Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου (κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Δ.Σ.).
Δημοσίευση: 12 Ιούνιος, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014

Αριθ. Πρωτ.:
Ταχυδρ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχυδρ. Κώδικας : 106 74 ΑΘΗΝΑ

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου (κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Δ.Σ.).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, που κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 174/1963 (Α΄ 37), όπως ισχύει,

4. Τις διατάξεις του π.δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,

5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.27983/29.11.2012 (Β΄ 3187, ΑΔΑ: Β45ΜΧ-ΡΚΧ) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του», και ιδίως τα άρθρα 11 και 18 αυτού,

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588/4.11.2011 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2541/Β/ 07-11-2011) και την από 02-12-2011 Διόρθωση Σφάλματος (ΦΕΚ 2783/Β/02-12-2011).

8. Την υπ’ αριθμ. 42491/ΕΓΔΕΚΟ/1861/30.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2203) «Καθορισμός Ειδικών Ρυθμίσεων για την Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3965/2011»,

9. Την υπ’ αριθμ. 10071/23-03-2001 (Β΄ 324) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως ισχύει,

10. την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.26579/15.11.2012 (ΥΟΔΔ 525, ΑΔΑ: Β4ΣΗΧ-578) «Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

11. Την Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚΤΠ/οικ.31210/13 (ΥΟΔΔ 583/25-11-2013): Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου Μέλους για το υπόλοιπο της θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

12. Την Αριθμ. ΔΙΟΙΚ Φ.3/1/7842/13 (ΥΟΔΔ126 /26-3-2013): Καθορισμός αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

13. Την υπ’ αριθ. 2303/2.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (Β’ 1632)

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού:

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Δ.Σ., με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. Περιγραφή της θέσης – Καθήκοντα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 3604/2007 και το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρίας (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.27983/29.11.2012 απόφαση).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο, στο άρθρο 18 του  Καταστατικού, όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας ώστε η ΚτΠ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο της, σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις.

Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της Εται­ρείας και όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες, και όσες άλλες του αναθέ­τει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:

α. Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργα­σιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εται­ρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανο­νισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εται­ρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρα­τηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/απολύει το προσωπικό της, προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

γ. Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δρά­σης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

δ. Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, με­ριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.

ε. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.

στ. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

ζ. Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργα­σιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας Ευρώ 117.388 κατά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/ μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως, τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος Ευρώ 117.388, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

η. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε εί­δους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γε­νικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμ­βιβαστικά μέχρι του ποσού των Ευρώ 14.673,5.

θ. Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τρα­πεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε δια­δικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ι. Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβού­λου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβου­λος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρε­ξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα -την έκταση αυτών.

ια. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήμα­τος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία

ιβ. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγό­ρους, που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθη­μάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

Β. Σύμβαση Διαχείρισης

Η Εταιρία, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάπτει σύμβαση διαχεί­ρισης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η οποία καθορίζει τους στόχους της εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμ­βούλου, τη διαδικασία εφαρμογής τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης δι­αχείρισης, τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους σπου­δαίους λόγους καταγγελίας εκ μέρους της εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης, οι οποίοι πάντως πρέπει να συνάπτονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμ­βούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Με τη σύμβαση μπορεί να ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκείνα του στρατηγικού συμβούλου του ΥΔΜΗΔ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Εταιρίας, προκειμένου να επιταχύνεται η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέ­λεση της σύμβασης διαχείρισης, ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολο­γεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με αι­τιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέ­λευση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Γ. Θητεία
Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα διοριστεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τριετή θητεία, κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Αποδοχές
Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΟΙΚ Φ.3/1/7842/13 (ΥΟΔΔ126 /26-3-2013): «Καθορισμός αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.».

Ε. Νόμιμες προϋποθέσεις – Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
α) Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη Δημόσια Διοίκηση, τα Οικονομικά ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

β) Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

γ) Σημαντική διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.                                      .

2. Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

α) Η ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και το απαιτούμενο για τη θέση κύρος και εμπειρία, ώστε ο επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της εταιρείας.

β) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών στρατηγικής,  Διαχείρισης αναγκών- Προτεραιοποίησης-Στοχοθέτησης-       Προγραμματισμού, Διοίκηση  Έργων (project  management), Σχεδιασμού-Ανάπτυξης-Λειτουργίας   Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gov).

γ) Eμπειρία σε διοίκηση οργανωτικών μονάδων ή οργανισμών ή στη διoίκηση ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στη συγκρότηση και το συντονισμό ομάδων έργου και στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων, στη διαχείριση αλλαγών και στη επίλυση συγκρούσεων, οικονομικής διαχείρισης και  κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας, στη διαβούλευση και στη διαπραγμάτευση με προμηθευτές.

δ) Εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και προγραμματικών συμφωνιών, του θεσμικού  πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

ΣΤ. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα:
1. Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα των άρθρων 5 (Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων), 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και 9 (Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους) του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

2. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με την Εταιρία.

3. Αν ο υποψήφιος έχει ιδιότητα υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994,.

Ζ. Διαδικασία επιλογής.

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης https://online.ekdd.gr/applications/

μέχρι και την 20η Ιουνίου 2014.   Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί.

2. Την ευθύνη της αξιολόγησης θα έχει τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που συγκροτείται με την ακόλουθη σύνθεση:

α) Δρυμιώτης Ανδρέας του Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Α.Δ.Κ. 00103002, ως Πρόεδρος
β) Βασίλης Τραπεζάνογλου του Παναγιώτη Α.Δ.Τ. ΑΑ 15446, Σύμβουλος Ψηφιακής Καινοτομίας, ως μέλος
γ) Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΤ Χ 468731), ως μέλος

Σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός ορίζει αναπληρωτή αυτού.

Η Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από Γραμματέα, την υπάλληλο Ζωγράφου Μαρία (ΑΔΤ Χ 000908)  κατηγορίας ΠΕ του ΥΔΜΗΔ. Για τη λειτουργία της ως άνω επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

3. Η Επιτροπή , θα προβεί σε έλεγχο συνδρομής των υπό Ε1 τυπικών προσόντων.  Εν συνεχεία, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων θα προβεί σε προεπιλογή των 6 πλέον κατάλληλων υποψηφίων, τους οποίους θα καλέσει σε συνέντευξη.  Η συνέντευξη αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδρομής των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, και την αξιολόγηση της προσωπικότητας, της επιτελικής προσέγγισης, της ικανότητας επικοινωνίας και της ηγετικής ικανότητας των υποψηφίων.  Το περιεχόμενό της συνέντευξης καταγράφεται ευσύνοπτα σε πρακτικό.

4. Κατόπιν της διαδικασίας της συνέντευξης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο, η Επιτροπή θα κατατάξει τους υποψηφίους σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας, βάσει του συνόλου των προσόντων τους και αφού διενεργήσει έλεγχο δικαιολογητικών, θα προτείνει τους τρεις επικρατέστερους στον Υπουργό.

5. Με απόφαση του Υπουργού ΔΜΗΔ θα επιλεγεί μεταξύ των προτεινόμενων από την Επιτροπή υποψηφίων, το μέλος ΔΣ προς το σκοπό ορισμού του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικές Αναρτήσεις