ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με θέμα «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της εγκατάστασης της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή»
Δημοσίευση: 28 Μάρτιος, 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’169) «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε.»,
2. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
3. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
4. Του Ν. 2859/2000 (ΦEK 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Των από 22/7/2010 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και από 29/9/2010 και με αριθμ. Πρωτ. 20868 με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την
σελ.2
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
6. Του Κανονισμού «Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ), όπως έχει εγκριθεί και ισχύει.
Επίσης, έχοντας υπόψη:
7.Την από 03.10.2013 με αρ. πρωτ. ΑΕΣ 4/3.10.2013 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ με θέμα «Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της»,
8.Την από 22.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε (αρ. πρακτικού 1, θέμα 3ο : «Ανάθεση εξουσίας εκπροσωπήσεως της εταιρίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών»- ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΞΝΛ-7ΒΝ),
9. Την από 19.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 21, θέμα 6ο) περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της εγκατάστασης της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της εγκατάστασης της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δημοπράτησης-Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών και
σελ.3
Υπηρεσιών (ΚΔΑΕΠΥ) της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (ΕΔΑ) που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
Στην περίπτωση των ενώσεων και κοινοπραξιών, κάθε μέλος θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής στην ένωση ή κοινοπραξία τουλάχιστον 30%. Οι ενώσεις προσώπων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι του Διαγωνισμού, υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία για την παροχή της υπηρεσίας. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της ΝΕΡΙΤ, για την παροχή της υπηρεσίας. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές με την ιδιότητα του υποψηφίου, μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας ή/και υπεργολάβου. Η συμμετοχή προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών των υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα συνταχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342 ενώ στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του παρόντος διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ανωτέρω διεύθυνση την 10/4/2014 και ώρα 13.00μ.μ., στον πρώτο όροφο του Β κτηρίου, γραφείο 7.
σελ.4
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν εντός του κυρίως φακέλου δύο ξεχωριστούς κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους, έναν υποφάκελο «δικαιολογητικών συμμετοχής» και έναν υποφάκελο «οικονομικής προσφοράς», μέχρι την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κάθε υποφάκελος κατατίθεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, Οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά που περιέχει δήλωση ότι θα ισχύει για λιγότερο χρόνο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται:
i) Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι υποψήφιοι.
ii) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για :
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2).
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
σελ.5
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (Α’ 305)
2) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1982/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
iii) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών για την απόδειξη των ανωτέρω σε περίπτωση που επιλεγούν ως ανάδοχοι του διαγωνισμού.
Επιπλέον στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1) Πιστοποιητικό ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), εκδόσεως το μέγιστο δέκα (10) ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2) Πιστοποιητικό ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών (φορολογική ενημερότητα), εκδόσεως το μέγιστο δέκα (10) ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
σελ.6
3) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, η οποία έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης για στατική φύλαξη, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ανά γεγονός, με ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά γεγονός τις 80.000,00€.
5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εκδοθείσας από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το Ν. 2518/97.
6) Άδεια Ραδιοδικτύου Α΄ τάξεως για τη νόμιμη χρήση ασυρμάτων.
7) Άδεια στολής εγκεκριμένης από ΓΕΕΘΑ εν ισχύ.
8) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με τους όρους του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού.
9) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει τους εργαζόμενους του υποψηφίου, που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών του παρόντος.
10) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ΚΔΑΕΠΥ, ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, ήτοι 3.000,00€.
Προσοχή: στο συνημμένο Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών περιλαμβάνονται επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος από το διαγωνισμό.
σελ.7
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται (οι αναγκαίες κατά τα ανωτέρω) υπεύθυνες δηλώσεις των διαχειριστών στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.). Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό ένωση προμηθευτών που υποβάλει κοινή προσφορά, υποβάλλονται οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις ξεχωριστά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση, ενώ σε περίπτωση που συμμετέχει συνεταιρισμός υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας προέλευσης.
Οι προσφορές καθώς και οποιοδήποτε έντυπο, εγχειρίδιο, κ.λπ. συνοδεύει αυτές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, ευανάγνωστες, χωρίς διαγραφές, διορθώσεις ή προσθήκες, οι οποίες επιφέρουν αυτοδικαίως την ακυρότητα της προσφοράς. Για να είναι έγκυρη τυχόν προσθήκη ή διόρθωση στην προσφορά, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει τη μονογραφή του προσφέροντα.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει με ποινή αποκλεισμού, εκτός του ποσού της οικονομικής προσφοράς, να περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες:
 Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο, αριθμός που θα πρέπει να μην υπολείπεται του ελάχιστου που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
 Τις ημέρες και ώρες εργασίας τους, που θα πρέπει να μην υπολείπονται των ελάχιστων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές
 Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
 Το αντίστοιχο με το παραπάνω ποσό προϋπολογιζόμενο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
σελ.8
Ο προϋπολογισμός για την υπηρεσία φύλαξης της εγκατάστασης της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) πλέον ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας ανάθεσης προς στον Ανάδοχο. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. του οικονομικού έτους 2014. Η σύμβαση είναι δυνατό να παραταθεί μέχρις εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Σε περίπτωση που παραταθεί η σύμβαση, αντίστοιχα θα παραταθεί και η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 στοιχεία, καθώς επίσης και να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ’ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ καθώς και σε κάθε άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση.
Επίσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει κατά το στάδιο της πληρωμής:
1) Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εργασίας του τεχνικού προσωπικού που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο.
2) Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και περιοδική δήλωση του ΙΚΑ στην οποία θα εμφανίζεται το προσωπικό που απασχολείται με το συγκεκριμένο έργο.
3) Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει την φύλαξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί άμεσα και εγγράφως τους υπεύθυνους της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται.
σελ.9
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει όπως θα καθοριστεί στην σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί προκαταβολή, αυτή θα δίδεται μετά από κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο υποψήφιος Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα της κοινοποίησης σε αυτόν της αναγγελίας ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Η Σύμβαση θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και θα περιγράφει αναλυτικά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στην εν λόγω υπηρεσία.
Τυχών ερωτήματα-διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται μόνο γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση purchasingdepartment@nerit.gr .
Η παρούσα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στη διεύθυνση .
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Ι. Προκοπάκης
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
σελ.10
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
σελ.11
1. Αντικείμενο διαγωνισμού
Η φύλαξη των εγκαταστάσεων επί της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή (Ραδιομέγαρο πρώην ΕΡΤ) θα γίνεται ως ακολούθως:
Α) Κεντρική πύλη εγκατάστασης επί της Λ. Μεσογείων:
Δύο 24ώρες θέσεις φύλαξης σε 8ωρες ομοχειρίες για όλες της ημέρες του κάθε μήνα. Ο ένας από τους δύο φύλακες, κατά τις ώρες αιχμής (16 πρωινές ώρες), θα κατευθύνει τα οχήματα εντός του χώρου της εγκατάστασης για τις ανάγκες ασφαλούς κυκλοφορίας και στάθμευσης, θα αποτρέπει τα διερχόμενα και μη δικαιούμενα εισόδου οχήματα σε περίπτωση που προσπαθούν να εισέλθουν στον χώρο, θα καταγράφει τα στοιχεία κυκλοφορίας και το σκοπό εισόδου του κάθε οχήματος εντός του χώρου, ενώ κατά την 8ωρη βραδινή βάρδια, θα εκτελεί καθήκοντα πεζού περιπόλου περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση που επιλεγεί ως είσοδος στην εγκατάσταση αυτή η ευρισκόμενη επί της οδού Δημητσάνας, τότε δύναται ό ένας εκ των δύο φυλάκων να χρησιμοποιηθεί επικουρικά σε άλλες υπηρεσίες φύλαξης εντός αυτής.
Β) Χώρος υποδοχής στο ισόγειο της εγκατάστασης:
Μία 24ωρη θέση φύλαξης σε 8ωρες ομοχειρίες για όλες τις ημέρες του μήνα στην υποδοχή. Διακρίβωση στοιχείων, καταγραφή επισκεπτών, καρτελάκια εισόδου κλπ. Οι ομοχειρίες στην συγκεκριμένη θέση φύλαξης θα πρέπει να καλυφθούν από γυναίκες φύλακες, οι οποίες απαραίτητα θα έχουν γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
Γ) Χώρος Κεντρικού Ελέγχου (MASTER CONTROL):
σελ.12
Μία 24ωρη φύλαξη σε 8ωρες ομοχειρίες για όλες τις ημέρες του μήνα. Ο φύλακας παρακολουθεί το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, λαμβάνει τα σήματα συναγερμού και επικοινωνεί και με το εξωτερικό φυλάκιο. Ταυτόχρονα, όταν χρειάζεται, συνοδεύει από το χώρο υποδοχής κάποιον επισκέπτη σε όποιο χώρο χρειαστεί εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Τεχνικές Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για την εγκατάσταση επί της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο πλήρως τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές, με ποινή αποκλεισμού:
 Να έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία σε φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων όπου εργάζεται προσωπικό επί 24ώρου βάσεως, με καθημερινή και ολοήμερη λειτουργία. Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής πρέπει να υποβάλει στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής πελατολόγιο, καθώς και αντίστοιχες επιστολές των πελατών ή συμβάσεις ή όποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο είναι πρόσφορο στον υποψήφιο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών κατά 2 (δύο) προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ο κατ’ έτος κύκλος εργασιών (τζίρος) της εταιρίας. Από αυτά τα στοιχεία πρέπει να προκύπτει πως ο κύκλος εργασιών σε τέτοιου είδους υπηρεσίες κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ήταν κατ’ ελάχιστο 120.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό που χρειάζεται το προσωπικό που θα απασχολήσει για το έργο.
 Να ελέγχεται σε καθημερινή βάση από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας η συμπεριφορά, η απόδοση και η τήρηση του ωραρίου των φυλάκων.
σελ.13
 Να διαθέτει ιδιόκτητο Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Το Κέντρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων φύλαξης και σε πραγματικό χρόνο. Για την απόδειξη των παραπάνω θα προσκομιστούν οι εκτυπώσεις μιας εβδομάδας εντός του τελευταίου τετραμήνου, του ιστορικού παρακολούθησης των σημείων φύλαξης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σχετικά με την κατοχή ιδιόκτητου Κέντρου Λήψης Σημάτων.
 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους της εγκατάστασης προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του έργου και να είναι σε θέση να καταρτίσουν την οικονομική τους προσφορά. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΝΕΡΙΤ ΑΕ στο τηλέφωνο 2106092525. Η επίσκεψη θα βεβαιωθεί με έγγραφο της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, το οποίο πρέπει να περιληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
3. Υποχρεώσεις του προσωπικού ασφαλείας και του αναδόχου.
Αυτές είναι οι ακόλουθες:
1. Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων.
2. Κατά τις ώρες εργασίας το προσωπικό υποχρεούται να λαμβάνει τις κατάλληλες θέσεις, ώστε να ελέγχει οπτικά ολόκληρο το χώρο εισόδου.
3. Εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει.
σελ.14
4. Ελέγχει και επιτηρεί μετά το πέρας της εργασίας τα διάφορα συνεργεία (καθαριότητας κλπ) κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτών για τυχόν παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κτιρίου.
5. Έλεγχος λειτουργίας και χρήση σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος πυρασφάλειας.
6. Επίβλεψη του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
7. Συνδρομή στους υπαλλήλους της εταιρίας σε περίπτωση επίθεσης από τρίτα άτομα.
8. Περιοδικός έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων.
9. Έλεγχος και φύλαξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και των αυτοκινήτων που σταθμεύουν έξω από το κτίριο.
10. Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης οι φύλακες ενδιαφέρονται για την αποκατάστασή τους ενημερώνοντας τον αρμόδιο υπάλληλο.
11. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραμονή ατόμων μη εχόντων εργασία ή η ύπαρξη υπόπτων αντικειμένων θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος της αρμόδιας υπηρεσίας.
12. Ανά τακτά διαστήματα οι φύλακες θα ελέγχουν τους χώρους για να διαπιστώσουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτούς κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
13. Ανά τακτά διαστήματα θα επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν, ενεργώντας προληπτικά και
σελ.15
κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζημιάς από πιθανή βλάβη (πυρκαγιάς, διαρροές νερού κλπ).
14. Σε περίπτωση πυρκαγιάς οι φύλακες υποχρεούνται να ειδοποιούν πάραυτα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ ΑΕ και να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά μέσα της εγκατάστσης, τον χειρισμό και τη θέση των οποίων θα έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ καλά.
15. Οι φύλακες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την προκαθορισμένη ώρα, θα φροντίζουν για την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους.
16. Οι φύλακες θα παρακολουθούν, επιλαμβάνονται και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε υπόνοια, ανωμαλία ή ύποπτη κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους.
17. Οι φύλακες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δεν θα ασχολούνται με θέματα άσχετα προς αυτή (συζητήσεις, ανάγνωση εντύπων, μουσική, χρήση οινοπνευματωδών ποτών κα).
18. Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συμβάντων εις διπλούν και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στον υπεύθυνο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.
19. Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/21-8-1997).
σελ.16
20. Επίσης, θα φορούν στολή σε άριστη κατάσταση που θα τους χορηγείται από τον ανάδοχο και θα είναι καθαροί, ευπρεπείς και ευγενείς.
21. Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και θα είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας.
22. Οι φύλακες θα είναι εξοπλισμένοι με ειδικό σύστημα που επιτρέπει την άμεση μετάδοση σήματος κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης.
23. Το προσωπικό του μειοδότη που θα αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ασύρματο επικοινωνίας και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη των εγκαταστάσεων.
24. Ο ανάδοχος θα πρέπει αφενός μεν να διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι φύλακες, αφετέρου δε να έχει τη δυνατότητα να επέμβει με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε τυχόν κάλεσμα των φυλάκων των εγκαταστάσεων για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.
25. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα συντονίζει τις ενέργειές τους και θα ελέγχει τον περιβάλλοντα των εγκαταστάσεων χώρο μέσω εποπτών του καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
26. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων είναι καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος για κλοπή και κάθε είδους δολιοφθορά που ήθελε συμβεί στις εγκαταστάσεις.
σελ.17
27. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων της φύλαξης, εφόσον τα κρίνει ανεπαρκή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
28. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Επίσης είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και οφείλει να αποζημιώσει τη ΝΕΡΙΤ για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας αυτών.
29. Η ΝΕΡΙΤ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων από αυτό.
30. Επίσης, η ΝΕΡΙΤ ΑΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών καθώς και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου.
31. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, τα δώρα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των επικουρικών ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.
32. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
33. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
σελ.18
34. Η ΝΕΡΙΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιό του, ακόμη και χωρίς την επίκληση κάποιου λόγου, ακόμη και κατά το στάδιο μετά την ανακήρυξη του Αναδόχου και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επίσης, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, αζημίως για την ίδια, ενημερώνοντας τον Ανάδοχο 20 μέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 26.3.2014 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 179 Τηλέφωνο : 210-6066000 Email : purchasingdepartmentnerit.gr

Σχετικές Αναρτήσεις