Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.” με το διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε.”
Δημοσίευση: 22 Δεκέμβριος, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ημερομηνία Λήξης:  2  Φεβρουαρίου 2015

Επιστολή Προέδρου ΔΣ

Επιστολή Προέδρου Δ.Σ. ΔΑΕΜ Α.Ε.

Κατεβάστε όλη την πρόσκληση από εδώ

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

 

Η ανώνυμη εταιρεία “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε” απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας. Η παρούσα ανοιχτή, δημόσια πρόσκληση στοχεύει στην κάλυψη της θέσης με τα εχέγγυα της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας και εκφράζει την αντίληψη του Δήμου Αθηναίων για ανοικτές και  διαφανείς διαδικασίες.

 

Α. Περιγραφή της θέσης – Καθήκοντα.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, έχει θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του Καταστατικού, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, και έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας ώστε η ΔΑΕΜ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο της.

 

Β. Θητεία

 

Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα διοριστεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με δυνατότητα ανανέωσης, μετά από αξιολόγηση.

 

Γ. Αποδοχές

 

Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου προσδιορίζονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αναλόγως προσόντων και με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς.

 

Δ. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 

1. Να έχουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι προσόντα:

 

α) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, σε αντικείμενο σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη Δημόσια Διοίκηση, τα Οικονομικά ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα μεταπτυχιακοί τίτλοι ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα.

 

β) Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

γ) Σημαντική  επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, ανάλογη του τίτλου σπουδών τους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΔΑΕΜ, και το πλαίσιο λειτουργίας της. Απαραίτητη  η σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.

 

2. Να έχουν άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

 

α) Η ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και το απαιτούμενο για τη θέση κύρος και εμπειρία, ώστε ο επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της εταιρείας.

 

β) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών στρατηγικής,  Διαχείρισης αναγκών- Προτεραιοποίησης-Στοχοθέτησης-   Προγραμματισμού, Διοίκηση  Έργων (project  management), Σχεδιασμού-Ανάπτυξης-Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gov).

 

γ) Eμπειρία σε διοίκηση οργανωτικών μονάδων ή οργανισμών ή στη διoίκηση ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στη συγκρότηση και το συντονισμό ομάδων έργου και στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων, στη διαχείριση αλλαγών και στη επίλυση συγκρούσεων, οικονομικής διαχείρισης και  κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας, στη διαβούλευση και στη διαπραγμάτευση με προμηθευτές.

 

δ) Εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και προγραμματικών συμφωνιών, του θεσμικού  πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 

ΣΤ. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα:
1. Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.

 

Ζ. Διαδικασία επιλογής.

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, στην διεύθυνση https://online.ekdd.gr/applications/ , ακολουθώντας την προτεινόμενη δομή. Στην ίδια διεύθυνση πρέπει να επισυνάψουν, σε ηλεκτρονική μορφή,  αναλυτικό  βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά τίτλων σπουδών, κάθε απαραίτητο στοιχείο για την τεκμηρίωση της εμπειρίας και των λοιπών προσόντων  καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όλων των παραπάνω (σαρωμένα αρχεία).

 

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται  από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Η επιτροπή μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων των αιτήσεων και τον έλεγχο των τυπικών προσόντων θα καλέσει σε δημόσια συνέντευξη τους  κατά την κρίση της επαρκέστερους υποψηφίους. Η  δημόσια συνέντευξη αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδρομής των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, και την αξιολόγηση της προσωπικότητας, της επιτελικής προσέγγισης, της ικανότητας επικοινωνίας και της ηγετικής ικανότητας των υποψηφίων.  Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες, θα καταρτίσει αιτιολογημένο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Η σειρά κατάταξης δεν δεσμεύει την επιλέγουσα αρχή.

 

3. Με εισήγηση του Δημάρχου, θα επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το μέλος ΔΣ προς το σκοπό ορισμού του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

Επιστολή Προέδρου Δ.Σ. ΔΑΕΜ Α.Ε.

 

Κατεβάστε όλη την πρόσκληση από εδώ

 

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις