ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Α’ ΦΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Δημοσίευση: 15 Ιανουάριος, 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ιντερνέτ Τηλεόρασης, (στο εξής ΝΕΡΙΤ), έχοντας υπόψη :

 

1) Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α 169/26.7.2013) «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

2)Την ΚΥΑ με αριθμ. 12 (ΦΕΚ Β΄ 2308/16.09.2013) «Έγκριση καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.».

3) Τις διατάξεις του ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5) Τη διάταξη του άρθρου 13 (β) του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  και  το αντίστοιχο άρθρο 16 της ως άνω  Οδηγίας

6) Την από 27.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 11, θέμα 3ο) με την οποία εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Προμήθειας Ψηφιακού, Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Προγράμματος.

7) Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμήθειας Ψηφιακού, Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Προγράμματος.

8) Την από 9.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 12, θέμα 2ο ) για την άμεση ανάγκη προμήθειας Προγράμματος και τη  δημοσιοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

9) Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

 

Κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό/δημιουργό που πληροί τους όρους της παρούσας να υποβάλει τις προτάσεις του σχετικά με οποιοδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα είδη τηλεοπτικού προγράμματος, προκειμένου σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής αυτού για λογαριασμό της ΝΕΡΙΤ, ήτοι:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Οι  προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν την παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών με την ακόλουθη θεματολογία ανά  Κωδικό  Τυπολογίας Προγράμματος, ήτοι :

Κωδ 01. Μουσική εκπομπή εβδομαδιαία, ωριαία ή δίωρη, για το ελληνικό τραγούδι που θα αναδεικνύει την ποικιλομορφία και την πλούσια ιστορία του (δημοτικό, ρεμπέτικο,  λαϊκό, έντεχνο κτλ).

Κωδ 02. Μουσική εκπομπή εβδομαδιαία, ωριαία ή δίωρη, που θα απευθύνεται σε νεανικά κοινά για τις διεθνείς τάσεις  και τις διαδρομές της μουσικής, το πάντρεμα των ήχων, τις συναυλίες, τα στέκια , τις νέες μουσικές αναζητήσεις.

Κωδ 03. Εκπομπή μαγειρικής με έμφαση στην ελληνική κουζίνα που θα αναδεικνύει  τον πλούτο εκλεκτών  ελληνικών προϊόντων και την παράδοση της μεσογειακής διατροφής.

Κωδ 04. Εκπομπές Λόγου σειρά εκπομπών, ωριαίων ή ημίωρων, με συνεντεύξεις ανθρώπων από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της  Πολιτικής.

Κωδ 05. Εκπομπή για το βιβλίο, ωριαία ή ημίωρη, για την ελληνική και διεθνή βιβλιοπαραγωγή και τους συγγραφείς.

 Κωδ 06. Εκπομπές Έρευνας- Αρχείου σειρές, ωριαίων ή ημίωρων, εκπομπών επικεντρωμένων σε θέματα ιστορίας, πολιτικής, παιδείας, τέχνης, αθλητισμού κλπ. με δημιουργική χρήση αρχειακού υλικού.

Κωδ 07. Εκπομπή για το παιδί εβδομαδιαία, ωριαία ή ημίωρη, με καλλιτεχνικά δρώμενα, αυτοσχέδια εργαστήρια, διαδραστικές εφαρμογές, κουίζ  κ.ά.

Κωδ 08. Εκπομπή για το διαδίκτυο εβδομαδιαία, ωριαία ή ημίωρη, για την δυναμική του διαδικτύου, τις  τάσεις και τις εφαρμογές του.

Κωδ. 09. Τηλεπαιχνίδι Γνώσεων εβδομαδιαίο, ωριαίο ή ημίωρο.

Κωδ 10. Τηλεπαιχνίδι Γνώσεων καθημερινό, ωριαίο.

Κωδ 11. Σειρά Ντοκιμαντέρ, ωριαίων ή ημίωρων, που ερευνά τη σχέση Ελλάδας- Ευρωπαϊκής  Ένωσης, με αφορμή την ελληνική προεδρία της ΕΕ.

Κωδ 12. Σειρά Ντοκιμαντέρ, ωριαίων ή ημίωρων, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, για την ιστορία της διοργάνωσης, τις πολιτικοκοινωνικές και τις ανθρωπολογικές προεκτάσεις του.

Κωδ 13. Σειρά Ντοκιμαντέρ χρηστικών πληροφοριών και εφαρμογών, ωριαίων ή ημίωρων, με έξυπνες λύσεις για κατασκευές, επιδιορθώσεις, ανακύκλωση υλικών.

Κωδ 14. Σειρά ντοκιμαντέρ, ωριαίων ή ημίωρων, δημοσιογραφικής έρευνας με προσανατολισμό σε  κοινωνικοπολιτικά ζητήματα διεθνούς επικαιρότητας.

Κωδ 15. Σειρά ντοκιμαντέρ για τις Νέες Επιχειρηματικότητες, ωριαίων ή ημίωρων.

Κωδ 16. Σειρά ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ, ωριαίων ή ημίωρων, εντός και εκτός Ελλάδος.

Κωδ 17. Σειρά Πολιτιστικών ντοκιμαντέρ, ωριαίων ή ημίωρων.

Κωδ 18. Κωμική Σειρά καθημερινή, πεντάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη ή ημίωρη.

Κωδ 19. Εκπομπές σύντομης διάρκειας (μονόλεπτα – πεντάλεπτα) με πρωτότυπες ιδέες που θα λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα στο πρόγραμμα.

Κωδ 20. Πολιτιστικό Περιοδικό, ωριαίας ή ημίωρης διάρκειας.

Κωδ 21. Εκπομπές σύντομης διάρκειας (10 -15 λεπτά) για την Υγεία, Οικονομία, Αγορά, Αυτοκίνητο, Οικολογία, Χρηστικές συμβουλές διευκόλυνσης του πολίτη.

Κωδ 22. Εκπομπή για την οδική ασφάλεια. Η Ελλάδα είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις θυμάτων από τροχαία. Η εκπομπή θα φωτίζει τις λύσεις που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση ασφαλέστερων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο και στην ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί / δημιουργοί προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλλουν από 17 έως 27 Ιανουαρίου 2014 την πρόταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο http://www.nerit.gr/  τα εξής :

 

(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο http://www.nerit.gr/proskliseis/p1/,  συμπληρωμένη με  τα στοιχεία  του ενδιαφερόμενου δημιουργού/παραγωγού και τον Κωδικό Τυπολογίας Προγράμματος για το οποίο υποβάλλει πρόταση, η εφαρμογή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 10 πμ έως τις 27 Ιανουαρίου 2014, 10 πμ.

 

Το αρχείο της πρότασης θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά σε μορφή PDF και θα περιλαμβάνει :

(β) Την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας πρόσκλησης.

(γ) Το σενάριο ή περίληψη /περιγραφή της κεντρικής ιδέας (concept), ενδεικτική σκαλέτα μίας εκπομπής, αριθμό & τίτλους επεισοδίων.

(δ) Κατάσταση προτεινόμενων βασικών συντελεστών και δήλωση  ενδιαφέροντος/ δέσμευσης αυτών.

(ε) Οικονομικά στοιχεία της πρότασης, αναλυτικό προϋπολογισμό και αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο.

(στ) Βιογραφικό σημείωμα και εργογραφία των βασικών συντελεστών της παραγωγής (σκηνοθέτη, σεναριογράφου, παραγωγού, ηθοποιών, παρουσιαστή/ών κλπ).

(ζ) Συνοπτικό πλάνο του παραγωγού για τη διάθεση και περαιτέρω ανάρτηση του περιεχομένου της τηλεοπτικής εκπομπής στο Διαδίκτυο (ιστοσελίδα, facebook, twitter), σε κινητές συσκευές, στα Νέα Μέσα κλπ.

(η) Επίσης, η Επιτροπή Προγράμματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ενδεικτικά δείγμα/πιλότο της παραγωγής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

2.2. Το παραδοτέο πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί και να παραδοθεί και σε βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD 1080i, Συμπίεση AVC, INTRA, Σύστημα P2).

 

2.3. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν και να κατατεθούν οι προτάσεις είναι η ελληνική.

 

2.4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά και το αρχείο της πρότασης σε PDF θα περιέχει τα ανωτέρω (2.1(β)-2.3), έως την 27η Ιανουάριου 2014, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.nerit.gr/proskliseis/p01/.

 

2.5. Προτάσεις που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 3

3.1. Όσοι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν προτάσεις προς αξιολόγηση  υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο PDF αρχείο της πρότασής τους και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το ίδιον τον ενδιαφερόμενο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, στην οποία:

 

(α) Βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκομιζομένων από τον υποψήφιο στοιχείων και των στοιχείων του βιογραφικού του σημειώματος.

(β) Δηλώνεται ότι : (αα) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. (ββ) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. (γγ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δδ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. (εε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (στστ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

 

3.2. Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης μίας παραγωγής και πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο εκτελεστής παραγωγός οφείλει να προσκομίσει τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά από τα οποία  θα αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις ως άνω αναφερόμενες στην παράγραφο 3.1(β) υπό στοιχεία (αα) εως (στστ) περιπτώσεις, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και δικαιολογητικό κρίνεται αναγκαίο σε απόδειξη των ανωτέρω.

 

3.3. Το ΔΣ δέχεται ως επαρκή και ικανοποιητική απόδειξη για τις περιπτώσεις (αα), (ββ), (δδ) και (εε) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή και για τις περιπτώσεις (γγ) και (στστ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου για Α.Ε. ή του Διαχειριστή για ΕΠΕ και προσωπικές εταιρείες.
Στις περιπτώσεις αλλοδαπών ενδιαφερομένων, στη χώρα των οποίων δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό (αα), (ββ) και (γγ) στοιχεία της παραγράφου 3.1.(β) του παρόντος άρθρου, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διαδικασία Αξιολόγησης

4.1. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Κοστολογίου, οι οποίες θα εισηγηθούν στην Επιτροπή Προγράμματος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα εντεταλμένα όργανα της εταιρείας θα επιλέξουν τα προγράμματα προς εκτέλεση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος.

 

4.2. Η Επιτροπή Προγράμματος δύναται να καλεί τους ενδιαφερομένους να συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις εντός των ορίων των προαναφερομένων.

 

4.3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής είναι πιθανόν, να προκύψουν ανάγκες για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε προτάσεις που κρίνονται αξιόλογες, οπότε σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, δημιουργούς κλπ) που καλούνται σε ειδικές συναντήσεις γι’ αυτό το σκοπό, μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Τα εντεταλμένα όργανα της εταιρείας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος, έχουν το δικαίωμα να ορίζουν, σε συνεννόηση με τους παραγωγούς, τον τελικό κατάλογο των συντελεστών και την τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού-κοστολογίου των προγραμμάτων που θα επιλεγούν. Επίσης, έχει δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να συνεργάζεται ως προς την σκηνοθετική προσέγγισή τους.

 

4.4. Οι παραγωγοί των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με τη ΝΕΡΙΤ στην οποία θα καθορίζεται αναλυτικά το ακριβές περιεχόμενο της τηλεοπτικής παραγωγής που θα αναλάβει ο συμβαλλόμενος να εκτελέσει, τα παραδοτέα, η διάρκεια και το ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου του, η συνολική αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής του, καθώς και εν γένει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη ΝΕΡΙΤ.

 

4.5. Τα εντεταλμένα όργανα της εταιρείας θα ελέγχουν καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής εάν ο παραγωγός τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του από τη σύμβαση.

 

4.6. Τα εντεταλμένα όργανα της εταιρείας και η Επιτροπή Προγράμματος θα σέβονται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους ενδιαφερόμενους.

 

4.7. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΝΕΡΙΤ για την επέκταση και εμπλουτισμό του Ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου, η ΝΕΡΙΤ θα διαθέσει τις τηλεοπτικές εκπομπές της και το περιεχόμενο αυτών με τον πλέον ανοικτό τρόπο, ιδίως με άδειες Creative Commons καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι/ δημιουργοί θα παραχωρήσουν στη ΝΕΡΙΤ όλες τις απαραίτητες άδειες. Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών μεταξύ των δικαιούχων/δημιουργών και της ΝΕΡΙΤ θα ρυθμιστούν ειδικότερα στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

4.8. Οι δημιουργοί των προτάσεων που δεν θα επιλεγούν  θα  ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 Πληροφορίες -Διευκρινίσεις

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά σε προγράμματα που δύνανται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να προβληθούν την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2014. Θα ακολουθήσει δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπομπές και προγράμματα που θα ολοκληρωθούν και προβληθούν την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014.

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.nerit.gr/, στην Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/f/nerit) και στο http://www.opengov.gr/nerit/.

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΝ διατίθεται σε έντυπη μορφή.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Κουβατσέα Σταυρούλα, τηλ. : 210 6066345, e-mail : vkouvatseahprt.gr από 09:00 έως 17:00.

 

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΝΕΡΙΤ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις