ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.), ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Δημοσίευση: 11 Φεβρουάριος, 2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
(Ε.Ε.Ε.Π.)
Γραμματεία της Επιτροπής
Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17,
10438 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211-10-75141
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 91ης /20.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π
( ΘΕΜΑ 6ο )
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25
έως και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14),
τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του
άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α
253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α 287), και
συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει,
β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013
(Υ.Ο.Δ.Δ. 451),
γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
δ) τη με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με την
οποία εγκρίθηκε, ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.,
ε) τη με αριθμό 64/3/23.07.2013 (Β 1819) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός
Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει μετά τη με αριθμό 70/6/12-09-2013 (Β
2323) απόφαση της Αρχής «Τροποποίηση της με αριθμό 64/3/23.07.2013 (Β 1819)
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης
ΑΔΑ: ΒΙΡΜΙΜΛ-Τ3Β
Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,
στ) το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
έτους 2014 της Ε.Ε.Ε.Π., για την οποία υπάρχει πίστωση,
ζ ) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
η) την από 16/1/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Έγκριση δημόσιας
πρόσκλησης για πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία»,
θ) την συζήτηση που ακολούθησε.
αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δημόσια πρόσκληση και το κείμενο αυτής για την πρόσληψη δικηγόρων
με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, ως εξής:
1. [ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
Η ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
(Ε.Ε.Ε.Π.), προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση πέντε (5) οργανικών θέσεων
δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, κατόπιν
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α 287).
Από τις παραπάνω πέντε (5) θέσεις, οι τρεις (3) θα πληρωθούν από δικηγόρους στον
Άρειο Πάγο, με δέκα (10) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης δικηγορίας, μία (1) από
δικηγόρο στο Εφετείο, με έξι (6) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης δικηγορίας και μία (1)
από δικηγόρο στο Πρωτοδικείο, με τρία (3) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης
δικηγορίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο νομικού
τμήματος πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένο. Η κτήση
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν,
λαμβάνοντας υπόψη το ειδικότερο αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου.
2. Να είναι ενεργά μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
3. Να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους
στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως εξής:
ΑΔΑ: ΒΙΡΜΙΜΛ-Τ3Β
4.1 Οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο
4.1.1 Δύο θέσεις θα καλυφθούν με επιλογή ανάμεσα σε υποψήφιους με εμπειρία σε
θέματα και δικαστικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου και, κατά προτίμηση, και σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.
4.1.2 Μία θέση θα καλυφθεί με επιλογή ανάμεσα σε υποψήφιους με εμπειρία σε
θέματα και δικαστικές υποθέσεις γενικής δικηγορίας.
4.2 Οι δικηγόροι στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο
Οι δύο θέσεις θα καλυφθούν με επιλογή ανάμεσα σε υποψηφίους με εμπειρία σε
θέματα και δικαστικές υποθέσεις γενικής δικηγορίας, κατά προτίμηση δε, σε θέματα
και δικαστικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου.
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν η εμπειρία και η τυχόν
προϋπηρεσία των υποψηφίων σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ε.Ε.Ε.Π., ο
προσδοκώμενος χρόνος παραμονής σε αυτήν και η προσωπικότητα των υποψηφίων.
5. Να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Η γνώση μιας ακόμη ξένης
γλώσσας των κρατών-μελών της ΕΕ. θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.
6. Να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις εφαρμογές γραφείου και το Διαδίκτυο.
7. Να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
Το αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων που θα προσληφθούν συνίσταται,
ενδεικτικά, στην παράσταση και την εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. ενώπιον των
δικαστηρίων, στην κατάρτιση και τον έλεγχο συμβάσεων, σε γνωμοδοτήσεις και στην
παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π.
και την υποστήριξη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της.
Οι όροι της αμοιβής των δικηγόρων που θα προσληφθούν, καθορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία, που αφορά στην απασχόληση δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις
ανεξάρτητες Αρχές.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 7 Μαρτίου
2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 17.00 στο γενικό πρωτόκολλο
της Ε.Ε.Ε.Π. (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, Αθήνα 10438, τηλέφωνο: 211-
ΑΔΑ: ΒΙΡΜΙΜΛ-Τ3Β
10-75000 – πληροφορίες: κ. Ελένη Γληνού) αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Δήμο, από τον οποίο να προκύπτει η κτήση της
Ελληνικής Ιθαγένειας ή της ιθαγένειας ενός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
γ) Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ, καθώς και επικυρωμένο
αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή του διδακτορικού διπλώματος. Για
όσους τίτλους αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο
της πράξης αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
ε) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας.
στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με ημερομηνία
έκδοσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αυτού, δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις
ασυμβιβάστου του Κώδικα περί Δικηγόρων και ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του και δεν λαμβάνει
πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή ότι θα
παραιτηθεί από το άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε
περίπτωση επιλογής του από την Ε.Ε.Ε.Π.
η) Βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή EUROPASS (europass.cedefop.europa.eu) με
συμπληρωμένα τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία. Η εμπειρία στα θέματα και τις
υποθέσεις της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αποδεικνύεται με
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (π.χ. δικόγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων κλπ).
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων, είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Τα έγγραφα που
προσκομίζονται πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, όλα
νόμιμα επικυρωμένα.
Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 34 του ν. 4223/2013.
‘Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι δικηγόροι που θα
επιλεγούν πρέπει να υποβάλουν, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από την
ΑΔΑ: ΒΙΡΜΙΜΛ-Τ3Β
επιτροπή, τα απαραίτητα για τον διορισμό τους δικαιολογητικά. Αν τα δικαιολογητικά
δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας αυτής, χάνεται το δικαίωμα διορισμού.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της πρόσκλησης αυτής.
Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο Opengov.gr
και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr). Περίληψη της
προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.]
2. Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για
την υλοποίηση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά
της 91/20-1-2014 συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε.Π.
(θέμα 6ο ).
Αθήνα, 7/2/2014
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π
Ευγένιος Γιαννακόπουλος
ΑΔΑ: ΒΙΡΜΙΜΛ-Τ3Β

Σχετικές Αναρτήσεις