Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου και δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Δημοσίευση: 16 Οκτώβριος, 2015
Καταληκτική Ημερομηνία:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/10/2015 ώρα 14:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου και δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28), όπως ισχύουν και έχουν κωδικοποιηθεί με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

Οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένης επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Γραμματείας, και ιδιαίτερα στους τομείς του δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και των οικονομικών ή δημοσίων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς λαμβάνεται επιπλέον υπ’ όψιν.

Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:

α) πτυχίο νομικών ή οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) μεταπτυχιακό ή/ και διδακτορικό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γνωστικά αντικείμενα,

γ) επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και

δ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των θέσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από σήμερα έως 25/10/2015 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

Μιχαήλ Η. Καλογήρου

Σχετικές Αναρτήσεις