εκφωνητής ειδήσεων – ενημερωτικών εκπομπών Ραδιόφωνο)

 

7

Αττική

(ιι) Δημ/φος (παρουσιαστής  αθλητικών ειδήσεων – αθλητικών εκπομπών ή/και speakage Τηλεόραση /Ραδιόφωνο)

 

9

2

Αττική

Θεσ/νικη

 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

2. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι να μηv είvαι υπόδικoι για κακoύργημα ή vα μηv έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε oπoια­δήπoτε πoιvή για τέλεση κακoυργή­μα­τoς ή πλημ­μελή­ματoς (ενδεικτικά κλoπής, υπεξαίρεσης κoιvής και στηv υπη­ρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικη­γόρoυ, δωρoδoκίας για vόμιμες και για παρά­νο­μες πράξεις, λιπoταξίας, εγκλή­ματoς περί τo vόμισμα, πλαστoγραφίας, εγκλή­ματoς κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμε­τάλ­λευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκo­vτoς, εμπρη­σμoύ εκ πρoθέσε­ως και παρά­voμης εμπo­ρίας φαρμάκωv). Η παρα­γρα­φή τoυ αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση τωv συvεπειώv δεv καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές. Επιπλέον να μηv έχουν στερηθεί τελεσίδικα τα πoλιτικά τoυς δικαιώματα ως συvέπεια καταδίκης για διάπραξη πoιvικoύ  αδικήμα­τoς.

5. Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Να μηv κατέχουν έμμισθη θέση ή απασχόληση στo Δημόσιo τoμέα καθώς και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

7. Να έχουν προηγούμενη ευδόκιμη υπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση.

8. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Τα απαιτούμενα για κάθε προκηρυσσόμενη θέση προσόντα καθορίζονται ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Ως πρόσθετα προσόντα ορίζονται:

α) για όλες τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως πρόσθετο προσόν  πρόσληψης ορίζεται η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεως δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών δικτύου

β) η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και το επίπεδο γνώσης αυτών αποτελούν συνεκτιμόμενα προσόντα

γ) για τη διαπίστωση των πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 και 28 αντίστοιχα του ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει κάθε φορά

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι ΔΕΝ υποβάλλουν δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακες  γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους και στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Ε΄ της παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που δήλωσε σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

2. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται για την κάλυψη των θέσεων που αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση υποβάλλουν ΠΡΙΝ από την πρόσληψή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:

α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

β. Τον Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

γ. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) βάσεως δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε) υπηρεσιών διαδικτύου.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

ε. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. στ. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος εάν τους τελευταίους είκοσι (24) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.  Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

η. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

θ. Για την απόδειξη ασθενείας, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου.

Δ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο απαιτούμενος σύμφωνα με την παρούσα για κάθε επιμέρους κατηγορία και ειδικότητα.

–          ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

–          ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: 14 μονάδες για την άριστη γνώση, 10 μονάδες για πολύ καλή γνώση, 6 μονάδες για καλή γνώση.

–          ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ α) στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της προκηρυσσομένης θέσης, για διδακτορικό δίπλωμα 80    μονάδες, για μεταπτυχιακό τίτλο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους 40 μονάδες. β) σε γνωστικό αντικείμενο διάφορου αυτού της προκηρυσσόμενης θέσης: για διδακτορικό δίπλωμα 40 μονάδες, για μεταπτυχιακό τίτλο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους 20 μονάδες.

–          ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 10 μονάδες για κάθε τέκνο.

–          ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 6 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για το τρίτο και μετά.

–          ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 10 μονάδες για κάθε περίπτωση.

–          ΥΓΕΙΑ 10 μονάδες σε κάθε πάσχοντα από ανίατη ασθένεια που δεν κωλύει τον υποψήφιο στην εκτέλεση των καθηκόντων που αιτείται.

–          το πρόσθετο προσόν γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα αξιολογείται ως εξής:  α) επεξεργασία κειμένου 2 μονάδες, β) υπολογιστικών φύλλων 2 μονάδες, γ) βάσεως δεδομένων 2 μονάδες, δ) παρουσιάσεων 2 μονάδες και ε) υπηρεσιών δικτύου 2 μονάδες.

 

2. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλεισμένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

3. Ως ειδική κατηγορία ανέργων λογίζονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυθεί λόγω της κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία κατά τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη και δεν είχαν παράλληλη απασχόληση σε άλλο εργοδότη, οι οποίοι λαμβάνουν    200   μονάδες.

4. Για το διορισμό στις θέσεις ειδικοτήτων εκτός Αττικής που αφορούν στους οικείους περιφερειακούς – ραδιοφωνικούς σταθμούς της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. θα συνταχτούν ειδικοί πίνακες από αιτούντες μόνιμους κατοίκους των δήμων, στους οποίους εκτείνεται η εμβέλεια έκαστου εκ των ανωτέρω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α` 114).

Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακες κατά ειδικότητες σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις της παρούσας με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.  Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.minpress.gr

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα συνάψουν με τον Ειδικό Διαχειριστή. των οποίων θα λάβουν γνώση προ της υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικώς και μέχρι την 2α Αυγούστου 2013 και ώρα 14.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση ΑΙΤΗΣΕΩΣ, η οποία είναι διαθέσιμη σε www.minpress.gr. Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της ανακοίνωσης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο ειδικότητας και κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων και κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που στην παρούσα Ανακοίνωση προβλέπεται ότι οι ίδιες θέσεις ανά ειδικότητα μπορούν να καλυφθούν διαζευτικά με τίτλο σπουδών περισσότερων της μίας κατηγοριών.

Το ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης θα πρέπει να σταλεί με e-mail στον λογαριασμό edt.prok2013minfin.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η υποβολή αιτήσεως υποψηφιότητας στην παρούσα ανακοίνωση θα διατηρηθεί και θα ισχύει και σε οιαδήποτε επόμενη (-νες) διαδικασία (-ιες) για την πλήρωση θέσεων μέχρι του συνολικού αριθμού των δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, των οποίων η ανακοίνωση θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και μόλις καταστεί ελεύθερη η χρήση των εγκαταστάσεων των Ραδιομεγάρων Αγ. Παρασκευής (Αθήνα) και Θεσ/νίκης της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013

 

Ο Ειδικός Διαχειριστής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

Βιογραφικό

Σχετικές Αναρτήσεις