Ανακοίνωση Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο της ΚτΠ Α.Ε.: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ»
Δημοσίευση: 11 Μάιος, 2015

Ανακοινώθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το παρακάτω έργο της ΚτΠ Α.Ε.: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ» στον ιστότοπο της ΚτΠ ΑΕ και ειδικότερα στην θέση http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1607:2015-05-08-17-20-00&catid=6:latest-news&Itemid=18 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΚοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ»
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΚοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV: 72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΠρόχειρος Διαγωνισμός  με κριτήριο ανάθεσης τη Χαμηλότερη Τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟ προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ, € 73.185,οο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 59.500,00 – ΦΠΑ : € 13.685)        
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥΤο Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό 2013ΣΕ21580005
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥΠέντε  (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ08/05/2015
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ21/05/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ03/06/2015,  ώρα: 11:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗ έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ03/06/2015,  ώρα: 11:00
Σχετικές Αναρτήσεις