ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υλοποίηση της δράσης: «Αξιολόγηση των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας καθώς και των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού αυτών σε καύσιμα.»
Δημοσίευση: 16 Σεπτέμβριος, 2013

Εξυπηρετώντας το γενικό αντικειμενικό σκοπό του Υπ. Οικονομικών της πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας των καυσίμων , μεταξύ των άλλων δράσεων, συγκροτήθηκε και συστήθηκε με την Υπ. Απόφαση   αρ. πρωτ. Δ6Α1145541ΕΞ2012 – 19.10.2012 Ομάδα Εργασίας  «για τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων».

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.   Την αναγκαιότητα συνεργασίας τόσο επί των διαδικασιών των εργαστηριακών ελέγχων, όσο και την έμπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντιστοίχων κρατικών υπηρεσιών, στo πλαίσιo της ανάγκης εύρεσης βέλτιστων ελεγκτικών πρακτικών για τη φορολογική αναμόρφωση στην εμπορία επιδοτούμενων καυσίμων τόσο σε Ιρλανδία όσο και σε Ελλάδα.

 

2. Τη σημασία διάχυσης, ανταλλαγής πληροφοριών-αποτελεσμάτων, γνωστοποίησης προβλημάτων στο θέμα της χρήσης νέων τεχνολογιών μοριακών ιχνηθετών στα υγρά καύσιμα.

 

3.  Τη χρησιμότητα αξιοποίησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας από την έρευνα και τις πειραματικές εργασίες οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει κατά την από κοινού  μεταξύ  Ιρλανδίας – Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετώπιση της προσθήκης ιχνηθετών νέας τεχνολογίας στα υγρά καύσιμα.

 

4.  Τη συμφωνία των Ελληνικών και Ιρλανδικών Αρχών να υπάρχει διατήρηση  ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλη τη διάρκεια των εργαστηριακών ελέγχων καθώς και την εφαρμογή των ίδιων/αντίστοιχων  διαδικασιών για την παραλαβή και την αξιολόγηση των ιχνηθετών.

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της εν λόγω ομάδας εργασίας προβαίνει σε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας καθώς και των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού αυτών σε καύσιμα, αντικαθιστώντας κάθε παλαιότερη πρόσκληση με την παρούσα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή  σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο e-mail : d28-diefthinsi@gcsl.gr , χρησιμοποιώντας το ακόλουθο υπόδειγμα δήλωσης: « Η Εταιρεία ………….    δηλώνουμε  ότι θα συμμετέχουμε στην Αξιολόγηση των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας καθώς και των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού αυτών σε καύσιμα  η οποία διενεργείται από το Υπ. Οικονομικών,  αποδεχόμενοι  ότι συμφωνούμε  και ότι θα ακολουθήσουμε υποχρεωτικά όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων του Παραρτήματος που ακολουθεί».

 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γραπτή επιβεβαίωση από την ως άνω Ομάδα Εργασίας μέσω του e-mail  d28-diefthinsi@gcsl.gr καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχή τους  και θα κληθούν σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή της απάντησης να προσκομίσουν στο ΓΧΚ τον ιχνηθέτη με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του μορίου καθώς και των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού αυτού.

 

Ολα τα δεδομένα και τα στοιχεία που σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θεωρούνται εμπιστευτικά και η διαχείρισή/χρήση τους διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας για το ελληνικό δημόσιο νομοθεσίας. Συγκεκριμένα σχετικά με το θέμα της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ισχύουν οι νόμοι, Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων ν. 3528 άρθρο 26,  τα άρθρα 252 και 253 του Ποινικού Κώδικακαθώς και ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, (27-5-2013 / Δ.ΕΣ.ΥΠ. 1085799 ΕΞ 2013 ) με τους οποίους δεσμεύονται όλοι οι υπάλληλοί του.

 

            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

 

–          Σε αυτή τη φάση οι ιχνηθέτες  θα προστίθενται  στο πετρέλαιο ναυτιλίας πιλοτικά ή/και σε όποιο άλλο τύπο καυσίμου κριθεί αναγκαίο.

–          Αναλυτικές  ελάχιστες  τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων με νέας τεχνολογίας ιχνηθέτες  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης.

–          Η παρασκευή των δειγμάτων που θα αναλυθούν θα γίνει με εμβολιασμό κατάλληλων ποσοτήτων ιχνηθετών που θα προσκομισθούν από τον προμηθευτή σε υπόστρωμα πετρέλαιου ναυτιλίας.

–          Στο πετρέλαιο ναυτιλίας θα προστεθούν ιχνηθέτες για ποιοτική ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό  οι οποίοι δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν ,  να καταστραφούν, να παρεμποδιστούν κ.λ.π.

–          Ο  εμβολιασμός θα λάβει χώρα στην Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ , λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα δείγματα που θα παρασκευαστούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας πρόσκλησης.

–          Οι ιχνηθέτες θα παραδοθούν στην Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ υπό μορφή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς συνοδευόμενων με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο.

–          Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ, σύμφωνα με την οργανολογία και μεθοδολογία που θα προταθεί από τον προμηθευτή.

–          Θα αξιολογηθούν η καταλληλότητα  του μορίου του ιχνηθέτη για τη χρήση που προορίζεται , καθώς και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μεθόδων για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ιχνηθετών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5725, ISO 13528, ISO 4259.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα παρασκευαστούν δείγματα για να ελεχθούν:

 

–          Η ορθότητα (trueness) των μεθόδων και το συστηματικό σφάλμα (bias)

–          Το όριο ανίχνευσης (LOD)  και το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ)

–          Η εκτίμηση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων

–          Η επαναληψιμότητα μεθόδων (Repeatability)

–          Η αναπαραγωγιμότητα μεθόδων (Reproducibility)

–          Η αβεβαιότητα μέτρησης (uncertainty)

–          H εκτίμηση επίδρασης του υποστρώματος στις μετρήσεις

–          Η σταθερότητα των ιχνηθετών σε επιταχυνόμενη γήρανση

–          H δυνατότητα απομάκρυνσης ή/και καταστροφής του ιχνηθέτη ή τυχόν εμφανιζόμενη παρεμπόδιση στην ανίχνευσή του από άλλες ουσίες

–                  Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δοκιμών με χρήση φορητού εξοπλισμού έναντι  των εργαστηριακών μεθόδων αναφοράς και του εργαστηριακού εξοπλισμού.

–          Ο προμηθευτής θα προσκομίσει στην Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ τουλάχιστον τρεις (3) φορητές συσκευές  προκειμένου να πραγματοποιηθούν διεργαστηριακές δοκιμές οι οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  EN  ISO/IEC 17043: 2010.  Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής επι πλέον φορητών συσκευών εγκαταστημένων σε άλλα εργαστήρια.

–                  Σε περίπτωση που απαιτείται επιπρόσθετος εργαστηριακός εξοπλισμός, αυτός θα παρασχεθεί  από τον υπό αξιολόγηση υποψήφιο προμηθευτή, ώστε να είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός του ιχνηθέτη.

 

–          Το κόστος για την υλοποίηση των εν λόγω διεργαστηριακών δοκιμών (όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 578/Β/13.04.2011 – Διοργάνωση Διεργαστηριακής δοκιμής κατ’ανάθεση), θα βαρύνει τον προμηθευτή. Ειδικότερα πρέπει να υπολογιστούν 4.500 EURΟ για διοργάνωση διεργαστηριακής δοκιμής κατ’ανάθεση και  5.000 EURΟ για ανάπτυξη μεθόδου.

 

–          Αν απαιτηθούν και άλλες χημικές ουσίες, αναλώσιμα, κτλ ώστε να ελεγχθούν παράμετροι όπως αφαιρεσιμότητα, παρεμπόδιση, σταθερότητα του ιχνηθέτη, κτλ. με το επιπλέον κόστος θα επιβαρυνθεί ο υπό αξιολόγηση υποψήφιος προμηθευτής.

 

–          Η απαίτηση για τη μη αφαιρεσιμότητα, καταστροφή, παρεμπόδιση του ιχνηθέτη εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αξιολόγησης.

 

–          Αστικές ευθύνες κατά του Δημοσίου καθώς και ποινικές ευθύνες κατά των αρμοδίων κρατικών οργάνων οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της αφαιρεσιμότητας του ιχνηθέτη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

 

–          Η Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ ως αρμόδια για τη  διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών θα παρέχει σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις στο e-mail  exyath@gcsl.gr     – Δ/νση Α. Τσόχα 16 Αθήνα 11521 , Tηλ 210 6479136, 210 6479137, 210 6479138 – Προϊσταμένη Ε ΧΥ Αθηνών:               Δρ. Ευγενία Λαμπή .

 

–          Η  Ε΄ Χ.Υ.Αθηνών του ΓΧΚ θα ενημερώνει για όλες τις σχετικές ενέργειες την Ομάδα Εργασίας στο e-mail  d28-diefthinsi@gcsl.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗ:

1Η  γνωστοποίηση του μορίου του ιχνηθέτη  προς την Αρμόδια Αρχή της χώρας είναι υποχρεωτική. 
2Το μόριο του ιχνηθέτη  που θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα δεν θα χρησιμοποιηθεί  σε άλλη χώρα.
3Ο ιχνηθέτης να διατίθεται από τον υπο αξιολόγηση υποψήφιο προμηθευτή ως καθαρή ουσία (να αναφέρεται η καθαρότητα)  ή ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης σε καθαρό διαλύτη (να αναφέρεται το τυπικό σφάλμα).Ο ιχνηθέτης να παραδίδεται από τον υπο αξιολόγηση υποψήφιο προμηθευτή έτοιμος προς χρήση (ως καθαρή ουσία ή διάλυμα)
4.Η συγκέντρωση του ιχνηθέτη στο πετρέλαιο ναυτιλίας να είναι της τάξης μεγέθους μg/l.Η προτεινόμενη συγκέντρωση του ιχνηθέτη που  θα προστίθεται στο πετρέλαιο ναυτιλίας να είναι τέτοια ώστε αξιόπιστα (με στάθμη εμπιστοσύνης 95%) να προσδιορίζεται η ανάμειξη του πετρελαίου ναυτιλίας σε άλλο τύπο πετρελαίου άνευ ιχνηθέτη σε ποσοστά μεγαλύτερα του 3%. 
5Ο ιχνηθέτης  και τα προϊόντα αντίδρασής του να είναι αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον , να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος   και να είναι καταχωρημένα  στο σύστημα REACH αν απαιτείται.
6Ο ιχνηθέτης να είναι συμβατός με τα άλλα συστατικά των καυσίμων και να μην προκαλεί προβλήματα στους κινητήρες, (να είναι σύμφωνος με τις συστάσεις και οδηγίες του CIMAC και αποδεκτός από  ΑCEA) και να μην αλλοιώνει τις ιδιότητες των καυσίμων.
7Ο ιχνηθέτης να μη  μπορεί να αφαιρεθεί ή να καταστραφεί με τρόπους οικονομικά συμφέροντες. 
8Το μόριό του ιχνηθέτη να είναι σταθερό στην αποθήκευση και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για την αποθήκευση, διακίνηση, χρήση και έλεγχο.
9Να διατίθενται αρκετοί μοναδικοί ιχνηθέτες νέας τεχνολογίας για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό τους.
10Να μπορούν να προσδιορισθούν στα καύσιμα με επικυρωμένες μεθόδους που έχουν καθορισμένη αβεβαιότητα τόσο σε επιτόπιους ελέγχους με φορητές συσκευές όσο και στα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια του ΓΧΚ. 

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ:

1Να διατίθεται αποτελεσματικός και αξιόπιστος φορητός εξοπλισμός για επιτόπιο προσδιορισμό του ιχνηθέτη .
2Η χρήση της φορητής συσκευής να είναι ασφαλής για το χειριστή. 
3Η μεθοδολογία και η αρχή λειτουργίας της φορητής συσκευής να γνωστοποιούνται από τον προμηθευτή προς τις αρμόδιες αρχές του ΓΧΚ.
4Να παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος δοκιμής έχει επικυρωθεί κατάλληλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν νομική ισχύ.  Συγκεκριμένα να αναφέρονται στοιχεία των δυνατοτήτων της μεθόδου όπως: ειδικότητα, γραμμικότητα, περιοχή συγκεντρώσεων, όριο ανίχνευσης/όριο ποσοτικοποίησης, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα. 
5Να απαιτείται μικρή ποσότητα δείγματος για ανάλυση και να μην  απαιτείται       προκατεργασία αυτού.
6Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται  να είναι διακριβωμένες/βαθμονομημένες  από διαπιστευμένο φορέα στο πεδίο αυτό, ώστε να τεκμηριώνεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση  τους. 
7Η φορητή συσκευή να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να μπορεί να τα εξάγει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή. 
8Να παρέχονται οδηγίες σχετικές με: τον τρόπο χειρισμού της συσκευής, την προετοιμασία, την περίοδο σταθεροποίησης, καθώς και τη συντήρησή της, το εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών για την καλή λειτουργία της, τη βαθμονόμηση με πρότυπα αναφοράς αναγνωρισμένης ιχνηλασιμότητας, το χρόνο επαναβαθμονόμησης και των κριτηρίων αποδοχής της τρέχουσας βαθμονόμησης. 
9Η μέθοδος να μη παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε συγκεντρώσεις ιχνηθέτη μεγαλύτερες από το όριο ποσοτικοποίησης. 
10Να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσοτικές μεθόδους ώστε να προκύπτει  η δυνατότητα χρήσης τους σε περιπτώσεις διώξεων κατά τη  νομική  διαδικασία. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται για να δείξουν ότι οποιαδήποτε ποσοτική μέθοδος έχει επικυρωθεί κατάλληλα σύμφωνα με το εθνικό –  διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025.Επιπλέον της μεθόδου δοκιμής που χρησιμοποιείται με την φορητή συσκευή για επιτόπιο έλεγχο, να παρέχεται και Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας, για εφαρμογή στα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΓΧΚ για τον επίσημο έλεγχο των δειγμάτων καυσίμων, επικυρωμένης μεθόδου προσδιορισμού του ιχνηθέτη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/ΙΕC 17025.Να παρέχονται οδηγίες βαθμονόμησης με πρότυπα βαθμονόμησης αναγνωρισμένης ιχνηλασιμότητας, χρόνος επαναβαθμονόμησης, κριτήρια αποδοχής τρέχουσας βαθμονόμησης.

                                                                                                           

                                                                                                            Αθήνα , 

 Ο  Υφυπουργός Οικονομικών

 

     Γεώργιος Μαυραγάνης

Σχετικές Αναρτήσεις