Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρουτης Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Δημοσίευση: 17 Δεκέμβριος, 2015
Καταληκτική Ημερομηνία:

Για να υποβάλετε την αίτηση πατήστε εδώ. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει από 18/12/2015 και ώρα 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου  της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις των άρθρων 6-9 και 11 του Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄82), όπως ισχύουν.
  2. το π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων….» (ΦΕΚ Α’ 114)
  3. το π.δ. 73/2015 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α΄116)
  4. την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της  Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με έδρα την Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου https://online.ekdd.gr/applications

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/12/2015έως και  07/01/2016 (ώρα 17:00).

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και δεν θα φέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δεν θα εξετάζονται.

Προσόντα Επιλογής του Προέδρου

Ως Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4070/2012, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στις θετικές επιστήμες, στην οικονομική επιστήμη ή νομική, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Διαδικασία Επιλογής

Ο Υπουργός θα εξετάσει όλες τις υποψηφιότητες και θα εισηγηθεί τον υποψήφιο που προκρίνει καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, ύστερα και από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιλέγει και διορίζει τον Πρόεδρο.

Θητεία

Η θητεία του Πρόεδρου της Ε.Ε.Τ.Τ είναι τετραετής. Κατά την διάρκεια της θητείας του, ο Πρόεδρος υπηρετεί με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται να ασκεί καμία επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν είναι μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α` 195), όπως ισχύει.

Κωλύματα Διορισμού

Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο, εάν:

α) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή

β) είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον στην υποβαλλόμενη αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες.

Υποχρεώσεις του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Υποχρεούται, επίσης, στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή του από την Ε.Ε.Τ.Τ. Ο Πρόεδρος υποβάλλει την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι στον Πρόεδρο απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους. Επιπλέον, ο Πρόεδρος δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας του να παρέχει υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδροςδεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνει γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..

Όπως ορίζει ο ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82), σε όσους παραβαίνουν τους ανωτέρω όρους επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει.

Αποδοχές

Οι αποδοχές του Προέδρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Λόγοι παύσης

Ο Πρόεδρος μπορεί να απολυθεί εφόσον δεν καλύπτει πλέον τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7,8,9 και 12 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), όπως ισχύουν.

Για ό,τι δεν προβλέπεται ειδικά στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία, ιδίως ο ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), όπως ισχύει.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ, του Υπουργείου  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Σχετικές Αναρτήσεις