ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσίευση: 30 Δεκέμβριος, 2013
Καταληκτική Ημερομηνία:

Καταληκτική Ημερομηνία: 20/1/2014

ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.  και του Ε.Κ.Λ. της  ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.
4. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/173/34380 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
5. Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ Νο. 11/27.12.13, Θέμα 2ο : Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Διευθυντών και δύο (2) θέσεων Συντονιστών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.
6. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
7. Την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Διευθυντών και δύο (2) θέσεων Συντονιστών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, ως ακολούθως:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

α/α

Διευθυντής / Συντονιστής

Περιγραφή Θέσης

1

Ειδήσεων

Κοινή συλλογή και   επεξεργασία ειδήσεων, ενημερωτικού και αθλητικού περιεχομένου και   δημοσιογραφικών ερευνών για κάθε μέσο μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ (τηλεόραση,   ραδιόφωνο, διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα, διαδραστικές υπηρεσίες, κλπ)  από τους ανταποκριτές εσωτερικού και   εξωτερικού, τους ρεπόρτερ και κάθε είδους εξωτερικούς συντάκτες, τα   ειδησεογραφικά πρακτορεία και εν γένει κάθε ειδησεογραφική πηγή.

2

Τηλεόρασης

Σχεδιασμός,   αξιολόγηση, κοστολόγηση, παραγωγή, σύνθεση, ροή, προμήθεια, εκπομπή και   ποιοτικός έλεγχος των πάσης μορφής και είδους τηλεοπτικών προγραμμάτων   (ειδήσεων, ενημερωτικές  εκπομπές,   εκπομπές ποικίλης ύλης, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, κλπ) σε όλα τα μέσα διάθεσης. Προγράμματα   τηλεοπτικής ενημέρωσης της ομογένειας και των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν   και εργάζονται στην Ελλάδα. Ξενόγλωσσο   τηλεοπτικό πρόγραμμα προς το εξωτερικό.

3

Ραδιοφωνίας

Σχεδιασμός,   αξιολόγηση, κοστολόγηση, παραγωγή, σύνθεση, ροή, προμήθεια,  εκπομπή και ποιοτικός έλεγχος όλων των   ειδών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (ειδήσεων, ενημερωτικές  εκπομπές, εκπομπές ποικίλης ύλης, κλπ) σε κάθε μέσο διάθεσης. Προγράμματα   ραδιοφωνικής ενημέρωσης της ομογένειας και των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν   και εργάζονται στην Ελλάδα. Ξενόγλωσσο   ραδιοφωνικό πρόγραμμα προς το εξωτερικό.

4

Περιφερειακού και   Τοπικού Προγράμματος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Σχεδιασμός,   αξιολόγηση, κοστολόγηση, παραγωγή, σύνθεση, ροή, προμήθεια, εκπομπή και   ποιοτικός έλεγχος  περιφερειακού,   τοπικού προγράμματος για κάθε μέσο μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ. Προγραμματικές συνεργασίες   για παραγωγή περιεχομένου με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της   εκπαίδευσης, συλλογικούς φορείς και μέσω δράσεων πληθοπορισμού που   απευθύνονται σε συλλογικούς φορείς και ενεργούς πολίτες.

5

Λειτουργίας

Τεχνική λειτουργία   και υποστήριξη του συνόλου των υποδομών παραγωγής, ροής, ελέγχου για κάθε   τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Τεχνική υποστήριξη για εσωτερικές   παραγωγές και εξωτερικές μεταδόσεις. Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση   του Δικτύου Εκπομπής, ποιοτικός έλεγχος    της Εκπομπής και εκπόνηση μελετών σχετικών με τη βελτίωση της διανομής   και μετάδοσης σήματος εντός και εκτός Ελλάδας, παροχή όλων των υπηρεσιών   δικτύου εκπομπής  της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ προς   τρίτους, ευθύνη εξασφάλισης πανελλαδικής κάλυψης και μετάδοσης σήματος εκτός   Ελλάδας, διαδραστικός έλεγχος ποιότητας σήματος μέσω δράσεων πληθοπορισμού   και ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών. Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και   περιβάλλοντος χώρου, εποπτεία εκτέλεσης συντηρήσεων και προγραμματισμός,   εισήγηση επίβλεψη και υλοποίηση κάθε είδους οικοδομικών, ηλεκτρολογικών ή   μηχανολογικών εργασιών και έργων.

6

Ανθρώπινου   Δυναμικού

Διαχείριση,   διοικητική παρακολούθηση, εκπαίδευση και εσωτερική αξιολόγηση του συνόλου του   προσωπικού της ΝΕΡΙΤ. Μέριμνα για ασφάλεια, υγιεινή, μετακινήσεις, υποδοχή   και φύλαξη.

7

Οικονομικών   Υπηρεσιών

Έσοδα – έξοδα.   Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού με βάση τα κέντρα κόστους. Λογιστήριο.   Πληρωμές. Ασφαλιστικό. Σχεδιασμός και προγραμματισμός προμηθειών παγίων,   αναλωσίμων, υπηρεσιών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της εταιρίας, έρευνα   αγοράς προμηθευτών, αποθήκευση και διακίνηση όλων των αποθεμάτων και παγίων.

8

Εκμετάλλευσης

 Προώθηση στην ελληνική και διεθνή αγορά των   προϊόντων της εταιρίας, διάθεση & διαχείριση του διαφημιστικού χρόνου των   μέσων της εταιρείας, κοστολόγηση και έκδοση διαφημιστικών παραγγελιών για την   είσπραξη της αξίας των διαφημιστικών μηνυμάτων που πρόκειται να μεταδοθούν   από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.

9

Έρευνας, Ανάπτυξης   & Πληροφορικής

Μελέτη Έρευνα, σχεδιασμός, οργάνωση και   αναπτυξιακές δράσεις της εταιρείας. R&D σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας.   Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και συντονισμός των πληροφοριακών συστημάτων   και εφαρμογών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., εγκατάσταση, τεχνική παρακολούθηση, συντήρηση,   διαχείριση και ποιοτικός έλεγχος των υπολογιστικών υποδομών του δικτύου   πληροφορικής της εταιρίας, συναρμογή παραδοσιακών και νέων μηντιακών   πρακτικών, καλλιέργεια κουλτούρας διάδρασης, διαμοιράσματος και συμπαραγωγής,   σχεδιασμός, εισήγηση πρωτότυπου περιεχομένου το οποίο θα αξιοποιεί νέες   μορφές παραγωγής διαδικτυακού περιεχομένου, κατάρτιση και επικαιροποίηση   αναλυτικής πολιτική χρήσης των Νέων Μέσων από τη ΝΕΡΙΤ σε όλα τα επίπεδα   λειτουργίας της, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών προς αναβάθμιση   της λειτουργίας της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. στο πλαίσιο   της σύγκλησης τεχνολογιών.

10

Μουσικά Σύνολα

(Συντονιστής)

          Προγραμματισμός και οργάνωση   παραγωγών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής και ευρωπαϊκής μουσικής, ο   συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τηλεοπτική ή/και ραδιοφωνική   κάλυψη των παραγωγών αυτών και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την   προβολή του έργου των μουσικών συνόλων.

11

Αρχείο

(Συντονιστής)

           Διάσωση, συντήρηση, ψηφιοποίηση,   τεκμηρίωση ανάδειξη και προώθηση συνολικά του οπτικοαουστικού – φωτογραφικού   και έντυπου αρχειακού υλικού της εταιρείας, αλλά και των προγενέστερων   φορέων, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Αποθήκευση, τεκμηρίωση ανάδειξη και   προώθηση νεοπαραγώμενου οπτικοακουστικού υλικού καθώς και διαχείρισή, διανομή   και διάθεσή του προς τρίτους. Εποπτεία, συντήρηση και έκθεση παλαιού   εξοπλισμού ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Ο Διευθυντής ή ο Συντονιστής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διευθύνει και συντονίζει τις υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται στο χώρο ευθύνης του και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων, οδηγιών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου ΔΣ –  Δ/ντος Συμβούλου.

Β.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης ευθύνης, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος (ενδεικτικά κλοπής, υπεξαίρεσης καινής και στην υπη­ρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, δωροδοκίας για νόμιμες και για παρά­νο­μες πράξεις, λιποταξίας, εγκλήματος περί το νόμισμα, πλαστογραφίας, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμε­τάλ­λευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκοντος, εμπρησμού εκ προθέσεως και παράνομης εμπορίας φαρμάκων). Η παρα­γρα­φή του αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση των συνεπειών δεν καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές. Επιπλέον να μην έχουν στερηθεί τελεσίδικα τα πολιτικά τους δικαιώματα ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού  αδικήματος.

3. Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Γ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτουν επίσημους και αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, κατά προτίμηση με αντικείμενο σπουδών συναφές προς το αντικείμενο της θέσης.

β. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης στο αντικείμενο της θέσης για την οποία αιτούνται, κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών ή/και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Δ.ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Η πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης στο αντικείμενο της θέσης, κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών ή/και διαδικτυακών υπηρεσιών.

2. Η προηγούμενη αποδεδειγμένη ευδόκιμη υπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

3. Η κατοχή μεταπτυχιακού στο αντικείμενο της θέσης.

4. Η κατοχή τίτλου μετεκπαίδευσης και/ή περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης στο αντικείμενο της θέσης.

5. Η εμπειρία στην Διαχείριση Έργων, κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

6. Η εμπειρία στην διαχείριση στόχων (ποσοτικών και ποιοτικών) στο πλαίσιο του ετήσιου πλάνου όσο και του στρατηγικού σχεδιασμού, κατά προτίμηση σε ραδιοτηλεοπτικό ή σε διαδικτυακό οργανισμό.

7. Η γνώση μίας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

8. Οι δεξιότητες πληροφορικής και η εμπειρία απασχόλησης σε μηχανογραφημένο περιβάλλον και σε χειρισμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

9. Η συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση.

10. Οι οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες όπως      π.χ. και η εμπειρία σε διοίκηση προϋπολογισμού (budget) και λογαριασμού κερδο-ζημιών      (Profit and Loss Account) οργανωτικής μονάδας, και/ή      εμπειρία στη διοίκηση ομάδας υφισταμένων.

11. Η συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις και      φορείς στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και εν γένει      αναγνωρισιμότητά τους στους σχετικούς χώρους.

12. Για την αξιολόγηση της γενικότερης      παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο των ΜΜΕ και την επιβεβαίωση της      εγκυρότητας των στοιχείων της αιτήσεως τους θα      συνεκτιμηθούν και όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο (πχ http://www.linkedin.com/, κ.α.)      και στα ενημερωτικά έντυπα.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικώς και μέχρι την 20η Ιανουάριου 2014 και ώρα 24.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση ΑΙΤΗΣΕΩΣ και φόρμας Βιογραφικού Σημειώματος σύμφωνα με το πρότυπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home, στον ιστότοπο . Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούμενα από τεχνικούς συμβούλους.

2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής η Επιτροπή, θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την  εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο της  θέσης στην οποία είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων.

3. Στο δεύτερο στάδιο  της διαδικασίας η Επιτροπή θα καλέσει τους υποψηφίους που έκρινε ως επικρατέστερους σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή.

4. Κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της επιτροπής, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους για την θέση για την οποία έχουν αιτηθεί. Οι ερωτήσεις που θα τεθούν εκ μέρους της επιτροπής προς τους υποψήφιους θα επικεντρωθούν, στις εξής βασικές ενότητες αξιολόγησης:

  • Εκπαιδευτικό υπόβαθρο και συνάφειά του προς το αντικείμενο της θέσης για την οποία αξιολογείται κάθε      υποψήφιος,
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία και  εμπειρία σε αντικείμενο συναφές προς εκείνο της θέσης για την οποία      αξιολογείται κάθε υποψήφιος,
  • Εγχώρια και/ή διεθνής εμπειρία σε  θέσεις διοίκησης και ευθύνης, σε εδραιωμένες επιχειρήσεις και/ή οργανισμούς      που δραστηριοποιούνται σε αναπτυγμένες αγορές Μ.Μ.Ε.
  • Προσωπικές δεξιότητες του      αξιολογούμενου υποψήφιου (ικανότητα ηγεσίας, επικοινωνίας, συναισθηματική      νοημοσύνη, κλπ).

5.  Η Επιτροπή μετά την συνέντευξη θα εισηγηθεί το αποτέλεσμα της κρίσης της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα προχωρήσει στην πρόσληψη & ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Συντονιστών.  

7. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και όλα τα βιογραφικά των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη περίπτωση που κρίνει ότι, κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία και να προχωρήσει στη πλήρωση της θέσης κατά τα νομίμως ισχύοντα.

9. Η επαναξιολόγηση των επιλεγέντων Διευθυντών και Συντονιστών θα γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με σύστημα αξιολόγησης επίτευξης στόχων.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή Αιτήσεων

Σχετικές Αναρτήσεις