Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης ειδικού συμβούλου στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη.
Δημοσίευση: 11 Σεπτέμβριος, 2014

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Μανιάτης προτίθεται να καλύψει μια θέση ειδικού συμβούλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55-57 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.5.2005) όπως ισχύει, σε θέματα ενέργειας (πλην υδρογονανθράκων) με ανοικτές διαδικασίες.

Κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν:

– η κατοχή πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου

– η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο,

– η διεθνής εμπειρία και η επαγγελματική δραστηριότητα

– η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών που διέπει όσους καταλαμβάνουν θέση στο δημόσιο τομέα.

Επιπροσθέτως, όποιος ενδιαφερόμενος επιλεγεί τελικώς, θα υπόκειται σε έλεγχο «πόθεν έσχες» από την ανάληψη των καθηκόντων του και για τρία έτη μετά την αποχώρησή του από τη θέση αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr στη Γραμματεία του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secminprv.ypeka.gr υπ’ όψιν της κυρίας Λίλης Καλπακτσόγλου.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Σχετικές Αναρτήσεις