Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ»
Δημοσίευση: 28 Μάιος, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τηλέφωνο : 210 -33.75.165 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
FΑΧ : 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για τις κάτωθι θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
1. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού
2. Φορολογικής Διοίκησης
3. Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
4. Γενικού Χημείου του Κράτους

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με βαθμό Α΄ και Β΄, εφόσον έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι για τις κατωτέρω θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των Π.Δ 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄), καθώς και του Π.Δ 190/1997 (ΦΕΚ 155/Α΄), ως εξής:
I. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού: όλων των κλάδων του ΥΠ.ΟΙΚ.
II. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης: ΠΕ Εφοριακών
III. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.: ΠΕ Τελωνειακών
IV. Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους: ΠΕ Χημικών

Θα συνεκτιμηθούν, ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής τα ακόλουθα προσόντα:
• Χρόνος υπηρέτησης σε θέση ευθύνης.
• Εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανικών μονάδων.
• Σφαιρική αντίληψη και γνώση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
• Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς διαμόρφωσης πολιτικών.
• Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Γενική Διεύθυνση αντικείμενο.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και σύνταξης κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες.
• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης απόδοσης.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιλογής και τοποθέτησης του Προϊσταμένου.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε ποινή ή κατά του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

Οι προϋποθέσεις επιλογής πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ggde.smofadm.gr και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει την 28η Μαΐου 2014 και λήγει την 3η Ιουνίου 2014.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ (www.publicrevenue.gr) και στο ιστότοπο: www.opengov.gr

Ακριβές Αντίγραφο                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                       

                                                            ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυμο:                                        ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Όνομα:                                                    Γενική Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης

                                                                      και Ανθρωπίνου  Δυναμικού

                                                     Δ/νση 2η Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Βαθμός/κατηγορία:                     Τμήμα Γ΄                                                                         

Υπηρεσία που υπηρετεί:      Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. ……………………………..

                                            πρόσκλησης, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση

                                            εκδήλωσης ενδιαφέροντός μου για τις παρακάτω

                                              θέσεις:

Θέση ευθύνης:          ……………………………………………………………………………..

                                        ……………………………………………………………………………..

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

ΘΕΜΑ: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                               Ο/Η αιτ………………..

 

 

 

 

Συνημμένα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Σχετικές Αναρτήσεις