Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών για τον ανασχεδιασμό και την την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Δημοσίευση: 18 Δεκέμβριος, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2014

Κατεβάστε όλη την πρόσκληση εδώ

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ


1. Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να συστήσει Ομάδα Διοίκησης Έργου(ΟΔΕ) με στόχο τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους πολίτες.

Αντικείμενο της ΟΔΕ θα είναι η  εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου (Νόμος Πλαίσιο για την ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνηση) για την ηλεκτρονική και ανοικτή διακυβέρνηση στις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και ο ανασχεδιασμός του  τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου με τους οποίους σχετίζεται.

Στόχος της ΟΔΕ είναι αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με διαφάνεια, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα και η εξοικονόμηση πόρων μέσω του ανασχεδιασμού των διαδικασιών και τη σταδιακή ηλεκτρονικοποίηση και ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΟΔΕ, θα εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο και οδικό χάρτη ο οποίος θα εξειδικεύεται σε τριμηνιαίο σχεδιασμό για την απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε διδασκόμενους, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό και θα συντονίσει την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού στο Πανεπιστήμιο.

2. Τρόπος στελέχωσης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, στο Διδακτικό Προσωπικό στους Προπτυχιακούς και  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, με σκοπό η ΟΔΕ να στελεχωθεί με τα πιο ικανά και τα πιο έμπειρα στελέχη. Στην ΟΔΕ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να συμμετέχουν στελέχη από όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς και εμπειρογνώμονες εκτός πανεπιστημίου που επιθυμούν να συμβάλλουν στην υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής ανοιχτής διακυβέρνησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

./.

-2-

Η ΟΔΕ λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). Ειδικότερα, σε συνεργασία με την ΟΔΕ του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου για τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα. Ο νόμος θέτει την ενεργητική διαφάνεια και την ανοιxτότητα εξορισμού ως τους βασικούς κανόνες για τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, είτε πρόκειται για αυτό της κεντρικής κυβέρνησης, είτε των αυτοδιοικουμένων φορέων όπως το Πανεπιστήμιο

Τα μέλη των ΟΔΕ θα συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης που οργανώνονται στο ΕΚΔΔΑ και στο Πανεπιστήμιο.

2.1 Απαιτούμενες δεξιότητες

Τα στελέχη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να διαθέτουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ανάλυσης, καταγραφής και ανασχεδιασμού διαδικασιών καθώς και στη διαμόρφωση προδιαγραφών υπηρεσιών.
 • Εμπειρία και γνώσεις στη συγγραφή προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στη διαχείριση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχέσεων κράτους πολίτη.
 • Εμπειρία και γνώσεις σε νομικά θέματα, με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο συμβάσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών,  γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες όπως java, PHP κλπ, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου(CMS) αλλά και γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής λογισμικού.
 • Εμπειρία στην παραγωγή και προβολή περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης με εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση χρηστών σε εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εμπειρία σε μεθοδολογίες διαβούλευσης.

2.2 Αρμοδιότητες

Η ΟΔΕ  για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, λειτουργεί υπό  την εποπτεία του Πρύτανη ή Αναπληρωτή Πρύτανη και του Γραμματέα του Ιδρύματος. Ρόλος της ΟΔΕ είναι η εξειδίκευση και η υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η ΟΔΕ συνεργάζεται  με τις  καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την επίτευξη των στόχων του οδικού χάρτη. Η ΟΔΕ εισηγείται τον ανασχεδιασμό υπηρεσιών και διαδικασιών ενώ παράλληλα συντονίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες  την  απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα η ΟΔΕ μεριμνά για την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών :

 1. Υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου
 • Συντονίζει την αξιοποίηση υφιστάμενων: πληροφοριακών συστημάτων, των  δεδομένων τους και των διαθέσιμων μητρώων
 • Διαμόρφωση τριμηνιαίου κυλιόμενου χρονοδιαγράμματος για τις υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν
 • Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τη βελτίωση του δικτυακού τόπου σε επίπεδο περιεχομένου και σε λειτουργικό επίπεδο

./.

-3-

 • Συμμετοχή και ενημέρωση μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.pdm.gov.gr για τη πορεία του σχεδιασμού και πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια

2. Αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων του Πανεπιστημίου.

 • Καταγραφή του υφιστάμενων υποδομών και εκτίμηση των αναγκών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΠΑ,
 • Εφαρμογή του νόμου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του ΕΚΠΑ και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς,
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
 • Συντονισμός της εκπαίδευσης και διάχυση τεχνογνωσίας στο ΕΚΠΑ και στους εποπτευόμενους φορείς  και εξασφάλιση της συνεργασίας  των άμεσα εμπλεκόμενων μονάδων στην εφαρμογή του νόμου,
 • Μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειών που απαιτούνται για την συγκρότηση της νέας  Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΠΑ.
 • Επιβλέπει και υποστηρίζει την υλοποίηση του νόμου στους εποπτευόμενους του ΕΚΠΑ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η ΟΔΕ συνεργάζεται στα θέματα που απαιτείται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κεντρική ΟΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης( http://www.ydmed.gov.gr/).

2.3 Οργάνωση σε θεματικές υπο-ομάδες δράσης

Η ΟΔΕ αποτελείται από  τέσσερις υπο-ομάδες στις οποίες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι:

α. Ομάδα διοίκησης και απλούστευσης διαδικασιών: Καταγράφει, σχεδιάζει και απλουστεύει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από ένα σημείο.  Προτείνει διαδικασίες για ηλεκτρονικοποίηση.

β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών: Σε συνεργασία με αρμόδιες μονάδες του Πανεπιστημίου συντονίζει την παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και προτείνει υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια μέσα καθώς και με την επέκταση/ βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών. Σε συνεργασία με με τις αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζει για την προσβασιμότητα όλων των δικτυακών τόπων του Πανεπιστημίου και την έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται από αυτούς καθώς και για τον σχεδιασμό τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις κατευθύνσεις του ιδρύματος. Φροντίζει για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών. Επίσης σε συνεργασία με τους αναδόχους συντονίζει, προτείνει συμπληρώσεις σε εφαρμογές με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους από τους χρήστες και συντονίζει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη όλων των χρηστών.

γ. Ομάδα Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων: Είναι υπεύθυνη για την διοικητική και νομική υποστήριξη του έργου της ΟΔΕ.

δ. Ομάδα Διαχείρισης Έργων: Είναι αρμόδια για τον συντονισμό των έργων και την εξασφάλιση συνεργασίας και συμμετοχής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του ιδρύματος στο σχεδιασμό, στη σύνταξη εισηγήσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του οδικού χάρτη, στην εκπαίδευση, στη συνεργασία με αναδόχους και επιχειρησιακούς φορείς υλοποίησης έργων κλπ.

Ένα μέλος της ΟΔΕ  θα οριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

./. 

-4-

Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.   Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

2.4 Κεντρική Υποστήριξη της ΟΔΕ

 • Η ΟΔΕ υποστηρίζεται απο τις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Στο πλαίσιο αυτό θα οργανώνονται σε τακτικά διαστήματα συναντήσεις εργασίας.
 • Ο δικτυακός τόπος opengov.uoa.gr θα λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας και υποστηρικτικού υλικού μεταξύ των μελών της ΟΔΕ, των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και των χρηστών που ωφελούνται από τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο πρώτος κύκλος θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στην υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου.
 • Η ΟΔΕ θα αξιοποιεί πλατφόρμες και τεχνικά μέσα που θα αναπτύσσονται κεντρικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για συμμετοχή στην ΟΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών από  την 17η/12/2014 έως και την 31η/12/2014 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, το βιογραφικό που θα υποβληθεί με την ΑΙΤΗΣΗ προτείνεται να έχει συνταχθεί στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose.

 Ο Πρύτανης

Καθηγητής  Θεόδωρος  Π.  Φορτσάκης

Κατεβάστε όλη την πρόσκληση εδώ

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις